Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΟΣΕ Α.Ε.


Μέρος Α: Διοικητική Διάρθρωση Μονάδων ΟΣΕ Α.Ε.

Έκδοση 20/5/αΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρώτο Μέρος - Εισαγωγή 3

1 Ρόλος και Αρμοδιότητες της ΟΣΕ ΑΕ 3

2 Όραμα και οι Στόχοι της ΟΣΕ ΑΕ 3

2.1 Όραμα 3

2.2 Στρατηγικοί Στόχοι 3

3 Όργανα Διοίκησης της ΟΣΕ Α.Ε. 3

3.1 Διοικητικό Συμβούλιο 3

3.2 Διευθύνων Σύμβουλος 3

Δεύτερο Μέρος – Διάρθρωση Μονάδων ΟΣΕ ΑΕ 3

4 Περιεχόμενο 3

5 Διοικητική Υπαγωγή των Υπηρεσιακών Λειτουργιών 3

6 Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων 3

6.1 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 3

6.2 Διεύθυνση Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 3

6.3 Διεύθυνση Πληροφορικής 3

6.4. Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού 3

7 Γενική Διεύθυνση Δικτύου 3

7.1 Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων 3

7.2 Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής 3

7.3 Διεύθυνση Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης 3

7.4 Διεύθυνση Κυκλοφορίας 3

8 Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού 3

8.1 Υπηρεσία Οργάνωσης & Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού 3

8.2 Διεύθυνση Εργοστασίων 3

8.3 Διεύθυνση Μηχανοστασίων 3

9 Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών 3

10 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 3

11 Γραφείο Διοικητικού Συμβουλίου 3

12 Γραφείο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 3

13 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου 3

14 Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας 3

15 Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 3

16 Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης 3

17 Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας 3

18 Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 3

19 Τμήμα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Προϊστάμενης Αρχής 3

Τρίτο Μέρος - Αρχές Αξιολόγησης Προσωπικού 3

20 Χαρακτηριστικά Διοίκησης της Απόδοσης 3

20.1 Εγχειρίδιο διοίκησης της απόδοσης 3

20.2 Μεθοδολογία αξιολόγησης 3

20.3 Έκθεση αξιολόγησης 3

Πρώτο Μέρος - Εισαγωγή

Ρόλος και Αρμοδιότητες της ΟΣΕ ΑΕ

Ρόλος και Αρμοδιότητες

Ο ΟΣΕ έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την οικεία νομοθεσία και γενικότερα τις αρμοδιότητες εκείνες που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού και την εκπλήρωση της αποστολής του.

Στις αρμοδιότητες του ΟΣΕ περιλαμβάνονται :

Καθήκοντα διαχειριστή της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005. Ως διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής, ο ΟΣΕ:

ασκεί τη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και έχει ιδίως την ευθύνη κατασκευής νέας υποδομής, συντήρησης και λειτουργίας της υφιστάμενης υποδομής, διαχείρισης των συστημάτων ρύθμισης και ασφάλειας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, καθώς και όσων αρμοδιοτήτων προβλέπονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής.

έχει την ευθύνη για τη διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, καθώς και τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής.

διαχειρίζεται την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, μεριμνά για τη συντήρηση, βελτίωση και επέκτασή της και φέρει την ευθύνη της διαχείρισης των σχετικών επενδύσεων, στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής πολιτικής για τους σιδηρόδρομους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν. 2671/1998 (Α΄ 289).

Υπηρεσίες επισκευής, ανακατασκευής και συντήρησης τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού,

Ίδρυση και λειτουργία σχολών ή εκπαιδευτικών κέντρων οποιασδήποτε φύσεως, για την παροχή εκπαίδευσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως, ενδεικτικώς, για τους σκοπούς της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας» (ΕΕ L 315/51 της 3.12.2007).

Κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό του.

Όραμα και οι Στόχοι της ΟΣΕ ΑΕ

Όραμα

Όραμα του ΟΣΕ είναι η ανάπτυξη σύγχρονης υποδομής για την παροχή σιδηροδρομικών μεταφορικών υπηρεσιών, καθιστώντας το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο σε ουσιαστικό τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων, ικανοποιώντας την ανάγκη των πολιτών και των λοιπών φορέων για γρήγορη, ασφαλή, άνετη και οικονομική μεταφορά επιβατών και εμπορεύματος και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, ώστε να εξυπηρετεί και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Στρατηγικοί Στόχοι

Βάσει της αποστολής αλλά και του ανωτέρου οράματος, οι στρατηγικοί στόχοι του ΟΣΕ συνίστανται στα εξής:

Βελτίωση της οικονομικής του βιωσιμότητας.

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Βελτίωση της εσωτερικής απόδοσης και των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Επίτευξη όλων των προϋποθέσεων για την απελευθέρωση της αγοράς των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Όργανα Διοίκησης της ΟΣΕ Α.Ε.

Τα Όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι:

1. Το Διοικητικό συμβούλιο (βλέπε Κανονισμό Λειτουργίας ΔΣ)

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος (βλέπε Κανονισμό Λειτουργίας ΔΣ)

Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανό της, που διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της και ασκεί τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται από τον Ν. 3429/2005, την κείμενη νομοθεσία και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Τα θέματα συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, της εξουσίας και των αρμοδιοτήτων του, της αναπλήρωσης ή αντιπροσώπευσης των μελών του, της σύγκλησης, απαρτίας κλπ, ρυθμίζονται κατ’ εφαρμογή των οικείων άρθρων του καταστατικού της εταιρείας και του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διευθύνων Σύμβουλος

Σύμφωνα με το Ν.3429/2005, ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρείας, προΐσταται όλων των Μονάδων του ΟΣΕ, διευθύνει το έργο τους και παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, ασκεί όλες τις διευθυντικές αρμοδιότητες και όσες άλλες του εκχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 3 του Ν.3429/2005, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει.Δεύτερο Μέρος – Διάρθρωση Μονάδων ΟΣΕ ΑΕ

Περιεχόμενο

Με τον παρόντα Κανονισμό ορίζεται η διάρθρωση των οργανωτικών μονάδων του ΟΣΕ Α.Ε. καθορίζονται α) οι Γενικές Διευθύνσεις, οι Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της εταιρείας β) η περαιτέρω εσωτερική οργάνωση αυτών και οι αρμοδιότητές τους.

Ο παρών Κανονισμός καταρτίσθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3891/2010 (ΦΕΚ 188 Α/4-11-2010).

Η οργανωτική διάρθρωση του ΟΣΕ έχει ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Διευθύνων Σύμβουλος

Γενικές Διευθύνσεις

Μονάδες υπαγόμενες απευθείας στη Διοίκηση:

Διευθύνσεις

Τμήματα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να ιδρύει αδιαβάθμητες υπηρεσίες ως εξής:

Α) Γραφεία:

Όταν λόγω αυξημένου φόρτου των οργανωτικών επιπέδων της ιεραρχίας ορισμένες δραστηριότητες ασκούνται από ένα ή και περισσότερα άτομα και απαιτείται να έχουν αναγνωρίσιμη υπόσταση. Τα γραφεία είναι αδιαβάθμητα, δεν αποτελούν ξεχωριστές οργανωτικές μονάδες και λειτουργούν μέσα στην οργανωτική μονάδα ασκώντας μέρος των δραστηριοτήτων της. Με πράξη του Δ/ντος Συμβούλου ορίζεται ο υπεύθυνος του γραφείου. Τα γραφεία καταργούνται εφόσον οι ανάγκες ίδρυσής τους εκλείψουν για οποιοδήποτε λόγο.

Β) Μονάδες εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου (Project):

Ιδρύονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες εκτέλεσης συγκεκριμένων έργων (projects) που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες των λειτουργουσών οργανωτικών μονάδων.

Οι μονάδες αυτές στελεχώνονται από άτομα με ιδιαίτερη εμπειρία, εξειδίκευση και πολύ καλή γνώση του αντικειμένου που κατέχουν.

Τα πρόσωπα που εντάσσονται στη μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, είτε αποσπώνται προσωρινά από τις οργανωτικές μονάδες στις οποίες ανήκουν και για όσο διάστημα θα διαρκέσει το έργο στο οποίο συμμετέχουν, είτε παραμένουν στην οργανική τους θέση ασχολούμενοι παράλληλα με το συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται.

Διοικητική Υπαγωγή των Υπηρεσιακών Λειτουργιών

Η Διοικητική Υπαγωγή των οργανωτικών μονάδων του ΟΣΕ είναι η εξής:

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διεύθυνση Πληροφορικής

Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού

Γενική Διεύθυνση Δικτύου:

Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής

Διεύθυνση Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης

Διεύθυνση Κυκλοφορίας

Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού:

Υπηρεσία Οργάνωσης & Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού

Διεύθυνση Εργοστασίων

Διεύθυνση Μηχανοστασίων

Μονάδες Υπαγόμενες απευθείας στη Διοίκηση:

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας

Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης

Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας

Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Τμήμα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Προϊστάμενης Αρχής

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο Οργανόγραμμα που ακολουθείΓενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων

Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων απεικονίζεται παρακάτωΟι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων είναι οι εξής:

Προετοιμασία, εκτέλεση και παρακολούθηση ετήσιου προϋπολογισμού.

Οικονομική επιθεώρηση & επιθεώρηση τήρησης χρονικού προγραμματισμού και κοστολόγησης έργων.

Κοστολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών προς τρίτους και δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Εκτέλεση λογιστικών εργασιών.

Διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού.

Διαχείριση του ταμείου (πραγματοποίηση πληρωμών).

Μελέτη και εισήγηση των οργανωτικών θεμάτων της Εταιρείας.

Διοικητική μέριμνα.

Διαχείριση θεμάτων υγείας και ασφάλειας εργασίας και υγειονομικής μέριμνας.

Διαχείριση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.

Διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.

Ανάλυση προμηθευτικών αναγκών και εκτέλεση των διαδικασιών προμήθειας

Εφοδιαστική διαχείριση.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές της υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διεύθυνση Πληροφορικής

Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεών της έχουν ως εξής:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

Προετοιμασία και παρακολούθηση ετήσιου προϋπολογισμού

Οικονομική επιθεώρηση & επιθεώρηση τήρησης χρονικού προγραμματισμού και κοστολόγησης έργων

Προσδιορισμός του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τρίτους και κοστολόγηση δραστηριοτήτων της εταιρείας

Διαχείριση δανείων και συμφέρουσα τοποθέτηση των διαθέσιμων της Εταιρείας, λήψη / διαφύλαξη / διαχείριση εγγυητικών επιστολών κ.λπ.

Τήρηση των ελληνικών εταιρικών, φορολογικών & ασφαλιστικών κανόνων / κωδίκων / καλών πρακτικών / νομοθεσίας.

Έγκαιρη πραγματοποίηση των πληρωμών, προς τρίτους

Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.

Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου σχεδίων.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει:

Τμήμα Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης

Τμήμα Κοστολόγησης και Επιθεώρησης

Τμήμα Λογιστικής & Διαχείρισης Συναλλαγών

Τμήμα Ταμείου

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της έχουν ως εξής:

Τμήμα Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης είναι οι εξής:

Προετοιμασία, μέριμνα για την έγκριση και παρακολούθηση ετήσιου προϋπολογισμού, οικονομικών προβλέψεων και ταμειακού προγράμματος και αποστολή τους στα αρμόδια Υπουργεία

Επιβεβαίωση συμφωνίας του προϋπολογισμού του Προγράμματος Προμηθειών με τον εγκεκριμένο ετήσιο Προϋπολογισμό

Επανεξέταση των προϋπολογιστικών προγραμμάτων, σε σύγκριση με τα απολογιστικά στοιχεία. Αναπροσαρμογή προϋπολογισμού σε περιπτώσεις αποκλίσεων

Σύνταξη τακτικών και εκτάκτων εκθέσεων επί της γενικής πορείας και των ειδικότερων προβλημάτων χρηματοδότησης των έργων της Εταιρείας

Παρακολούθηση της πορείας του ταμειακού προγράμματος της Εταιρείας μέχρι την πραγματοποίηση των πληρωμών.

Η παρακολούθηση αναλυτικά (κατά υπηρεσιακή μονάδα και είδος δαπάνης) της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εκμετάλλευσης και της εκχώρησης των πιστώσεων αυτών.

Η παρακολούθηση αναλυτικά κατά την εκτέλεση του προγράμματος επενδύσεων για την μη υπέρβαση ανά έτος των εγκεκριμένων πιστώσεων συνολικά και για κάθε έργο.

Αποστολή στοιχείων για τις δαπάνες, εισπράξεις, χρηματοδοτήσεις και οφειλές στους -αρμόδιους φορείς.

Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη σύναψη δανείων, χρηματοδοτικών μισθώσεων, χρηματοδοτήσεων έργων για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαια.

Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Προτάσεις για τη διαχείριση των διαθεσίμων της Εταιρίας σε Τράπεζες ή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, ομολογίες και εν γένει σε τίτλους κάθε είδους και φύσης, που εκδίδονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε ακίνητη περιουσία (Real Estate) ή σε άλλης μορφής επενδύσεις καθώς και η σύναψη σχετικών συμφωνιών.

Συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους χρηματοοικονομικούς φορείς σχετικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου (portfolio management)

Τμήμα Κοστολόγησης & Επιθώρησης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοστολόγησης και Επιθεώρησης είναι οι εξής:

Διοικητική Λογιστική

Καταγραφή ροών παραγωγικής διαδικασίας, διενέργεια μετρήσεων, σύνταξη αναφορών

Καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση σε αξία, ποσότητα, ποιότητα, χρόνους και συχνότητα δουλειάς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Κοστολόγηση

Προσδιορισμός του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τρίτους και κοστολόγηση κάθε δραστηριότητας της εταιρείας σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Συγκέντρωση και τροφοδότηση μοντέλου κοστολόγησης, έλεγχος στοιχείων, εκπόνηση μελετών αποτύπωσης και διαχείρισης κόστους

Συντήρηση, αλλαγές, προσαρμογή μοντέλου κοστολόγησης στις μεταβολές οργανωτικών δομών καθώς και παραγωγικών διαδικασιών.

Συμφωνία των κοστολογικών δεδομένων με την Γενική Λογιστική.

Περιοδική ενημέρωση της διοίκησης σχετικά με τα διαμορφούμενα κόστη και η υποβολή σχετικών προτάσεων.

