Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Η ΕΕ διερευνά τις κρατικές ενισχύσεις 2007 και 2009

Τον Φεβρουάριο του 2011, η Ελλάδα κοινοποίησε έξι μέτρα υπέρ της επιχείρησης ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία παρέχει υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη διεξοδικής έρευνας, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσον έξι μέτρα αναδιάρθρωσης υπέρ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι συμβατά με τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.
Επί του παρόντος, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει αποδείξει ότι τα υπόψη μέτρα δεν εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης ή, εναλλακτικά, ότι είναι δυνατό να θεωρηθούν συμβατά με τη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ. Η κίνηση διεξοδικής έρευνας παρέχει τη δυνατότητα σε τρίτους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων μέτρων, χωρίς να προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.
Τον Φεβρουάριο του 2011, η Ελλάδα κοινοποίησε έξι μέτρα υπέρ της επιχείρησης ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία παρέχει υπηρεσίες σιδηροδρομικής μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, τόσο εγχώριες όσο και διεθνείς.
Σύμφωνα με την Επιτροπή εδώ και αρκετά χρόνια , η επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες, με συνέπεια να αναγκασθεί το Δημόσιο να καλύψει τις ζημίες της. Η αποκατάσταση της βιωσιμότητάς της μέσω ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης και η ιδιωτικοποίησή της μέχρι τα τέλη του 2011 εντάσσονται στα μέτρα τα οποία συμφωνήθηκαν μεταξύ της Ελλάδας, αφενός, και της ΕΕ και του ΔΝΤ, αφετέρου, στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής.
Τα μέτρα ανέρχονται σε ποσό περίπου 1,2 δισ. ευρώ και περιλαμβάνουν διαγραφή χρεών, μεταφορά στοιχείων ενεργητικού και εργαζομένων, αύξηση κεφαλαίου, παροχή αποζημίωσης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας από μέρους της επιχείρησης και σύναψη συμφωνιών επιπέδου υπηρεσιών με τον ΟΣΕ, ο οποίος διαχειρίζεται τις υποδομές σιδηροδρόμων.
Τα μέτρα στηρίζουν ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης με το οποίο επιδιώκεται η αποκατάσταση της βιωσιμότητας της επιχείρησης μέσω της μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας και προβλέπουν την παροχή αποζημιώσεων δημόσιας υπηρεσίας για μια σειρά γραμμών, την αναστολή ορισμένων γραμμών και την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων.
Με βάση τα πληροφοριακά στοιχεία που έχουν υποβληθεί έως τώρα από την Ελλάδα, δεν είναι βέβαιο ότι τα προτεινόμενα μέτρα δεν προσπορίζουν αθέμιτο επιλεκτικό πλεονέκτημα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Η Επιτροπή θα διερευνήσει τώρα κατά πόσον ένα ή περισσότερα από τα προτεινόμενα μέτρα συνιστούν κρατική ενίσχυση υπέρ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και, αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, κατά πόσον θα μπορούσαν να θεωρηθούν συμβιβάσιμα με την εσωτερική αγορά, με βάση τις κοινές προϋποθέσεις οι οποίες ισχύουν σε επίπεδο ΕΕ. Η έρευνα δεν θίγει το δικαίωμα των εθνικών αρχών να αποζημιώσουν μια επιχείρηση για τα καθαρά έξοδα με τα οποία αυτή βαρύνεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που της έχουν επιβληθεί.