Οικονομική Επιθεώρηση

Επιθεώρηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κ.Β.Σ., των τιμολογίων των προμηθευτών των παγίων, αναλωσίμων, υπηρεσιών και προγραμματισμός των πληρωμών τους

Επιθεώρηση των αμοιβών των εξωτερικών συνεργατών και φροντίδα για τη νομότυπη & έγκαιρη πληρωμή τους

Επιθεώρηση της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) όλων των συμβάσεων κατασκευής έργων για πιθανές συμβατικές υποχρεώσεις των Αναδόχων (πάγια – εξοπλισμός - ασφαλιστήρια συμβόλαια) προς τον ΟΣΕ

Επιθεώρηση δαπανών / αποζημιώσεων προσωπικού για «εκτός έδρας» αμοιβή του, πάγιες προκαταβολές, έκτακτες αποζημιώσεις κ.λπ.

Επιθεώρηση των δαπανών (πάγιες – έκτακτες) ως προς την σκοπιμότητά τους, τη φορολογική εγκυρότητα των υποβαλλόμενων παραστατικών, την χρηστή διαχείριση βάσει του κανονισμού προμηθειών και των εξουσιοδοτήσεων της Διοίκησης για έγκριση αγοράς αγαθών / υπηρεσιών που εμπίπτουν στις λειτουργικές δαπάνες της Εταιρείας.

Ενημέρωση / Επιθεώρηση του πινακίου επιταγών.

Επιθεώρηση χρονοδιαγραμμάτων και κόστους έργων

Συλλογή, οργάνωση, επιθεώρηση και επεξεργασία στοιχείων χρόνου, κόστους και χρηματοροών για τα έργα, καθώς και για μελέτες και εργασίες συντήρησης που βρίσκονται σε εξέλιξη με βάση προκαθορισμένα σημεία ελέγχου

Επιθεώρηση, επισήμανση & αιτιολόγηση των αποκλίσεων, υποβολή προτάσεων ανάληψης διορθωτικών ενεργειών

Επιθεώρηση των κοστολογικών αναφορών

Σύνταξη των αναφορών κοστολογικών αποκλίσεων

Τήρηση ιστορικού κοστολόγησης έργων

Εκτίμηση πρότυπου μοναδιαίου κόστους υλικών και εργασιών βάσει βέλτιστων πρακτικών και ιστορικών στοιχείων

Επιθεώρηση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών συντήρησης με εταιρείες ως προς την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης.

Τμήμα Λογιστικής και Διαχείρισης Συναλλαγών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Λογιστικής και Διαχείρισης Συναλλαγών είναι οι εξής:

Τήρηση των προβλεπόμενων από το Νόμο, λογιστικών βιβλίων και στοιχείων και απεικόνιση των οικονομικών δοσοληψιών της Εταιρείας σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα

Συγκέντρωση των παραστατικών, έλεγχος, καταχώρηση και αρχειοθέτηση

Έλεγχος & χαρακτηρισμός εγγράφων, καταχώρηση / εγγραφές στα λογιστικά βιβλία, συμφωνία ημερολογίων, ενημέρωση γενικού καθολικού, σύνταξη ισοζυγίων κ.λπ.

Σύνταξη του ισολογισμού, του προσαρτήματος του και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης

Προσαρμογή των βιβλίων της Εταιρείας στις εκάστοτε απαιτήσεις του ενιαίου λογιστικού σχεδίου και των διεθνών λογιστικών προτύπων

Ενημέρωση του μητρώου παγίων στοιχείων και παρακολούθηση των εκτελούμενων έργων και των μεταβολών / βελτιώσεων των παγίων στοιχείων

Διενέργεια των αναγκαίων αποσβέσεων για τον προσδιορισμό των περιοδικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων στο τέλος κάθε χρήσης

Παρακολούθηση της εξέλιξης των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας και μέριμνα για την εκπλήρωσή τους

Κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο τέλος χρήσης και των σχετικών συνοδευτικών εκθέσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Μέριμνα για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογικών δηλώσεων

Μέριμνα για την κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών και αναλογιστικών μελετών, τόσο της Διεύθυνσης, όσο και των λοιπών Υπηρεσιών της Εταιρείας ή θυγατρικών, που ενδεχόμενα της ανατίθενται.

Έκδοση νέων κωδικών έργων.

Η τήρηση και η παρακολούθηση της Εργατικής, Φορολογικής και Λογιστικής Νομοθεσίας και η έκδοση σχετικών εγκυκλίων οδηγιών για ενημέρωση των Διευθύνσεων και λοιπών Υπηρεσιών και εφαρμογή σε αυτές.

Παρακολούθηση ενδοεταιρικών υπολοίπων

Χρέωση των τελών χρήσης της υποδομής και όλων των λοιπών συναλλαγών μεταξύ των επιτελικών οργανωτικών μονάδων και των οργανωτικών μονάδων διαχείρισης δικτύου και συντήρησης.

Διαχείριση των δαπανών (πάγιες – έκτακτες) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και εφάπαξ ή σταδιακή εξόφληση συναφών τιμολογίων, λογαριασμών, την έγκαιρη απόδοσή τους κ.λπ.

Η μέριμνα για το άνοιγμα τραπεζικών πιστώσεων για την προμήθεια υλικών και εμβασμάτων για την παροχή υπηρεσιών από τρίτους.

Ο έλεγχος και η απόδοση των προκαταβολών.

Ο έλεγχος και η λογιστικοποίηση των τιμολογίων και των λοιπών δικαιολογητικών για τις προμήθειες, εργολαβίες, μελέτες και λοιπές υπηρεσίες εσωτερικού – εξωτερικού, η μέριμνα για την πληρωμή τους και η συμφωνία των λογαριασμών.

Ο έλεγχος και η λογιστικοποίηση εσόδων.

Ο προσδιορισμός κόστους των προκαλουμένων ζημιών από τρίτους σε συνεργασία με το τμήμα κοστολόγησης και επιθεώρησης, λογιστικοποίηση αυτών και παρακολούθηση για τη τελική έκβασή τους.

Η μέριμνα για την έκδοση των σχετικών λογιστικών σημειωμάτων για τη συμφωνία και απόδοση κάθε φόρου ή τέλους που προκύπτει από το σύνολο των εργασιών του τμήματος.

Η παρακολούθηση και λογιστικοποίηση των εργασιών προς τρίτους και η έκδοση των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την απαίτησή τους.

Ο έλεγχος, η λογιστικοποίηση και παρακολούθηση των εκποιουμένων υλικών.

Η τιμολόγηση των έργων και υπηρεσιών

Τμήμα Ταμείου

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ταμείου είναι οι εξής:

Σύνταξη και υλοποίηση του ταμειακού προγράμματος της Εταιρείας

Διεκπεραίωση του συνόλου των ταμειακών εργασιών και της καταβολής της μισθοδοσίας της Εταιρείας, στο πλαίσιο του ταμειακού προγραμματισμού

Διαχείριση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε Τράπεζες ή σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις

Άνοιγμα, τήρηση και διακίνηση λογαριασμών σε οποιοδήποτε νόμισμα και σε οποιοδήποτε Τραπεζικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Διενέργεια προληπτικού ελέγχου των εκδιδόμενων ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων είσπραξης και των δικαιολογητικών που τα συνοδεύουν

Έκδοση ταμειακών παραστατικών (γραμματίων είσπραξης – ενταλμάτων πληρωμής – επιταγών κ.α.) και επιστολών προς τις τράπεζες

Μέριμνα για την είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρείας και την υλοποίηση των πληρωμών (με μετρητά ή επιταγές) αναδόχων, προμηθευτών κ.λπ., οδοιπορικών, προκαταβολών, λειτουργικών εξόδων κ.α.

Άμεση (με αυτόματες εγγραφές) λογιστική καταχώρηση των ταμειακών εργασιών.

Τήρηση των επίσημων βιβλίων εισπράξεων και πληρωμών και του βιβλίου συμψηφιστικών πράξεων

Έλεγχος ταμειακής & λογιστικής συμφωνίας στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας

Διαφύλαξη, διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών και άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στον ΟΣΕ

Τήρηση αρχείου ενεχυριασμένων – εκχωρημένων απαιτήσεων από τράπεζες και δικαστήρια των αναδόχων προς τρίτους.

Διαφύλαξη, διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση εγγυητικών επιστολών και άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στην εταιρία υπέρ τρίτων και η μέριμνα για την είσπραξη αυτών, σε περίπτωση κατάπτωσής τους υπέρ ΟΣΕ ,καθώς και τη φύλαξη και παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών που έχουν παρασχεθεί σε τρίτους από τον ΟΣΕ

Ο έλεγχος των εισπράξεων μέσω Δελτίων Διαφόρων Εισπράξεων και των τυχόν χρηματικών ενισχύσεων από παρόχους σιδηροδρομικής υπηρεσίας στους σταθμούς του Δικτύου, η τήρηση βιβλίου αποθήκης και βιβλίου μηνιαίας παρακολούθησης κίνησης Δελτίων Διαφόρων Εισπράξεων.

Ο έλεγχος των δαπανών και ενταλμάτων πληρωμής που αφορούν τον ΟΣΕ, και που εξοφλούνται στους σταθμούς του Δικτύου.

Η έκδοση λογιστικών σημειωμάτων για τακτοποίηση του προσωρινού λογαριασμού των Δελτίων Διαφόρων Εισπράξεων (Δ.Δ.Ε) των σταθμών.

Η λογιστική ενημέρωση των εκκαθαρίσεων σταθμών μέσω του μηχανογραφικού συστήματος. Η εξαγωγή και ο έλεγχος των υπολοίπων των σταθμών.

Η μέριμνα για την οικονομική ενίσχυση των σταθμών. Οι έλεγχοι ταμειακών ενισχύσεων προς τους σταθμούς από το Κεντρικό Ταμείο και των χρηματικών εμβασμάτων από τους σταθμούς στο Κεντρικό Ταμείο.

Η διενέργεια αναγκαίων εκτάκτων διαχειριστικών και ταμειακών ελέγχων στους σταθμούς.

Η σύνταξη πληροφοριακών πινάκων σχετικά με την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος από Εθνικούς πόρους και Συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διεύθυνση Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι εξής:

Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας

Διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού

Διοικητική μέριμνα

Διαχείριση θεμάτων υγείας και ασφάλειας εργασίας και υγειονομικής μέριμνας σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας.

Επιθεώρηση τήρησης προδιαγραφών υγείας & ασφάλειας

Διενέργεια υγειονομικών ελέγχων σε χώρους ευθύνης της ΟΣΕ Α.Ε

Σχεδιασμός και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Υποστήριξη Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) – Σχολής ΟΣΕ

Διαχείριση διαδικασίας νομοθετικού συντονισμού και συντονισμός των αρμόδιων οργανωτικών μονάδων.

Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.

Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου σχεδίων.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης.

Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού περιλαμβάνει:

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Μισθολογίου και Παροχών

Τμήμα Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Κέντρο ΟΣΕ

Τμήμα Οργάνωσης

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της έχουν ως εξής:

6.2.1 Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας είναι οι εξής:

Εκτέλεση εργασιών παροχής διοικητικής μέριμνας στο προσωπικό της Εταιρείας.

Τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης αλληλογραφίας και μέριμνα αποστολής της εξερχόμενης αλληλογραφίας των Υπηρεσιών της Εταιρείας.

Προσδιορισμός και μέριμνα για την έγκαιρη κάλυψη / διαχείριση των σχετικών λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας (π.χ. σε υπηρεσίες ταχυμεταφορών, επιχειρησιακών ταξιδιών, κ.α.).

Διαφύλαξη όλων των αδιάθετων υλικών (π.χ. εξοπλισμός γραφείων, γραφική ύλη).

Διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων των κτιρίων των γραφείων της Εταιρείας.

Διαχείριση θεμάτων υγειονομικού ελέγχου.

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι εξής:

Διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις προσλήψεις, στην τοποθέτηση του προσωπικού και στις αποχωρήσεις

Διαχείριση της διαδικασίας ένταξης νέων υπαλλήλων και αναγγελία νέων προσλήψεων στον ΟΑΕΔ

Συμμετοχή στην προετοιμασία / σύνταξη εισηγήσεων σχετικά με προσλήψεις προσωπικού, εσωτερικές μετακινήσεις, ανανεώσεις ή μη ανανεώσεις συμβάσεων εργασίας κ.α.

Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης

Συμμετοχή στην κατάρτιση και διαχείριση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού.

Διαχείριση συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού και εισήγηση προαγωγών.

Μέριμνα για τον έγκαιρο εντοπισμό εργασιακών προβλημάτων & παραπόνων.

Παρακολούθηση της εργατικής νομοθεσίας και μέριμνα για την εφαρμογή τυχόν νέων διατάξεων.

Έκδοση βεβαιώσεων και εκτύπωση αναφορών, δημιουργία και τήρηση αρχείων προσωπικού.

Επίβλεψη της έκδοσης στατιστικών στοιχείων προσωπικού.

Έλεγχος και παρακολούθηση των πάσης φύσεως αδειών και απουσιών.

Παρακολούθηση και χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στον πειθαρχικό έλεγχο και στον καταλογισμό ζημιών.

Μελέτη και χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην ασφάλιση του προσωπικού και διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Συγκρότηση συλλογικών οργάνων.

Τμήμα Μισθοδοσίας και Παροχών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μισθοδοσίας και Παροχών είναι οι εξής:

Καταγραφή, κωδικοποίηση, παρακολούθηση, έλεγχος και χειρισμός θεμάτων αμοιβών προσωπικού.

Χειρισμός και παροχή οδηγιών γενικών θεμάτων μισθοδοσίας. Επεξεργασία μισθολογικών στοιχείων για την έκδοση πινάκων σε σχέση με τη μισθολογική πολιτική της Εταιρείας.

Έκδοση και τήρηση μισθοδοτικών καταστάσεων που αφορούν στο κόστος, στους μισθούς, στις υπερωρίες του προσωπικού.

Συλλογή, επεξεργασία, έλεγχος και εισήγηση των αιτημάτων υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρείας

Παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

Χορήγηση - έλεγχος μεταβολών επιδομάτων και τακτικών αποδοχών

Χειρισμός θεμάτων συνταξιοδότησης σε συνεργασία με την αρμόδια οργανωτική μονάδα διαχείρισης προσωπικού

Έκδοση «λογιστικών άρθρων» με σκοπό τη συμφωνία των λογαριασμών του προγράμματος έκδοσης της «μισθοδοσίας» και των αντίστοιχων λογαριασμών γενικής λογιστικής

Κάλυψη όλων των εργοδοτικών υποχρεώσεων που προβλέπονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία

Η τήρηση του μισθολογικού μητρώου του προσωπικού και η επιμέλεια της εισαγωγής στο Μηχανογραφικό Σύστημα Μισθοδοσίας των μισθολογικών μεταβολών, καθώς και πάσης άλλης φύσεως στοιχείων, τα οποία είναι αναγκαία για τη σύνταξη των καταστάσεων πληρωμής μισθοδοσίας του προσωπικού.

Η έκδοση της μισθοδοσίας του προσωπικού και ο υπολογισμός τυχόν αναδρομικών.

Η παρακολούθηση των οφειλών εν γένει του προσωπικού και η κανονική κράτηση αυτών από τις αποδοχές του, η συγκέντρωση των υπέρ τρίτων διενεργουμένων κρατήσεων, η μέριμνα για την εμπρόθεσμη απόδοσή τους σ΄αυτούς.

Η σύμπραξη στην επίλυση κάθε θέματος, που προκύπτει από την εφαρμογή του μισθολογίου και την ασφαλιστική κατάσταση του προσωπικού, την παροχή των σχετικών επ’ αυτών οδηγιών και στοιχείων προς τις Υπηρεσίες της εταιρείας.

Η υποβολή δηλώσεων, έκδοση βεβαιώσεων και παροχή στοιχείων για το προσωπικό και γενικότερα η διεξαγωγή της σχετικής με τις Δημόσιες Αρχές, ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους αλληλογραφία.

Η κατάρτιση και υποβολή της αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) όπου απαιτείται καθώς και κάθε σχετικού πληροφοριακού στοιχείου προς άλλα ασφαλιστικά ταμεία ή δημόσια αρχή ή όπου άλλου απαιτείται.

Τμήμα Εκπαίδευσης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εκπαίδευσης είναι οι εξής:

Σχεδιασμός & Προγραμματισμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Συγκέντρωση και ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού, σύνταξη, κατάρτιση και εισήγηση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος (ΕΕΠ) καθώς και έκτακτων (ad hoc) εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Διενέργεια έρευνας για τη δυνατότητα ένταξης, ολόκληρου ή τμήματος του ΕΕΠ σε επιδοτούμενα προγράμματα από ΟΑΕΔ, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς.

Καθορισμός των αποδεκτών της εκπαίδευσης.

Καθορισμός σκοπού, αντικειμένου, είδους και περιεχομένου εκπαιδευτικών δράσεων.

Διαχείριση του προϋπολογισμού εκπαίδευσης.

Κοστολόγηση προγράμματος εκπαιδευτικών δράσεων και παρακολούθηση υλοποίησης αυτών

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του βαθμού μεταφοράς της γνώσης στον εργασιακό χώρο.

Σχεδιασμός μεθόδου αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου προσωπικού.

Επιμέλεια και οργάνωση της λειτουργίας της βιβλιοθήκης της Εταιρείας.

Υποστήριξη Εκπαιδευτικού Κέντρου

Παροχή υποστήριξης και βοήθειας προς τους εκπαιδευτές και εκπαιδευομένους σχετικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση.

Τήρηση μητρώου εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και αρχείου υλικού εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Εκπαιδευτικό Κέντρο ΟΣΕ

Οι αρμοδιότητες του Εκπαιδευτικού Κέντρου είναι οι εξής:

Ανάπτυξη όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την αναγνώριση, πιστοποίηση, διαπίστευση του Κέντρου από την αρμόδια αρχή.

Σύνταξη οδηγού σπουδών, διδακτέας ύλης και προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησή τους

Καθορισμός και τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των προβλεπομένων πιστοποιητικών

Παροχή επαγγελματικών γνώσεων και απαιτήσεων που αφορούν στο τροχαίο υλικό και στις υποδομές.

Καθιέρωση συστήματος περιοδικών εξετάσεων και διενέργεια αυτών , που θα αφορούν στις γλωσσικές γνώσεις και τα επαγγελματικά προσόντα, με σκοπό τη διατήρηση των χορηγούμενων πιστοποιητικών σε ισχύ.

Καθορισμός συστήματος / διαδικασίας επιμόρφωσης για τη διατήρηση της επάρκειας και πιστοποίησης της εκπαίδευσης του προσωπικού.

Συνεργασία με την αρμόδια οργανωτική μονάδα εκπαίδευσης για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Εταιρείας.

Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στη φύλαξη και συντήρηση των εγκαταστάσεων του Κέντρου.

Μέριμνα για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων τήρησης των κριτηρίων πιστοποίησης.

Τμήμα Οργάνωσης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Οργάνωσης είναι οι εξής:

Μελέτη οργανωτικών θεμάτων και εισήγηση για τη λήψη μέτρων.

Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, συμπλήρωση ή τροποποίηση αυτού.

Εισήγηση για την περαιτέρω διάρθρωση των Μονάδων και για την κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού.

Σύνταξη των περιγραφών θέσεων εργασίας, συμπλήρωση ή τροποποίηση αυτών.

Σύνταξη και επιμέλεια του Συστήματος Εξουσιοδότησης.

Σύνταξη αποφάσεων εκπροσώπησης της Εταιρίας ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών.

Διαχείριση διαδικασίας νομοθετικού συντονισμού και συντονισμός των αρμόδιων οργανωτικών μονάδων.

Διεύθυνση Πληροφορικής

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι οι εξής:

Σχεδιασμός, ανάλυση, εγκατάσταση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών.

Σχεδιασμός, διαχείριση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Υποστήριξη χρηστών.

Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.

Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου σχεδίων.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης

Η Διεύθυνση Πληροφορικής περιλαμβάνει:

Τμήμα Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Εγκατάστασης Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποστήριξης Χρηστών.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της έχουν ως εξής:

Τμήμα Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων είναι οι εξής:

Συλλογή, ανάλυση και παρακολούθηση αναγκών σε πληροφοριακά συστήματα.

Μελέτη, σχεδιασμός και εισηγήσεις σχετικά με την ανάπτυξη και επέκταση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Εταιρείας.

Προγραμματισμός και εκπόνηση μελετών πληροφορικής, επίβλεψη αυτών και υλοποίηση.

Διαχείριση του ιστοτόπου της Εταιρείας.

Προετοιμασία αναγκαίων εντύπων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών και έκδοση οδηγιών συμπλήρωσης αυτών.

Έλεγχος της ποιότητας, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του δικτύου τηλεματικής της Εταιρείας.

Έλεγχος της ποιότητας, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των πληροφοριακών συστημάτων.

Εισήγηση σχετικά με τις ανάγκες εκπαίδευσης πάνω στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων.

Τμήμα Εγκατάστασης Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποστήριξης Χρηστών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εγκατάστασης Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποστήριξης Χρηστών είναι οι εξής:

Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων

Ανάλυση και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματοποίησης των εργασιών γραφείου (office automation).

Διαχείριση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων.

Δημιουργία βάσεων δεδομένων (data bases) που αφορούν τον ΟΣΕ.

Δημιουργία, λήψη και συντήρηση αντιγράφων ασφαλείας (back up/ restore administrator).

Τυποποίηση του λογισμικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ελληνικού κράτους αλλά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της UIC.

Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της νομικής προστασίας του χρησιμοποιούμενου λογισμικού από τους χρήστες της Εταιρείας.

Υποστήριξη στην προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών για πληροφοριακά συστήματα.

Συντήρηση του συνολικού εξοπλισμού πληροφορικής – τηλεματικής της Εταιρείας (προληπτική και περιοδική συντήρηση, έλεγχος, αναβαθμίσεις, εγκατάσταση).

Υποστήριξη Χρηστών

Υποστήριξη χρηστών σχετικά με το λογισμικό διαχείρισης έργου και το δίκτυο, σε πρώτο επίπεδο (1st level of support)

Υποστήριξη χρηστών σχετικά με τον εξοπλισμό και το λογισμικό συστημάτων, σε δεύτερο επίπεδο (2nd level of support) και παρακολούθηση των προβλημάτων μέχρι την επίλυσή τους σε συνεργασία με τυχόν εμπλεκόμενες εταιρείες

Υποστήριξη των χρηστών των on-line συστημάτων της Εταιρείας

Υποστήριξη οργανωτικών μονάδων σε θέματα όπως καταχώρηση και ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στα παραστατικά βάσης, αρχειοθέτηση παραστατικών στοιχείων κ.λπ.

Επίβλεψη της συντήρησης του εξοπλισμού της Διεύθυνσης.

Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προμηθειών & Εφοδιασμού είναι οι εξής:

Αναγνώριση και εξειδίκευση αναγκών σε προμήθειες

Έρευνα της αγοράς προμηθευτών

Συμμετοχή στην εκτίμηση του προϋπολογισμού προμηθειών

Σχεδιασμός της στρατηγικής επιλογής προμηθευτών – προϊόντων

Προετοιμασία, έλεγχος πληρότητας και εισήγηση του φακέλου αιτήματος

Οργάνωση της λειτουργίας επιλογής προμηθευτών – προϊόντων

Διαχείριση τευχών διακήρυξης, διεξαγωγή διαγωνισμών, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και διαπραγματεύσεων με προμηθευτές.

Υπογραφή συμβάσεων, διαχείριση και παρακολούθηση αυτών

Διαχείριση εκτέλεσης εντολών συμβάσεων.

Ενημέρωση των οικονομικών υπηρεσιών για την εκτέλεση τιμολογίων και πληρωμών.

Μέριμνα καθορισμού αποθεμάτων υλικών και εποπτεία της τήρησής τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Μέριμνα παραλαβής των υλικών, της εισαγωγής τους στις αποθήκες, καθώς και της αποθήκευσης, ταξινόμησης, διαφύλαξης και συντήρησής τους.

Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.

Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου σχεδίων.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης.

Η Διεύθυνση Προμηθειών & Εφοδιασμού περιλαμβάνει:

Τμήμα Κωδικοποίησης και Σχεδιασμού Προμηθειών

Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων

Υπηρεσία Αποθηκών που διαρθρώνεται περαιτέρω στα εξής τμήματα:

Τμήμα Κεντρικής Αποθήκης Υλικών

Τμήμα Αποθήκης Υλικών Θεσσαλονίκης

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της έχουν ως εξής:

Τμήμα Κωδικοποίησης και Σχεδιασμού Προμηθειών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κωδικοποίησης και Σχεδιασμού Προμηθειών είναι οι εξής:

Κωδικοποίηση και ανακωδικοποίηση των προμηθευομένων ειδών.

Εξειδίκευση των αναγκών σε προμήθειες.

Αναγνώριση δυνητικών προμηθευτών μέσω έρευνας αγοράς

Τήρηση μητρώου προμηθευτών.

Συμμετοχή στην εκτίμηση προϋπολογισμού προμηθειών.

Παρακολούθηση της αγοράς των προμηθευτών και εξεύρεση εναλλακτικών επιλογών σε περίπτωση αλλαγών στην αγορά.

Καθορισμός στόχων επιλογής προϊόντων – προμηθευτών.

Υποστήριξη στη διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας.

Καθορισμός της στρατηγικής διαπραγμάτευσης και επιλογής προμηθευτών, της μεθοδολογίας βαθμολόγησης προμηθευτών και ορισμός των δεικτών απόδοσης προμηθευτών.

Σύνταξη προδιαγραφών προμηθειών σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις.

Σύνταξη και οριστικοποίηση των τευχών διακήρυξης.

Έλεγχος πληρότητας φακέλου αιτήματος προμήθειας.

Εισήγηση του φακέλου αιτήματος προμηθειών στη Διοίκηση.

Τήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου προμηθευτών και προμηθειών για τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του εργασίες.

Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων

Διεξαγωγή Διαγωνισμών

Δημοσίευση τευχών διακήρυξης και διεξαγωγή διαγωνισμών.

Παρακολούθηση διαγωνισμών και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης των διαγωνισμών.

Υποστήριξη διαδικασίας παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών.

Σύνταξη και αποστολή αναγγελίας ανάθεσης στους προμηθευτές.

Σύναψη Συμβάσεων

Μέριμνα για την υπογραφή της σύμβασης.

Ενημέρωση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, των εμπλεκόμενων Γενικών Διευθύνσεων, του αρμόδιου Τμήματος Κωδικοποίησης και Σχεδιασμού Προμηθειών και του Τμήματος Παρακολούθησης Συμβάσεων σχετικά με τις υπογραφές των συμβάσεων.

Τήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου προμηθευτών και προμηθειών για τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του εργασίες (π.χ με τα πρότυπα συμβατικά τεύχη κ.α).

Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης Συμβάσεων είναι οι εξής:

Παρακολούθηση εκτέλεσης των όρων συμβάσεων.

Λήψη μέτρων σε περίπτωση παραβάσεων των όρων όπως π.χ σύνταξη απόφασης κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου / αναστολή έκπτωσης / επιβολή ρητρών κ.λπ.

Μέριμνα για τη συλλογή των αποτελεσμάτων δεικτών απόδοσης (KPIs) από τις αρμόδιες Διευθύνσεις (τεχνική αξιολόγηση).

Αξιολόγηση της απόδοσης υφιστάμενων Προμηθευτών σε όλα τα στάδια της σύμβασης.

Τήρηση αρχείου παρακολούθησης συμφωνιών και δεικτών απόδοσης (KPIs).

Έγκριση τελικής εντολής αγοράς και προώθησή της στον προμηθευτή.

Αντιπαραβολή παραληφθείσας προμήθειας με τους γενικούς όρους της σύμβασης.

Παραλαβή, έλεγχος τιμολογίων και πρωτοκόλλων παραλαβής.

Διαβίβαση εντολών πληρωμής στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Επιστροφή εγγυητικών επιστολών.

Οριστικό κλείσιμο του φακέλου της σύμβασης και αρχειοθέτηση των εγγράφων της.

Τήρηση και ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου προμηθευτών και προμηθειών για τις σχετικές με τις αρμοδιότητές του εργασίες (π.χ στοιχεία συμβάσεων κ.α.).

Παρακολούθηση διαγωνισμών που πραγματοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για λογαριασμό του ΟΣΕ.

Υπηρεσία Αποθηκών

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Αποθηκών είναι οι εξής:

Καθοδήγηση και συντονισμός των δραστηριοτήτων των Αποθηκών που υπάγονται στην Υπηρεσία.

Μελέτη των συστημάτων αποθήκευσης, διαχείρισης και διακίνησης των υλικών (πλην γραμμής και παγίων εγκαταστάσεων), η εισήγηση για τη βελτίωση των ακολουθούμενων μεθόδων και η παρακολούθηση και εποπτεία των Παραρτημάτων Αποθηκών.

Μέριμνα κάλυψης των αναγκών των Παραρτημάτων Αποθηκών των άλλων Διευθύνσεων.

Έλεγχος διαχείρισης των Αποθηκών της Διεύθυνσης.

Χειρισμός θεμάτων που σχετίζονται με την εκποίηση άχρηστων υλικών κάθε είδους.

Μέριμνα της διεξαγωγής των εκτελωνισμών των κάθε είδους υλικών που εισάγονται από το εξωτερικό.

Η μέριμνα της διαλογής του επιστρεφόμενου παλαιού υλικού, για επισκευή, εκποίηση ή αχρήστευση, η επισκευή του επισκευάσιμου, η αναγγελία του υπό εκποίηση και η παράδοση του εκποιημένου, καθώς και η μέριμνα για την καταστροφή του άχρηστου.

Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων.

Τμήμα Κεντρικής Αποθήκης Υλικών

Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Αποθήκης Υλικών είναι οι εξής:

Οργάνωση και παρακολούθηση της ετήσιας απογραφής των υλικών δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης

Μέριμνα καθορισμού αποθεμάτων υλικών δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εποπτεία της τήρησής τους

Μέριμνα της τήρησης των καθορισμένων αποθεμάτων υλικών

Μέριμνα της παραλαβής των υλικών, της εισαγωγής τους στις Αποθήκες, καθώς και της αποθήκευσης, ταξινόμησης, διαφύλαξης και συντήρησής τους

Μέριμνα για τον εφοδιασμό των οργανωτικών μονάδων

Μέριμνα διακίνησης των υλικών της αποθήκης

Μέριμνα διενέργειας μετά από πλήρη έλεγχο αντιλογιστικών εγγραφών.

Η μέριμνα της διαλογής του επιστρεφόμενου παλαιού υλικού, για επισκευή, εκποίηση ή αχρήστευση, η επισκευή του επισκευάσιμου, η αναγγελία του υπό εκποίηση και η παράδοση του εκποιημένου, καθώς και η μέριμνα για την καταστροφή του άχρηστου.

Τμήμα Αποθήκης Υλικών Θεσσαλονίκης

Οι αρμοδιότητες της Αποθήκης Υλικών Θεσσαλονίκης είναι οι εξής:

Οργάνωση και παρακολούθηση της ετήσιας απογραφής των υλικών δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης.

Μέριμνα καθορισμού αποθεμάτων υλικών δικαιοδοσίας της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εποπτεία της τήρησής τους.

Μέριμνα της τήρησης των καθορισμένων αποθεμάτων υλικών.

Μέριμνα της παραλαβής των υλικών, της εισαγωγής τους στις αποθήκες, καθώς και της αποθήκευσης, ταξινόμησης, διαφύλαξης και συντήρησής τους.

Μέριμνα του εφοδιασμού των οργανωτικών μονάδων που εδρεύουν στην περιοχή Μακεδονίας- Θράκης

Μέριμνα διακίνησης των υλικών της.

Η μέριμνα της διαλογής του επιστρεφόμενου παλαιού υλικού, για επισκευή, εκποίηση ή αχρήστευση, η επισκευή του επισκευάσιμου, η αναγγελία του υπό εκποίηση και η παράδοση του εκποιημένου, καθώς και η μέριμνα για την καταστροφή του άχρηστου.

Γενική Διεύθυνση Δικτύου

Η Γενική Διεύθυνση Δικτύου απεικονίζεται ως ακολούθως

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου είναι οι εξής:

Σύνταξη και έλεγχος για την εφαρμογή των προτύπων, κανονισμών, οδηγιών, προδιαγραφών για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και των σχεδίων διαχείρισης έκτακτων αναγκών

Σύνταξη και έλεγχος για την εφαρμογή των προτύπων, κανονισμών και οδηγιών για θέματα σχετικά με την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου, την υποδομή και την επιδομή, τα Η/Μ συστήματα και τη συντήρησή τους

Διασφάλιση τήρησης κανονιστικών, τεχνικών και επιχειρησιακών προδιαγραφών του σιδηροδρομικού συστήματος προκειμένου να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας

Κατανομή χωρητικότητας και δρομολογίων

Προγραμματισμός των δρομολογίων και έλεγχος εφαρμογής προγράμματος δρομολογίων

Προσδιορισμός αναγκών συντήρησης για το δίκτυο και επιθεώρηση έργων συντήρησης δικτύου

Ανανέωση και συντήρηση της υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής, ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και ηλεκτροκίνησης

Σχεδιασμός περιοδικής συντήρησης υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής, σιδηροδρομικών συστημάτων, ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και ηλεκτροκίνησης

Προγραμματισμός, οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος περιοδικής και έκτακτης συντήρησης υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής, σιδηροδρομικών συστημάτων, ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και ηλεκτροκίνησης

Συντονισμός, διαχείριση και εποπτεία τακτικής κυκλοφορίας

Χειρισμός και αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με συμβάντα και ατυχήματα στην κυκλοφορία.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές της υπάγονται οι εξής Διευθύνσεις:

Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής

Διεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης

Διεύθυνση Κυκλοφορίας

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεών της έχουν ως εξής:

Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων είναι οι εξής:

Σύνταξη προτύπων, κανονισμών ,οδηγιών, προδιαγραφών και εγχειριδίων για θέματα σχετικά με την κατασκευή και τη συντήρηση της υποδομής και της επιδομής, των Η/Μ συστημάτων και των τεχνικών και κτιριακών έργων καθώς και για την κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών.

Διασφάλιση τήρησης κανονιστικών, τεχνικών και επιχειρησιακών προδιαγραφών του σιδηροδρομικού συστήματος προκειμένου να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και ασφάλειας καθώς και οι απαιτήσεις ποιότητας για την κατασκευή και συντήρηση του δικτύου.

Έλεγχος για την εφαρμογή προτύπων και τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των κανονισμών ασφαλείας για τα έργα επιδομής και υποδομής, τα τεχνικά και κτιριακά έργα και τα Η/Μ συστήματα.

Προσδιορισμός αναγκών συντήρησης για το την υποδομή, επιδομή, τα τεχνικά και κτιριακά έργα καθώς και τα Η/Μ συστήματα και ενημέρωση της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής και της Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης

Επιθεώρηση έργων, παρακολούθηση της συντήρησης και ποιοτικός έλεγχος της κατασκευής και συντήρησης του δικτύου και Η/Μ συστημάτων.

Σύνταξη δήλωσης δικτύου.

Μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή των κανόνων χρέωσης υποδομής.

Έλεγχος για την εφαρμογή των κανονισμών ασφάλειας, των προτύπων κυκλοφορίας, των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, κλπ.

Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.

Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου σχεδίων.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης

Στη Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων υπάγονται τα εξής:

Τμήμα Υποστήριξης Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Τμήμα Κανόνων Επιδομής και Υποδομής

Τμήμα Κανόνων Τεχνικών και Κτιριακών Έργων

Τμήμα Κανόνων Η/Μ Συστημάτων

Τμήμα Κανόνων Κυκλοφορίας

Τμήμα Διαλειτουργικότητας

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της έχουν ως εξής:

Τμήμα Υποστήριξης Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Σιδηροδρομικών Συστημάτων είναι οι εξής:

Συγκέντρωση, προγραμματισμός και εισήγηση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης.

Διαχείριση της διεθνούς συνεργασίας σε θέματα γραμμής με σιδηροδρομικά δίκτυα και διεθνείς οργανισμούς.

Οργάνωση, λειτουργία και τήρηση βιβλιοθήκης εγγράφων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σχετικά με θέματα της Διεύθυνσης.

Μελέτη και εφαρμογή μέτρων για την καλύτερη εκμετάλλευση της χωρητικότητας του δικτύου και σύνταξη προτάσεων για την αύξηση της με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Ενέργειες για προσέλκυση και δραστηριοποίηση σιδ/κών επιχειρήσεων σε όλο ή σε τμήματα του δικτύου.

Μελέτη, σχεδιασμός και εφαρμογή των κανόνων χρέωσης υποδομής.

Σύνταξη και δημοσίευση της Δήλωσης Δικτύου.

Διαχείριση και συντονισμός για την επίλυση διαφωνιών / παραπόνων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, εφ’ όσον αυτά δεν έχουν επιλυθεί σε συνεργασία της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας και της Σιδηροδρομικής Επιχείρησης.

Έγκριση εξαιρετικών μεταφορών.

Διαχείριση γενικών διοικητικών θεμάτων.Τμήμα Κανόνων Επιδομής και Υποδομής

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κανόνων Επιδομής και Υποδομής είναι οι εξής:

Μέριμνα σύνταξης προτύπων, κανονισμών και οδηγιών για θέματα κατασκευής νέων γραμμών και συντήρησης της υποδομής και επιδομής της υφιστάμενης γραμμής, ή βελτιώσεις αυτής.

Αναθεώρηση προτύπων βάσει εθνικών και διεθνών προδιαγραφών και κανονισμών.

Επίβλεψη μελετών για σύνταξη προτύπων, κανονισμών και οδηγιών που έχουν ανατεθεί σε τρίτους.

Διάχυση των προτύπων και κανονισμών στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και στις άλλες οργανωτικές μονάδες.

Καθορισμός προτύπων υλικών κατασκευής και συντήρησης της γραμμής.

Παροχή στοιχείων για την προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Μελέτη και διεξαγωγή ερευνών.

Συμμετοχή σε διεθνείς ενώσεις, κοινοπραξίες ή εταιρείες σχετικές με την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τις νέες σιδηροδρομικές τεχνικές εφαρμογές σε θεωρητικό και εφαρμοζόμενο επίπεδο.

Έλεγχος για την εφαρμογή προτύπων, τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των κανονισμών ασφαλείας για έργα κατασκευής και συντήρησης δικτύου.

Συλλογή πρωτογενών στοιχείων από τις αρμόδιες μονάδες κατασκευής και συντήρησης, επεξεργασία και έκδοση στατιστικών στοιχείων για την κατάσταση του δικτύου, τυχόν βλάβες, έκτακτα συμβάντα, παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs).

Περιοδική αξιολόγηση και εισήγηση για προτάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης της υποδομής και επιδομής.

Προσδιορισμός των αναγκών συντήρησης της επιδομής και υποδομής, ενημέρωση και οριστικοποίηση του ετήσιου προγράμματος τακτικής συντήρησης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής.

Προγραμματισμός και διενέργεια επιθεωρήσεων και προληπτικών, περιοδικών ή/και δειγματοληπτικών καθώς και έκτακτων ελέγχων για την εφαρμογή προτύπων και τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των κανονισμών ασφαλείας για τα έργα του δικτύου.

Ποιοτικός έλεγχος των έργων επιδομής και υποδομής του δικτύου.

Προγραμματισμός και διενέργεια αντιπροσωπευτικών δειγματοληψιών.

Άσκηση εργαστηριακών ελέγχων υλικών γραμμής.

Σύνταξη αναφοράς καταγραφής των κυρίων ευρημάτων των επιθεωρήσεων και των ελέγχων.

Ενημέρωση των αρμόδιων μονάδων συντήρησης σχετικά με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών και των ελέγχων.

Μέριμνα σύνταξης, έκδοσης, ερμηνείας, εφαρμογής και εναρμόνισης των προτύπων και κανονισμών που αφορούν στο περιβάλλον.

Αναθεώρηση προτύπων που αφορούν στο περιβάλλον βάσει εθνικών και διεθνών προδιαγραφών και κανονισμών.

Σύνταξη εγχειριδίων και τεχνικών οδηγιών σε θέματα περιβάλλοντος.

Διάχυση των προτύπων και κανονισμών στις αρμόδια οργανωτικές μονάδες.

Εκτέλεση περιβαλλοντικών μελετών ή επίβλεψη σχετικών μελετών από τρίτους

Σύνταξη εκθέσεων για θέματα που αφορούν την λειτουργία του ΟΣΕ όσον αφορά σε περιβαλλοντικά θέματα.

Μέριμνα σύνταξης, έκδοσης, ερμηνείας, εφαρμογής και εναρμόνισης των προτύπων και κανονισμών που αφορούν στο περιβάλλον.

Αναθεώρηση προτύπων που αφορούν στο περιβάλλον βάσει εθνικών και διεθνών προδιαγραφών και κανονισμών.

Σύνταξη εγχειριδίων και τεχνικών οδηγιών σε θέματα περιβάλλοντος.

Διάχυση των προτύπων και κανονισμών στις αρμόδια οργανωτικές μονάδες.

Εκτέλεση περιβαλλοντικών μελετών ή επίβλεψη σχετικών μελετών από τρίτουςΤμήμα Κανόνων Τεχνικών και Κτιριακών Έργων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κανόνων Τεχνικών και Κτιριακών Έργων είναι οι εξής:

Μέριμνα σύνταξης προτύπων, κανονισμών και οδηγιών για θέματα μελέτης, κατασκευής και συντήρησης σηράγγων, γεφυρών, μεταλλικών, κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων.

Αναθεώρηση προτύπων βάσει εθνικών και διεθνών προδιαγραφών και κανονισμών.

Επίβλεψη και έλεγχος μελετών, επίβλεψη συμβάσεων για σύνταξη προτύπων, κανονισμών και οδηγιών που έχουν ανατεθεί σε τρίτους

Διάχυση των προτύπων και κανονισμών στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και τις άλλες οργανωτικές μονάδες.

Προτυποποίηση υλικών κατασκευής και συντήρησης σηράγγων, γεφυρών, μεταλλικών, κτιριακών έργων και λοιπών τεχνικών έργων.

Παροχή στοιχείων για την προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Μελέτη, οργάνωση και διεξαγωγή ερευνών που αφορούν σε όλα τα τεχνικά έργα.

Συμμετοχή σε διεθνείς ενώσεις, κοινοπραξίες ή εταιρείες σχετικές με την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τις νέες σιδηροδρομικές τεχνικές εφαρμογές σε θεωρητικό και εφαρμοζόμενο επίπεδο.

Προσδιορισμός των αναγκών της εταιρείας σε υλικά και μηχανικό εξοπλισμό για τα έργα κατασκευής και συντήρησης.

Έλεγχος για την εφαρμογή προτύπων, τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των κανονισμών ασφαλείας για έργα κατασκευής και συντήρησης σηράγγων, γεφυρών, μεταλλικών, κτιριακών έργων και λοιπών τεχνικών έργων.

Συλλογή πρωτογενών στοιχείων από τις αρμόδιες μονάδες κατασκευής και συντήρησης, επεξεργασία και έκδοση στατιστικών στοιχείων για την κατάσταση σηράγγων, γεφυρών, μεταλλικών και κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων, τυχόν βλάβες, έκτακτα συμβάντα, παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs. )

Προσδιορισμός αναγκών συντήρησης για τα τεχνικά και κτιριακά έργα ενημέρωση και οριστικοποίηση του ετήσιου προγράμματος τακτικής συντήρησης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής.

Περιοδική αξιολόγηση και εισήγηση για προτάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης σηράγγων, γεφυρών, μεταλλικών, κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων.

Προγραμματισμός και διενέργεια επιθεωρήσεων και προληπτικών, περιοδικών ή/και δειγματοληπτικών καθώς και έκτακτων ελέγχων για την εφαρμογή προτύπων και τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των κανονισμών ασφαλείας για τα έργα συντήρησης σηράγγων, γεφυρών, μεταλλικών και κτιριακών έργων.

Ποιοτικός έλεγχος των έργων συντήρησης και κατασκευής σηράγγων, γεφυρών, μεταλλικών και κτιριακών έργων.

Προγραμματισμός και διενέργεια αντιπροσωπευτικών δειγματοληψιών.

Άσκηση εργαστηριακών ελέγχων υλικών σηράγγων, γεφυρών, μεταλλικών και κτιριακών έργων και λοιπών τεχνικών έργων.

Παρακολούθηση της πορείας των εργαστηριακών δοκιμών, έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Σύνταξη αναφοράς καταγραφής των κυρίων ευρημάτων των επιθεωρήσεων και των ελέγχων.

Ενημέρωση των αρμόδιων μονάδων συντήρησης σχετικά με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών και των ελέγχων.

Έλεγχο τεχνικών προτάσεων και μελετών για επεμβάσεις τρίτων στα τεχνικά και κτιριακά έργα και γενικότερα στα έργα υποδομής του ΟΣΕ.

Προτάσεις για την δυνατότητα και τους όρους διενέργειας εξαιρετικών μεταφορών όσον αφορά την ικανότητα των τεχνικών έργων.

Τμήμα Κανόνων Η/Μ Συστημάτων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κανόνων Η/Μ Συστημάτων είναι οι εξής:

Μέριμνα σύνταξης προτύπων, κανονισμών και οδηγιών για θέματα σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, τη σηματοδότηση, τις τηλεπικοινωνίες και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Αναθεώρηση προτύπων βάσει εθνικών και διεθνών προδιαγραφών και κανονισμών.

Διάχυση των προτύπων και κανονισμών στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και τις άλλες οργανωτικές μονάδες.

Προτυποποίηση υλικών και κατασκευών ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Παροχή στοιχείων για την προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Μελέτη και διεξαγωγή ερευνών.

Συμμετοχή σε διεθνείς ενώσεις, κοινοπραξίες ή εταιρείες σχετικές με την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τις νέες σιδηροδρομικές τεχνικές εφαρμογές σε θεωρητικό και εφαρμοζόμενο επίπεδο.

Άσκηση εργαστηριακών ελέγχων υλικών Η/Μ συστημάτων.

Επίβλεψη μελετών για σύνταξη προτύπων, κανονισμών και οδηγιών που έχουν ανατεθεί σε τρίτους.

Έλεγχος για την εφαρμογή προτύπων και τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των κανονισμών ασφαλείας για τα έργα κατασκευής Η/Μ συστημάτων.

Συλλογή πρωτογενών στοιχείων από τις αρμόδιες μονάδες κατασκευής και συντήρησης, επεξεργασία και έκδοση στατιστικών στοιχείων για την κατάσταση των Η/Μ συστημάτων, τυχόν βλάβες, έκτακτα συμβάντα, παρακολούθηση KPIs.

Προσδιορισμός αναγκών συντήρησης για τα Η/Μ συστήματα, ενημέρωση και οριστικοποίηση του ετήσιου προγράμματος τακτικής συντήρησης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης.

Περιοδική αξιολόγηση και εισήγηση για προτάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης των Η/Μ συστημάτων.

Προγραμματισμός και διενέργεια επιθεωρήσεων και προληπτικών, περιοδικών ή/και δειγματοληπτικών καθώς και έκτακτων ελέγχων για την εφαρμογή προτύπων και τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των κανονισμών ασφαλείας για τα έργα συντήρησης των Η/Μ συστημάτων.

Ποιοτικός έλεγχος των έργων κατασκευής και συντήρησης των Η/Μ συστημάτων.

Προγραμματισμός και διενέργεια αντιπροσωπευτικών δειγματοληψιών.

Παρακολούθηση της πορείας των εργαστηριακών δοκιμών, έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Περιοδική αξιολόγηση και εισήγηση για προτάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης των Η/Μ συστημάτων.

Σύνταξη αναφοράς καταγραφής των κυρίων ευρημάτων των επιθεωρήσεων και των ελέγχων.

Ενημέρωση των αρμόδιων μονάδων συντήρησης σχετικά με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών και των ελέγχων.

Τμήμα Κανόνων Κυκλοφορίας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κανόνων Κυκλοφορίας είναι οι εξής:

Μέριμνα σύνταξης, έκδοσης, ερμηνείας, εφαρμογής και εναρμόνισης των προτύπων και κανονισμών ασφαλείας για την κυκλοφορία.

Μέριμνα σύνταξης, έκδοσης, ερμηνείας και εφαρμογής των διεθνών και εσωτερικών προτύπων και κανονισμών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

Αναθεώρηση προτύπων βάσει εθνικών και διεθνών προδιαγραφών και κανονισμών.

Σύνταξη εγχειριδίων και τεχνικών οδηγιών.

Διάχυση των προτύπων και κανονισμών στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης και τις άλλες οργανωτικές μονάδες .

Μέριμνα για την προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης

Μελέτη και διεξαγωγή ερευνών.

Μέριμνα για τη συμμετοχή σε διεθνείς ενώσεις, κοινοπραξίες ή εταιρείες σχετικές με την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τις νέες σιδηροδρομικές τεχνικές εφαρμογές σε θεωρητικό και εφαρμοζόμενο επίπεδο.

Έλεγχος για την εφαρμογή των προτύπων και προδιαγραφών καθώς και των κανόνων ασφαλείας και σχεδίων έκτακτης ανάγκης, κλπ ,στην κυκλοφορία.

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ελέγχων και στατιστικών στοιχείων και εισήγηση για προτάσεις βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας.

Τμήμα Διαλειτουργικότητας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαλειτουργικότητας είναι οι εξής:

Μέριμνα για τη λήψη συνεχούς ενημέρωσης όσον αφορά στις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας.

Έκδοση εγκυκλίων για την ενημέρωση των αρμόδιων τμημάτων σχετικά με τις νέες Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας.

Σύνταξη εγχειριδίων και τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας .

Έλεγχος τήρησης των κανονιστικών, τεχνικών και επιχειρησιακών προϋποθέσεων που πρέπει να ακολουθούνται προκειμένου να πληρούνται οι βασικές απαιτήσεις για τη διαλειτουργικότητα.

Μέριμνα για τη συνεργασία με διεθνείς ενώσεις, κοινοπραξίες ή εταιρείες σχετικές με τη διαλειτουργικότητα.

Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής είναι οι εξής:

Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής ανήκουν τα εξής:

Επιθεώρηση έργων, παρακολούθηση της συντήρησης και ποιοτικός έλεγχος της κατασκευής και συντήρησης του δικτύου.

Έλεγχος για την εφαρμογή προτύπων και τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των κανονισμών ασφαλείας για τα έργα υποδομής και επιδομής και συντήρησης τους.

Προγραμματισμός, οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος περιοδικής συντήρησης υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής.

Ανανέωση και συντήρηση της υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής, με αυτεπιστασία όσο και με εργολαβίες.

Σχεδιασμός περιοδικής συντήρησης υπάρχουσας σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής.

Προγραμματισμός, οργάνωση, επίβλεψη και επιθεώρηση έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλαβών σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής.

Καταγραφή και τεχνική παρακολούθηση αποτελεσμάτων του προγράμματος συντήρησης και της αποκατάστασης των βλαβών.

Περιοδική αξιολόγηση και εισήγηση για προτάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής.

Σύνταξη του τεχνικού σκέλους των τευχών δημοπράτησης έργων συντήρησης, σύμφωνα με την στρατηγική επιλογής προμηθευτών – προϊόντων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών.

Συντονισμός με την αρμόδια οργανωτική μονάδα σχεδιασμού προτύπων και διάθεσης δικτύου για τον προγραμματισμό των δρομολογίων, σύμφωνα με τις επιπτώσεις και περιορισμούς των εργασιών περιοδικής συντήρησης.

Εισήγηση στο αρμόδιο όργανο για την ίδρυση νέων, την τροποποίηση ή την κατάργηση υφιστάμενων ισόπεδων διαβάσεων.

Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.

Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου σχεδίων.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης

Στη Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής ανήκουν:

Τμήμα Προγραμματισμού Υποστήριξης & Συντονισμού Συντήρησης Γραμμής

Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδος

Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας – Θράκης

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της έχουν ως εξής:

Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης & Συντονισμού Συντήρησης Γραμμής

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού, Υποστήριξης & Συντονισμού Συντήρησης Γραμμής είναι οι εξής:

Προσδιορισμός αναγκών συντήρησης για το δίκτυο και οριστικοποίηση ετήσιου προγράμματος τακτικής συντήρησης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων.

Εισήγηση του τεχνικού σκέλους των τευχών δημοπράτησης έργων συντήρησης, σύμφωνα με την στρατηγική επιλογής προμηθευτών – προϊόντων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών

Ενημέρωση του Τμήματος Υποστήριξης Σιδηροδρομικών Συστημάτων, της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων, για το συντονισμό του προγράμματος δρομολογίων με το πρόγραμμα συντήρησης και οριστικοποίηση αυτού.

Κοινοποίηση του οριστικοποιημένου προγράμματος τακτικής συντήρησης στις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες.

Χειρισμός θεμάτων σχετικών με αδειοδοτήσεις κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Παρακολούθηση του προγράμματος συντήρησης.

Συντονισμός των δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.

Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων.

Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας είναι οι εξής:

Προγραμματισμός και οργάνωση της περιοδικής συντήρησης της υποδομής και επιδομής, μεταλλικών κατασκευών και βαρέων μηχανημάτων για την περιοχή εμβέλειας της Υπηρεσίας.

Οργάνωση των εργασιών έκτακτης συντήρησης της υποδομής και επιδομής, μεταλλικών κατασκευών και βαρέων μηχανημάτων για την περιοχή εμβέλειας της Υπηρεσίας.

Εκπόνηση, έλεγχος και έγκριση μελετών που αφορούν στα έργα συντήρησης γραμμής.

Όποτε απαιτείται, ασκεί τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως προβλέπονται από το νόμο και τις λοιπές διατάξεις , όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

Στην Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας υπάγονται τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Αθηνών

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Πάτρας

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Λαμίας

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Λάρισας

Τμήμα Μεταλλικών Έργων και Μηχανημάτων Γραμμής

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της έχουν ως εξής:

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Αθηνών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Γραμμής Αθηνών είναι οι εξής:

Διαχείριση τεχνικών θεμάτων

Επίβλεψη μελετών έργων συντήρησης υποδομής, επιδομής, μεταλλικών κατασκευών, τεχνικών και κτιριακών έργων

Εισήγηση για τον εφοδιασμό με υλικά και εξοπλισμό συντήρησης υποδομής, επιδομής, τεχνικών και κτιριακών έργων.

Προγραμματισμός & Οργάνωση

Περιοδική Συντήρηση

Σύνταξη σχεδίου προγράμματος περιοδικής συντήρησης υποδομής, επιδομής, μεταλλικών κατασκευών, τεχνικών και κτιριακών έργων καθώς και μηχανημάτων γραμμής για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος και συντονισμός με την αρμόδια οργανωτική μονάδα Προγραμματισμού, Υποστήριξης & Συντονισμού Συντήρησης για την οριστικοποίησή του

Οργάνωση των εργασιών συντήρησης της υποδομής, επιδομής, τεχνικών και κτιριακών έργων στην περιοχή εμβέλειάς του Τμήματος.

Έκτακτη Συντήρηση

Οργάνωση των έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλαβών υποδομής, επιδομής, τεχνικών και κτιριακών έργων.

Φύλαξη του δικτύου – Θέματα διαχείρισης ιδιοκτησίας

Μέριμνα για τη φύλαξη της γραμμής και των ισόπεδων διαβάσεων.

Χειρισμός θεμάτων διαχείρισης και διασφάλισης της ιδιοκτησίας του Οργανισμού, που αφορά στην σιδηροδρομική επιδομή και μέριμνα εφαρμογής των κείμενων διατάξεων για την ασφάλεια και την αστυνομία των σιδηροδρόμων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ή άλλες θυγατρικές εταιρείες του Οργανισμού.

Επίβλεψη

Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρμογής προτύπων και κανονισμών ασφαλείας της συντήρησης υποδομής, επιδομής, τεχνικών και κτιριακών έργων, τόσο από εργολάβους όσο και με αυτεπιστασία, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών υποδομής, επιδομής, μεταλλικών κατασκευών, τεχνικών και κτιριακών έργων και μηχανημάτων γραμμής.

Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήματα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) και αποστολή στη Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων.

Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθμίσεων.

Εφαρμογή / υλοποίηση

Περιοδική Συντήρηση

Εκτέλεση των εργασιών περιοδικής συντήρησης υποδομής, επιδομής, μεταλλικών κατασκευών, τεχνικών και κτιριακών έργων και μηχανημάτων γραμμής με αυτεπιστασία, στην περιοχή εμβέλειάς του Τμήματος.

Συλλογή πρωτογενών στοιχείων (εργασίες συντήρησης, εξέλιξη βλαβών κλπ) και αποστολή στη Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων

Έλεγχος και δοκιμές για την εξεύρεση προβλημάτων και βλαβών.

Έκτακτη Συντήρηση

Εκτέλεση των εργασιών έκτακτης συντήρησης.

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Πάτρας

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Λαμίας

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Τμήμα Συντήρησης Λάρισας

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Τμήμα Μεταλλικών Έργων και Μηχανημάτων Γραμμής

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μεταλλικών Έργων και Μηχανημάτων Γραμμής είναι οι εξής:

Συντήρηση των μεταλλικών κατασκευών.

Κατασκευή μεταλλικών έργων μικρής κλίμακας.

Συντήρηση των μηχανημάτων γραμμής.

Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας, Θράκης

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντήρηση Γραμμής Μακεδονίας, Θράκης είναι οι εξής:

Εποπτεία και έλεγχος των Τμημάτων της Υπηρεσίας.

Προγραμματισμός και οργάνωση της περιοδικής συντήρησης της υποδομής και επιδομής, μεταλλικών κατασκευών και βαρέων μηχανημάτων για την περιοχή εμβέλειας της Υπηρεσίας.

Οργάνωση των εργασιών έκτακτης συντήρησης της υποδομής και επιδομής, μεταλλικών κατασκευών και βαρέων μηχανημάτων για την περιοχή εμβέλειας της Υπηρεσίας

Συντονισμός με τα Τμήματα της Υπηρεσίας.

Έλεγχος και έγκριση μελετών που αφορούν στα έργα συντήρησης γραμμής.

Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων της Υπηρεσίας.

Όποτε απαιτείται, ασκεί τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως προβλέπονται από το νόμο και τις λοιπές διατάξεις, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

Στην Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας, Θράκης υπάγονται τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Έδεσσας

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Θεσσαλονίκης

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Δράμας

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Αλεξανδρούπολης

Τμήμα Μεταλλικών Έργων και Μηχανημάτων Γραμμής

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της έχουν ως εξής:

Τμήμα Μεταλλικών Έργων και Μηχανημάτων Γραμμής

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Μεταλλικών Έργων και Μηχανημάτων Γραμμής είναι οι εξής:

Συντήρηση των μεταλλικών κατασκευών

Κατασκευή μεταλλικών έργων μικρής κλίμακας

Συντήρηση των μηχανημάτων γραμμής

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Έδεσσας

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Θεσσαλονίκης

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Δράμας

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Τμήμα Συντήρησης Γραμμής Αλεξανδρούπολης

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Διεύθυνση Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης είναι οι εξής:

Επιθεώρηση έργων, παρακολούθηση της συντήρησης και ποιοτικός έλεγχος της κατασκευής και συντήρησης Η/Μ συστημάτων.

Έλεγχος για την εφαρμογή προτύπων και τεχνικών οδηγιών και προδιαγραφών των κανονισμών ασφαλείας για τα έργα Η/Μ συστημάτων καθώς και συντήρησης τους.

Προγραμματισμός, οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος περιοδικής συντήρησης υπαρχόντων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και ηλεκτροκίνησης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων.

Ανανέωση και συντήρηση των υπαρχόντων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και ηλεκτροκίνησης.

Σχεδιασμός περιοδικής συντήρησης υπαρχόντων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και ηλεκτροκίνησης.

Προγραμματισμός, οργάνωση, επίβλεψη και επιθεώρηση έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και ηλεκτροκίνησης.

Καταγραφή και τεχνική παρακολούθηση αποτελεσμάτων του προγράμματος συντήρησης και της αποκατάστασης των βλαβών.

Περιοδική αξιολόγηση και εισήγηση για προτάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και ηλεκτροκίνησης.

Συντονισμός με τη Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων για τον προγραμματισμό των δρομολογίων, σύμφωνα με τις επιπτώσεις και περιορισμούς των εργασιών περιοδικής συντήρησης.

Σύνταξη του τεχνικού σκέλους των τευχών δημοπράτησης έργων συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα με την στρατηγική επιλογής προμηθευτών – προϊόντων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών

Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.

Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης. συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου σχεδίων.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης.

Στη Διεύθυνση Συντήρησης Η/Μ, Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης ανήκουν:

Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης & Συντονισμού Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης

Υπηρεσία Συντήρησης Ηλεκτροκίνησης

Υπηρεσία Συντήρησης Σημ/σης, Τηλε/νιών, Ηλ.Εγκ/σεων

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της έχουν ως εξής:

Τμήμα Προγραμματισμού, Υποστήριξης & Συντονισμού Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού, Υποστήριξης & Συντονισμού Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης είναι οι εξής:

Προσδιορισμός αναγκών συντήρησης για τα Η/Μ Συστήματα και την Ηλεκτροκίνηση και οριστικοποίηση ετήσιου προγράμματος τακτικής συντήρησης.

Ενημέρωση του Τμήματος Υποστήριξης Σιδηροδρομικών Συστημάτων, της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων για το συντονισμό του προγράμματος δρομολογίων με το πρόγραμμα συντήρησης.

Κοινοποίηση του οριστικοποιημένου προγράμματος τακτικής συντήρησης στα αρμόδια Τμήματα της Διεύθυνσης.

Παρακολούθηση του προγράμματος συντήρησης.

Εισήγηση του τεχνικού σκέλους των τευχών δημοπράτησης έργων συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης, σύμφωνα με την στρατηγική επιλογής προμηθευτών – προϊόντων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών

Συντονισμός των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.

Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων.

Υπηρεσία Συντήρησης Ηλεκτροκίνησης

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντήρησης Ηλεκτροκίνησης είναι οι εξής:

Εποπτεία και έλεγχος των Τμημάτων της Υπηρεσίας.

Προγραμματισμός και οργάνωση της περιοδικής συντήρησης του ηλεκτροκινούμενου δικτύου.

Οργάνωση των εργασιών έκτακτης συντήρησης του ηλεκτροκινούμενου δικτύου.

Έλεγχος και έγκριση μελετών που αφορούν στα έργα του ηλεκτροκινούμενου δικτύου.

Έλεγχος και εποπτεία ρυθμιστών έλξης (ΡΕ)

Σύνταξη μελετών συντήρησης, εσωτερικά, βάσει στοιχείων από τα επί μέρους Τμήματα.

Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων της Υπηρεσίας.

Όποτε απαιτείται, ασκεί τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως προβλέπονται από το νόμο και τις λοιπές διατάξεις , όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

Στην Υπηρεσία Συντήρησης Ηλεκτροκίνησης υπάγονται τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτροκίνησης Αθηνών

Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτροκίνησης Θεσσαλονίκης

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της έχουν ως εξής:

Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτροκίνησης Αθηνών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Ηλεκτροκίνησης Αθηνών είναι οι εξής:

Διαχείριση τεχνικών θεμάτων

Επίβλεψη μελετών έργων συντήρησης Ηλεκτροκίνησης.

Εισήγηση για τον εφοδιασμό με υλικά και εξοπλισμό συντήρησης Ηλεκτροκίνησης.

Προγραμματισμός και οργάνωση

Περιοδική Συντήρηση Ηλεκτροκίνησης

Σύνταξη σχεδίου προγράμματος περιοδικής συντήρησης ηλεκτροκίνησης για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος και συντονισμός με την αρμόδια οργανωτική μονάδα Προγραμματισμού, Υποστήριξης & Συντονισμού Συντήρησης για την οριστικοποίησή του

Οργάνωση των εργασιών συντήρησης Ηλεκτροκίνησης στην περιοχή εμβέλειάς του Τμήματος.

Έκτακτη Συντήρηση Ηλεκτροκίνησης

Οργάνωση των έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλαβών Ηλεκτροκίνησης

Επίβλεψη

Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρμογής προτύπων και κανονισμών ασφαλείας της συντήρησης Ηλεκτροκίνησης, τόσο από εργολάβους όσο και με αυτεπιστασία, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών Ηλεκτροκίνησης

Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήματα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) και αποστολή στη Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων.

Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθμίσεων

Εφαρμογή / Υλοποίηση

Περιοδική Συντήρηση

Υλοποίηση των εργασιών περιοδικής συντήρησης Ηλεκτροκίνησης με αυτεπιστασία, στην περιοχή εμβέλειάς του Τμήματος.

Συλλογή πρωτογενών στοιχείων (εργασίες συντήρησης, εξέλιξη βλαβών κλπ) και αποστολή στη Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων

‘Έλεγχος και δοκιμές για την εξεύρεση προβλημάτων και βλαβών

Έκτακτη Συντήρηση

Υλοποίηση των εργασιών έκτακτης συντήρησης

Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτροκίνησης Θεσσαλονίκης

Ομοίως για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Υπηρεσία Συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων είναι οι εξής:

Εποπτεία και έλεγχος των Τμημάτων της Υπηρεσίας.

Προγραμματισμός και οργάνωση της περιοδικής συντήρησης Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

Οργάνωση των εργασιών έκτακτης συντήρησης Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

Έλεγχος και έγκριση μελετών που αφορούν στα έργα Σηματοδότησης, Τηλεπικοινωνιών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων.

Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων της Υπηρεσίας.

Σύνταξη μελετών συντήρησης, εσωτερικά, βάσει στοιχείων από τα επί μέρους Τμήματα (συμπεριλαμβανομένων των Η/Μ των κτιριακών εγκαταστάσεων, σηράγγων, μηχανεργοστασίων, Η/Μ σταθμών κλπ).

Όποτε απαιτείται, ασκεί τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας όπως προβλέπονται από το νόμο και τις λοιπές διατάξεις , όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

Στην Υπηρεσία Συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων υπάγονται τα εξής Τμήματα:

Τμήμα Συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων Αθηνών

Τμήμα Συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων Λάρισας

Τμήμα Συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων Θεσσαλονίκης

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της έχουν ως εξής:

Τμήμα Συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων Αθηνών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων Αθηνών είναι οι εξής:

Διαχείριση τεχνικών θεμάτων

Επίβλεψη μελετών έργων συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων.

Εισήγηση για τον εφοδιασμό με υλικά και εξοπλισμό συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων.

Προγραμματισμός και οργάνωση

Περιοδική Συντήρηση Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων

Σύνταξη σχεδίου προγράμματος περιοδικής συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος και συντονισμός με την αρμόδια οργανωτική μονάδα Προγραμματισμού, Υποστήριξης & Συντονισμού Συντήρησης για την οριστικοποίησή του.

Οργάνωση των εργασιών συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων στην περιοχή εμβέλειάς του Τμήματος.

Έκτακτη Συντήρηση Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων

Οργάνωση των έκτακτων εργασιών αποκατάστασης βλαβών Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων.

Επίβλεψη

Επίβλεψη καλής εκτέλεσης και εφαρμογής προτύπων και κανονισμών ασφαλείας της συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων, τόσο από εργολάβους όσο και με αυτεπιστασία, για την περιοχή εμβέλειας.

Επίβλεψη αποκατάστασης βλαβών Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων.

Συγκέντρωση στοιχείων (π.χ. προβλήματα, βλάβες και στοιχεία από εργασίες συντήρησης) και αποστολή στη Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων.

Εισήγηση προτάσεων βελτίωσης και αναβαθμίσεων.

Εφαρμογή / υλοποίηση

Περιοδική Συντήρηση

Υλοποίηση των εργασιών περιοδικής συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων με αυτεπιστασία, στην περιοχή εμβέλειάς του Τμήματος.

Συλλογή πρωτογενών στοιχείων (εργασίες συντήρησης, εξέλιξη βλαβών κλπ) και αποστολή στη Διεύθυνση Σιδηροδρομικών Συστημάτων .

Έλεγχος και δοκιμές για την εξεύρεση προβλημάτων και βλαβών.

Έκτακτη Συντήρηση

Υλοποίηση των εργασιών έκτακτης συντήρησης.

Τμήμα Συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων Λάρισας

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Τμήμα Συντήρησης Σημ/σης, Τηλ/νιών, Ηλ. Εγκ/σεων Θεσσαλονίκης

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Διεύθυνση Κυκλοφορίας

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας είναι οι εξής:

Τακτική κυκλοφορία

Έλεγχος εφαρμογής προγράμματος δρομολογίων

Έλεγχος για την εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας, των προτύπων κυκλοφορίας, των σχεδίων έκτακτης ανάγκης, κλπ.

Κατανομή χωρητικότητας και προγραμματισμός δρομολογίων.

Συγκέντρωση και εισήγηση πρωτογενούς πληροφορίας σχετικά με την κυκλοφορία, τη χρήση δικτύου και το προσωπικό.

Επιθεώρηση εφαρμογής προγράμματος δρομολογίων.

Διαχείριση και εποπτεία λειτουργίας σταθμών.

Διαχείριση και υποστήριξη προσωπικού κυκλοφορίας και σταθμών.

Άμεση επίβλεψη Κέντρων Τηλεδιοίκησης.

Εφαρμογή προγράμματος δρομολογίων.

Συντονισμός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Εποπτεία κυκλοφοριακών συνθηκών και καταγραφή πληροφοριών σε σχέση με την κυκλοφορία και τη χρήση του δικτύου.

Ρύθμιση κίνησης των αμαξοστοιχιών.

Παρακολούθηση της εφαρμογής των πάσης φύσεως Κανονισμών, Κανονισμών Κινήσεως, RIV, RIC, ωρών εργασίας προσωπικού

Συντονισμός με τη Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής & τη Διεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων & Ηλεκτροκίνησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με βάση το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης.

Έκτακτες ανάγκες

Χειρισμός και αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με συμβάντα και ατυχήματα στην κυκλοφορία.

Άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών

Συμμετοχή στη διαχείριση θεμάτων σχετικά με αλλαγές ή προβλήματα στα δρομολόγια και την κυκλοφορία.

Θέματα διοικητικής υποστήριξης

Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.

Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου σχεδίων.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης

Στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας ανήκουν:

Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης της Κυκλοφορίας

Υπηρεσία Συντονισμού Κυκλοφορίας

Υπηρεσία Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας

Υπηρεσία Υποστήριξης Κυκλοφορίας Μακεδονίας και Θράκης

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της έχουν ως εξής:

Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Κυκλοφορίας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού και Υποστήριξης Κυκλοφορίας είναι οι εξής:

Παρακολούθηση και εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δρομολογίων

Προγραμματισμός εργασιών των μονάδων της Διεύθυνσης για την εφαρμογή του προγράμματος δρομολογίων.

Συντονισμός με τη Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής και τη Διεύθυνση Συντήρησης Η/Μ Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης για τη διασφάλιση της εκτέλεσης του προγράμματος των δρομολογίων και της συντήρησης.

Συγκέντρωση πρωτογενούς πληροφορίας από το Τμήμα Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας και τα Τμήματα Επιθεώρησης σχετικά με την κυκλοφορία (καθυστερήσεις, δρομολόγια / ημέρα συνολικά και ανά περιφέρεια, ατυχήματα, βλάβες, συμβάντα, κ.α.) για επεξεργασία και αποστολή τακτικών αναφορών στο Τμήμα Υποστήριξης Σιδηροδρομικών Συστημάτων, της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων.

Συγκέντρωση πρωτογενούς πληροφορίας από το Τμήμα Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας και τα Τμήματα Επιθεώρησης σχετικά με τη χρήση δικτύου για επεξεργασία και αποστολή τακτικών αναφορών στο Τμήμα Υποστήριξης Σιδηροδρομικών Συστημάτων, της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων.

Συγκέντρωση πρωτογενούς πληροφορίας από το Τμήμα Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας και τα Τμήματα Επιθεώρησης σχετικά με το προσωπικό και συντονισμός θεμάτων προσωπικού κυκλοφορίας & σταθμών (π.χ. προγραμματισμός βαρδιών ΚΕΚ, οριστικοποίηση βαρδιών Τμημάτων Επιθεώρησης κυκλοφορίας).

Συλλογή πρωτογενών στοιχείων από τα ΚΕΚ, επεξεργασία και έκδοση στατιστικών στοιχείων για καθυστερήσεις, ατυχήματα και συμβάντα, παρακολούθηση KPIs.

Παραγωγή αναφορών (καθυστερήσεις, δρομολόγια/ ημέρα, συνολικά και ανά περιφέρεια, κλπ.)

Εισήγηση προς το Τμήμα Υποστήριξης Σιδηροδρομικών Συστημάτων, της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων σχετικά με τις χρεώσεις προς τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις με βάσει τα πραγματοποιηθέντα δρομολόγια (λαμβάνοντας υπόψη πιθανές καθυστερήσεις κτλ.).

Παρακολούθηση τήρησης όρων σύμβασης σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Διάθεση Χωρητικότητας

Οριστικοποίηση του πλέγματος των δρομολογίων.

Προκήρυξη διαδρόμων κυκλοφορίας.

Έγκριση των χωροσυνδέσεων μετά τρίτων.

Εισήγηση στο αρμόδιο όργανο για το χαρακτηρισμό του δικτύου σε ενεργό, υπό κατασκευή, υπό προσωρινή αναστολή και καταργημένο.

Λήψη αναφορών (καθυστερήσεις, δρομολόγια/ ημέρα, συνολικά και ανά περιφέρεια, κλπ).από την αρμόδια μονάδα της Διεύθυνσης.

Χειρισμός θεμάτων, σχετικών με τη συμμετοχή της Εταιρίας σε Διεθνείς Ενώσεις, σύμπραξη στην κατάρτιση κοινών διεθνών δρομολογίων επιβατικών και εμπορικών μεταφορών και μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται.

Υπολογισμός τελών χρήσης υποδομής σε ετήσια βάση για κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση.

Έλεγχος εφαρμογής προγράμματος δρομολογίων.

Διαχείριση Συμβάσεων με Εταιρείες Εκμετάλλευσης

Συλλογή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος σιδηροδρομικών εταιρειών εκμετάλλευσης για προκαθορισμένα δρομολόγια.

Μέριμνα για την κατάρτιση πρότυπων συμβάσεων και την υπογραφή των συμβάσεων με εταιρείες εκμετάλλευσης.

Τήρηση μητρώου σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Τήρηση και ενημέρωση αρχείου πρότυπων συμβατικών τευχών.

Παρακολούθηση και επιθεώρηση τήρησης όρων σύμβασης.

Λήψη αναφορών από την αρμόδια μονάδα της Διεύθυνσης με αναλυτικά στοιχεία για την εκτέλεση των δρομολογίων, για την ορθή παρακολούθηση των συμβάσεων.

Διαχείριση και συντονισμός για την επίλυση διαφωνιών / παραπόνων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.

Λήψη αναφορών από την αρμόδια μονάδα της Διεύθυνσης σχετικά με τις χρεώσεις των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων βάσει και των συμβατικών υποχρεώσεων τους για τον υπολογισμό των τελών χρήσης υποδομής.Υπηρεσία Συντονισμού Κυκλοφορίας

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Συντονισμού Κυκλοφορίας είναι οι εξής:

Άσκηση διοικητικής εποπτείας και ελέγχου επί του Τμήματος της Υπηρεσίας και των ΚΕΚ

Συντονισμός με την αρμόδια οργανωτική μονάδα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Κυκλοφορίας για την εφαρμογή του προγράμματος των δρομολογίων με βάση το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης.

Εξειδίκευση προτύπων και προδιαγραφών και έκδοση ερμηνευτικών ή εκτελεστικών εγκυκλίων σχετικά με την κυκλοφορία.

Παρακολούθηση της εφαρμογής των πάσης φύσεως Κανονισμών, Κανονισμού Κινήσεως, RIV, RIC, των ωρών εργασίας προσωπικού.

Ενημέρωση προσωπικού για κανονισμούς, υπηρεσιακές διαταγές και καθοδήγηση για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του.

Εποπτεία, τακτική επιθεώρηση του προσωπικού.

Διαχείριση προσωπικού κυκλοφορίας στην περιοχή ευθύνης (π.χ. βάρδιες)

Παρακολούθηση των συμβάντων και των ατυχημάτων στην κυκλοφορία και η λήψη απαραίτητων μέτρων προς άμεση αντιμετώπιση καθώς και η παρακολούθηση των σιδηροδρομικών συμβάντων.

Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων της Υπηρεσίας.

Στην Υπηρεσία Συντονισμού Κυκλοφορίας υπάγονται:

Τμήμα Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας

ΚΕΚ Αθήνας

ΚΕΚ Κορίνθου

ΚΕΚ ΣΚΑ

ΚΕΚ Λιανοκλαδίου

ΚΕΚ Λάρισας

Τμήμα Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης

ΚΕΚ Θεσσαλονίκης

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των επιμέρους Μονάδων της έχουν ως εξής:

Τμήμα Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας είναι οι εξής:

Τακτική κυκλοφορία

Επίβλεψη Κέντρων Ελέγχου Τηλεδιοίκησης.

Κεντρικός συντονισμός και ρύθμιση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς κίνησης, ασφαλείας της κυκλοφορίας και τις τεχνικές οδηγίες

Λήψη πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία (ατυχήματα, συμβάντα, καθυστερήσεις, κλπ) και τη χρήση του δικτύου και διαβίβαση στην αρμόδια οργανωτική μονάδα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Κυκλοφορίας.

Συγκέντρωση και αποστολή πρωτογενούς πληροφορίας στην αρμόδια οργανωτική μονάδα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Κυκλοφορίας.

Έκτακτες ανάγκες

Ενημέρωση για συμβάντα και ατυχήματα στην κυκλοφορία και παρακολούθηση των ενεργειών για την άμεση αντιμετώπιση τους.

Άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Παρακολούθηση της διαχείριση θεμάτων σχετικά με αλλαγές/προβλήματα δρομολογίων και κυκλοφορίας, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Παροχή οδηγιών για τη μετακίνηση του προσωπικού της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην κυκλοφορία.

ΚΕΚ Αθήνας

Οι αρμοδιότητες του ΚΕΚ Αθήνας είναι οι εξής:

Τακτική κυκλοφορία στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας

Εφαρμογή προγράμματος δρομολογίων στην περιοχή ευθύνης.

Συντονισμός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς κίνησης, ασφαλείας της κυκλοφορίας και τις τεχνικές οδηγίες

Εποπτεία κυκλοφοριακών συνθηκών σε συνάρτηση με τους κανονισμούς ασφαλείας και τις οδηγίες .

Παρακολούθηση των καθυστερήσεων και λήψη άμεσων μέτρων προς περιορισμό αυτών.

Ρύθμιση κίνησης των αμαξοστοιχιών.

Εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας.

Χειρισμός των θεμάτων λειτουργίας των μονίμων εγκαταστάσεων του ΚΕΚ.

Καταγραφή και επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία (ατυχήματα, συμβάντα, καθυστερήσεις, κλπ) και τη χρήση του δικτύου και διαβίβαση στο Τμήμα Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας.

Συγκέντρωση και αποστολή πρωτογενούς πληροφορίας στο Τμήμα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Κυκλοφορίας.

Έκτακτες ανάγκες στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας

Χειρισμός θεμάτων σχετικών με συμβάντα και ατυχήματα στην κυκλοφορία για την περιοχή εμβέλειας του ΚΕΚ σε συντονισμό με το Τμήμα Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας.

Άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Διαχείριση θεμάτων σχετικά με αλλαγές/προβλήματα δρομολογίων και κυκλοφορίας, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

ΚΕΚ Κορίνθου

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας

ΚΕΚ ΣΚΑ

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας

ΚΕΚ Λιανοκλαδίου

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας

ΚΕΚ Λάρισας

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας

Τμήμα Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης

Τακτική κυκλοφορία

Κεντρικός συντονισμός και ρύθμιση της κυκλοφορίας μη τηλεδιοικούμενων τμημάτων σε πραγματικό χρόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς κίνησης, ασφαλείας της κυκλοφορίας και τις τεχνικές οδηγίες

Λήψη πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία (ατυχήματα, συμβάντα, καθυστερήσεις, κλπ) και διαβίβαση στο Τμήμα Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας.

Συγκέντρωση και αποστολή πρωτογενούς πληροφορίας στο Τμήμα Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας

Έκτακτες ανάγκες

Ενημέρωση για συμβάντα και ατυχήματα στην κυκλοφορία και παρακολούθηση των ενεργειών για την άμεση αντιμετώπιση τους.

Άμεση ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Παρακολούθηση της διαχείρισης και παροχή οδηγιών σε θέματα σχετικά με αλλαγές/προβλήματα δρομολογίων στην κυκλοφορία, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Παροχή οδηγιών για μετακίνηση προσωπικού της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην κυκλοφορία.

Στο Τμήμα Ρύθμισης και Διανομής Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης εντάσσεται:

ΚΕΚ Θεσαλλονίκης

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας

Υπηρεσία Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας είναι οι εξής:

Άσκηση εποπτείας και ελέγχου επί των Τμημάτων της Υπηρεσίας.

Συντονισμός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο για την περιοχή εμβέλειας της Υπηρεσίας.

Συντονισμός με την αρμόδια οργανωτική μονάδα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Κυκλοφορίας για την εφαρμογή του προγράμματος των δρομολογίων με βάση το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης.

Παρακολούθηση των συμβάντων και των ατυχημάτων στην κυκλοφορία και η λήψη απαραίτητων μέτρων προς άμεση αντιμετώπιση καθώς και η παρακολούθηση των σιδηροδρομικών συμβάντων στην περιοχή ευθύνης.

Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων της Υπηρεσίας.

Στην Υπηρεσία Υποστήριξης Κυκλοφορίας Κεντρικής & Νοτίου Ελλάδας υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

Τμήμα Επιθεώρησης Αθηνών

Τμήμα Επιθεώρησης Λιανοκλαδίου

Τμήμα Επιθεώρησης Λάρισας

Τμήμα Επιθεώρησης Πάτρας

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της έχουν ως εξής:

Τμήμα Επιθεώρησης Αθηνών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεώρησης Αθηνών είναι οι εξής:

Τακτική κυκλοφορία

Υλοποίηση / Εφαρμογή

Συντονισμός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και λήψη άμεσων μέτρων σύμφωνα με τους κανονισμούς κίνησης, ασφάλειας της κυκλοφορίας στο μη τηλεδιοικούμενο δίκτυο.

Ρύθμιση κίνησης των αμαξοστοιχιών.

Καταγραφή και επικαιροποίηση πληροφοριών σχετικά με την κυκλοφορία (καθυστερήσεις, τήρηση προγράμματος δρομολογίων, κλπ).

Συντονισμός με την αρμόδια οργανωτική μονάδα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Κυκλοφορίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας με βάση το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης.

Σύνταξη πορισμάτων συμβάντων σύμφωνα με τις εγκυκλίους.

Χειρισμός θεμάτων διαχείρισης προσωπικού.

Χειρισμός των θεμάτων λειτουργίας των σταθμών.

Επιθεώρηση

Επιθεώρηση τήρησης προγράμματος κυκλοφορίας στο μη τηλεδιοικούμενο δίκτυο.

Τακτική επιθεώρηση θεμάτων λειτουργίας των σταθμών και του προσωπικού.

Επιθεώρηση της εφαρμογής κανονισμών κίνησης.

Έκτακτες Ανάγκες

Υλοποίηση / Εφαρμογή

Χειρισμός θεμάτων σχετικών με συμβάντα και ατυχήματα στην κυκλοφορία και σύμφωνα με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, σε περίπτωση ατυχημάτων (συγκρούσεων, εκτροχιάσεων, πλημμυρών, καταπτώσεων, πυρκαγιών κλπ.) σύμφωνα με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Συντονισμός για αλλαγές στα δρομολόγια με τα εμπλεκόμενα μέρη σύμφωνα με τα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Διαχείριση Λοιπών Διοικητικών Θεμάτων

Κατανομή βαρδιών του προσωπικού κυκλοφορίας.

Εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας

Τμήμα Επιθεώρησης Λιανοκλαδίου

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Τμήμα Επιθεώρησης Λάρισας

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Τμήμα Επιθεώρησης Πάτρας

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Υπηρεσία Υποστήριξης Κυκλοφορίας Μακεδονίας, Θράκης

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας Μακεδονίας, Θράκης είναι οι εξής:

Άσκηση εποπτείας και ελέγχου επί των Τμημάτων της Υπηρεσίας.

Συντονισμός και διαχείριση κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο για την περιοχή εμβέλειας της Υπηρεσίας.

Συντονισμός με την αρμόδια οργανωτική μονάδα Προγραμματισμού και Υποστήριξης Κυκλοφορίας για την εφαρμογή του προγράμματος των δρομολογίων με βάση το πρόγραμμα περιοδικής συντήρησης.

Παρακολούθηση των συμβάντων και των ατυχημάτων στην κυκλοφορία και η λήψη απαραίτητων μέτρων προς άμεση αντιμετώπιση καθώς και η παρακολούθηση των σιδηροδρομικών συμβάντων στην περιοχή ευθύνης.

Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων της Υπηρεσίας

Στην Υπηρεσία υπάγονται:

Τμήμα Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης

Τμήμα Επιθεώρησης Αλεξανδρούπολης

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της έχουν ως εξής:

Τμήμα Επιθεώρησης Θεσσαλονίκης

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Τμήμα Επιθεώρησης Αλεξανδρούπολης

Ομοίως, για την περιοχή εμβέλειας του Τμήματος.

Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού

Η Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού απεικονίζεται ως ακολούθως

Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης Τροχαίου Υλικού είναι οι εξής:

Υποστήριξη στην προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών συντήρησης και επισκευής τροχαίου υλικού.

Προγραμματισμός και επιθεώρηση εργασιών επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού.

Εκτέλεση των γενικών και μερικών επισκευών του τροχαίου υλικού.

Υλοποίηση, παρακολούθηση και επιθεώρηση τήρησης του προγράμματος εργοστασιακής και μηχανοστασιακής συντήρησης για το τροχαίο υλικό.

Παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων ασφαλούς κυκλοφορίας και διαλειτουργικότητας του τροχαίου υλικού.

Στις αρμοδιότητές της υπάγονται οι εξής οργανωτικές μονάδες:

Υπηρεσία Οργάνωσης & Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού

Διεύθυνση Εργοστασίων

Διεύθυνση Μηχανοστασίων

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες των παραπάνω οργανωτικών μονάδων είναι οι εξής:

Υπηρεσία Οργάνωσης & Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού

Στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Οργάνωσης και Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου ανήκουν τα εξής:

Υποστήριξη στην προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών και οδηγιών συντήρησης και επισκευής τροχαίου υλικού.

Προγραμματισμός τακτικών εργασιών επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού (Εργοστασίων και Μηχανοστασίων).

Επιθεώρηση της εκτέλεσης και της ποιότητας συντήρησης του τροχαίου υλικού.

Παρακολούθηση και έλεγχος του κόστους συντήρησης & επισκευών

Παρακολούθηση εφαρμογής κανονισμών

Κατανομή του τροχαίου υλικού για συντήρηση και επισκευή σε μηχανοστάσια και Εργοστάσια

Τήρηση στατιστικών στοιχείων των δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης και αξιοποίησή τους

Συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΕΕ, της UIC και τα ξένα δίκτυα στους αρμοδιότητάς της

Εισήγηση ορισμού πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών κρίσης ως άχρηστου του τροχαίου υλικού

Εισήγηση για τον χαρακτηρισμό αχρήστου και μη αναγκαίου τροχαίου υλικού και η συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Διευθύνσεις για την πραγματοποίηση της εκποίησης.

Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Υπηρεσίας.

Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Υπηρεσίας. συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου σχεδίων.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης

Η Υπηρεσία Οργάνωσης & Προγραμματισμού Συντήρησης Τροχαίου Υλικού περιλαμβάνει:

Τμήμα Προτύπων Διαλειτουργικότητας και Προδιαγραφών Συντήρησης Τ.Υ.

Τμήμα Προγραμματισμού και Επιθεώρησης Συντήρησης Τ.Υ.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της έχουν ως εξής:

Τμήμα Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Προδιαγραφών Συντήρησης Τ.Υ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προτύπων, Διαλειτουργικότητας και Προδιαγραφών Συντήρησης Τ.Υ είναι οι εξής:

Συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της UIC, και τα ξένα δίκτυα στους τομείς αρμοδιότητας της Υπηρεσίας, η τήρηση των σχετικών αρχείων και η παρακολούθηση της εξέλιξης των ξένων δικτύων που σχετίζονται με το έργο της και γενικότερα τον σιδηρόδρομο και η ανταπόκριση στις αντίστοιχες προς τις αρμοδιότητες της διεθνείς υποχρεώσεις και υποθέσεις του ΟΣΕ.

Χειρισμός θεμάτων προς τα ξένα δίκτυα και η αποστολή στο εξωτερικό προσωπικού με σκοπό την ενημέρωση σε σύγχρονα συστήματα και μεθόδους τεχνικής φύσης.

Αναθεώρηση προτύπων βάσει εθνικών και διεθνών προδιαγραφών και κανονισμών.

Διάχυση των προτύπων στα Τμήματα των αρμοδίων Διευθύνσεων.

Εκπόνηση μελετών που αναφέρονται σε γενικά ή ειδικά θέματα του τροχαίου υλικού άσχετα προς την εργοστασιακή επισκευή η Μηχανοστασιακή συντήρηση του ή απορρέοντα απ’ αυτές.

Μέριμνα για την σύνταξη τεχνικών κανονισμών εγχειριδίων οδήγησης και εγχειριδίων αντιμετώπισης βλαβών τροχαίου υλικού για χρήση από το προσωπικό έλξης αμαξοστοιχιών.

Παρακολούθηση θεμάτων διαλειτουργικότητας που αφορούν το τροχαίο υλικό και εφαρμογή τους σ’ αυτό.

Μελέτη θεμάτων εγκαταστάσεων επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού.

Χειρισμός οργανωτικών θεμάτων που αφορούν στην μετατροπή και επισκευή των μεταφορικών μέσων αρμοδιότητας της και του μηχανολογικού εν γένει εξοπλισμού ως και η έκδοση σχετικών οδηγιών.

Μελέτη των θεμάτων εγκαταστάσεων επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού (Εργοστασίων, Μηχανοστασίων) σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις από κτηριακής πλευράς, από πλευράς Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και χώρων.

Κατάρτιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης μηχανοδηγών (προσωπικού έλξης) και η οργάνωση των εξετάσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και η έκδοση των σχετικών αδειών οδήγησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες.

Τμήμα Προγραμματισμού και Επιθεώρησης Συντήρησης Τ.Υ

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού και Επιθεώρησης Συντήρησης Τ.Υ είναι οι εξής:

Προγραμματισμός Συντήρησης Τροχαίου Υλικού

Κατανομή του τροχαίου υλικού στα συγκροτήματα της Γενικής Διεύθυνσης Συντήρησης τροχαίου υλικού σε μόνιμη ή προσωρινή βάση για την πραγματοποίηση των μηχανοστασιακών και εργοστασιακών συντηρήσεων, επισκευών, μετασκευών και ανακατασκευών αυτού σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις.

Καθορισμός των εργασιών συντήρησης των επισκευών σε Εργοστάσια και Μηχανοστάσια σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστή Προμηθευτή (για τροχαίο υλικό ή μηχανισμούς που είναι σε εγγύηση) ή με την έκδοση προγραμμάτων και οδηγιών συντήρησης-επισκευών για το εκτός εγγύησης τροχαίο υλικό.

Μέριμνα εκπόνησης μελετών και προσδιορισμός των εργασιών επισκευής και συντήρησης και της περιοδικότητάς τους.

Οργάνωση, καθορισμός των εργασιών και κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων εργοστασίων, έγκριση ετησίων προγραμμάτων και ενημέρωση των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

Συμμετοχή στη μελέτη θεμάτων εγκαταστάσεων επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού.

Κατάρτιση χρονοδιαγραμμάτων του προγράμματος εργοστασιακών και μηχανοστασιακών επισκευών και συντηρήσεων.

Κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών αρμοδιότητος της Υπηρεσίας.

Επιθεώρηση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού

Προγραμματισμός και διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων εκτέλεσης εργασιών και ποιότητας στα έργα επισκευής και συντήρησης τροχαίου υλικού.

Προγραμματισμός και διενέργεια δοκιμών τροχαίου υλικού που προδιαγράφονται στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών συντήρησης

Παρακολούθηση της πορείας των εργαστηριακών δοκιμών, έλεγχος και αξιολόγηση αποτελεσμάτων.

Παρακολούθηση των αμηχανιών και η λήψη μέτρων σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Εργοστασίων & Μηχανοστασίων.

Μελέτη των ετησίων εκθέσεων επί της συμπεριφοράς του τροχαίου υλικού, η επιμέλεια της σύγκλησης των σχετικών συσκέψεων μεταξύ των ενδιαφερομένων Διευθύνσεων και η μέριμνα της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων και της διανομής τους προς εφαρμογή.

Μελέτη όλων των βασικών τεχνικοοικονομικών προβλημάτων που αναφέρονται στην έλξη και κίνηση των συρμών καθώς και στην χρήση σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού από τεχνική άποψη και με βάση όλα τα αναγκαία στοιχεία των λοιπών αρμόδιων Διευθύνσεων.

Τήρηση και μελέτη αξιοποίησης στατιστικών στοιχείων σχετικών με την έλξη και κίνηση των συρμών καθώς και η πραγματοποίηση σχετικών ειδικών στατιστικών ερευνών.

Επιθεώρηση και έλεγχος της συμπεριφοράς του τροχαίου υλικού και των μηχανημάτων γραμμής κατά την περίοδο της εγγύησης καθώς και μετά τη λήξη αυτής.

Επιθεώρηση και έλεγχος ποιοτικής εκτέλεσης των αρμοδιοτήτων των εργοστασίων και μηχανοστασίων.

Έλεγχος εφαρμογής προγράμματος συντήρησης τροχαίου υλικού.

Συλλογή πρωτογενών στοιχείων από τις αρμόδιες μονάδες συντήρησης, επεξεργασία και έκδοση στατιστικών στοιχείων για το είδος των βλαβών, παρακολούθηση κρίσιμων δεικτών απόδοσης (KPIs).

Σύνταξη αναλυτικών αναφορών για τα ευρήματα των επιθεωρήσεων και του ελέγχου και ενημέρωση των εργοστασίων και μηχανοστασίων.

Διεύθυνση Εργοστασίων

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εργοστασίων είναι οι εξής:

Εποπτεία των Εργοστασίων

Μέριμνα για την εκτέλεση των γενικών και μερικών επισκευών του τροχαίου υλικού.

Συμμετοχή στη σύνταξη προδιαγραφών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, ανταλλακτικών και υλικών τροχαίου υλικού.

Υλοποίηση, παρακολούθηση και επιθεώρηση τήρησης του προγράμματος εργοστασιακής συντήρησης για το τροχαίο υλικό.

Μέριμνα καθορισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες αποθεμάτων υλικών και εποπτεία της τήρησής τους.

Μελέτη τεχνικών προβλημάτων και παροχή τεχνικών λύσεων.

Χαρακτηρισμός ως αχρήστου και μη αναγκαίου τροχαίου υλικού.

Παρακολούθηση δεικτών παραγωγής και αποστολή τους στην αρμόδια οργανωτική μονάδα οργάνωσης και προγραμματισμού συντήρησης τροχαίου υλικού.

Παρακολούθηση του κόστους και αποστολή των αποτελεσμάτων στην αρμόδια οργανωτική μονάδα οργάνωσης και προγραμματισμού συντήρησης τροχαίου υλικού.

Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.

Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου σχεδίων.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης.

Η Διεύθυνση Εργοστασίων περιλαμβάνει τις παρακάτω Υπηρεσίες Εργοστασίων και Τμήμα:

Εργοστάσιο Πειραιά

Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης

Εργοστάσιο Βόλου

Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των επιμέρους Μονάδων της έχουν ως εξής:

Εργοστάσιο Πειραιά

Οι αρμοδιότητες του Εργοστασίου Πειραιά είναι οι εξής;

Επιμέλεια της εκτέλεσης των γενικών και μερικών επισκευών του τροχαίου υλικού και μηχανισμών σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα συντήρησης καθώς και έκτακτων επισκευών και ανακατασκευών.

Οργάνωση των εργασιών του εργοστασίου και εκπόνηση σχεδίων προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Εργοστασίου.

Παρακολούθηση των μηχανικών ζημιών και καταπονήσεων των μεταφορικών μέσων, πλην αυτοκινήτων, προς διαπίστωση του οικονομικά σύμφορου ή μη της εκμετάλλευσης αυτών.

Εισήγηση για τον εφοδιασμό με τον αναγκαίο μηχανικό εξοπλισμό.

Συμμετοχή στη σύνταξη προδιαγραφών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, ανταλλακτικών και υλικών τροχαίου υλικού.

Εισήγηση μέτρων και μεθόδων για τη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.

Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης

Επιμέλεια της εκτέλεσης των γενικών και μερικών επισκευών του τροχαίου υλικού και μηχανισμών σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα συντήρησης καθώς και έκτακτων επισκευών και ανακατασκευών.

Κατά τα λοιπά ομοίως με Εργοστάσιο Πειραιά.

Εργοστάσιο Βόλου

Επιμέλεια της εκτέλεσης των γενικών και μερικών επισκευών του τροχαίου υλικού και μηχανισμών σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα συντήρησης καθώς και έκτακτων επισκευών και ανακατασκευών.

Κατά τα λοιπά ομοίως με Εργοστάσιο Πειραιά.

Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι οι εξής:

Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή της οργάνωσης επισκευής και μετατροπής των μεταφορικών μέσων, πλην αυτοκινήτων.

Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης.

Τεχνική μέριμνα επί παντός θέματος που αφορά στην εργοστασιακή επισκευή των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων της Εταιρείας, των μηχανημάτων γραμμής, στην επισκευή των επί μέρους μηχανισμών αυτών και χωματουργικών εργασιών, πλην αυτοκινήτων.

Διεύθυνση Μηχανοστασίων

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μηχανοστασίων είναι οι εξής:

Εποπτεία των Μηχανοστασίων & Σταθμών Μηχανών

Μέριμνα για την εκτέλεση των προγραμματισμένων συντηρήσεων και μερικών επισκευών του τροχαίου υλικού.

Συμμετοχή στη σύνταξη προδιαγραφών μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, ανταλλακτικών και υλικών τροχαίου υλικού.

Υλοποίηση, παρακολούθηση και επιθεώρηση τήρησης του προγράμματος μηχανοστασιακής συντήρησης για το τροχαίο υλικό.

Μέριμνα καθορισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες αποθεμάτων υλικών και εποπτεία της τήρησής τους.

Χαρακτηρισμός ως αχρήστου του μη τροχαίου υλικού.

Παρακολούθηση δεικτών παραγωγής και αποστολή τους στην αρμόδια οργανωτική μονάδα οργάνωσης και προγραμματισμού συντήρησης τροχαίου υλικού.

Παρακολούθηση του κόστους και αποστολή των αποτελεσμάτων στην αρμόδια οργανωτική μονάδα οργάνωσης και προγραμματισμού συντήρησης τροχαίου υλικού.

Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.

Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου σχεδίων.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης.

Η Διεύθυνση Μηχανοστασίων περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες Μηχανοστασίων και τμήμα:

Μηχανοστάσιο Αγ. Ι. Ρέντη

Μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης

Μηχανοστάσιο Πάτρας με διοικητική υπαγωγή σε αυτό του Σταθμού Μηχανών Πύργου

Μηχανοστάσιο Λάρισας

Μηχανοστάσιο Αλεξανδρούπολης

Μηχανοστάσιο Διακοφτού

Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των επιμέρους Μονάδων της έχουν ως εξής:

Μηχανοστάσιο Αγ. Ι. Ρέντη

Οι αρμοδιότητες του Μηχανοστασίου Αγ.Ι.Ρέντη είναι οι εξής:

Υλοποίηση, παρακολούθηση και επιθεώρηση τήρησης του προγράμματος μηχανοστασιακής συντήρησης.

Επιμέλεια της συντήρησης του τροχαίου υλικού και η εκτέλεση επισκευών τρέχουσας φύσης καθώς και περιοδικών επιθεωρήσεων αυτού σύμφωνα με τους Κανονισμούς.

Επιμέλεια τακτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του Μηχανοστασίου.

Τήρηση στατιστικών στοιχείων βλαβών των μεταφορικών μέσων.

Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις αμηχανίες του τροχαίου υλικού, βλάβες, ζημίες και υπόδειξη μέτρων για την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών.

Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στον καθορισμό των οχημάτων και εγκαταστάσεων στο Μηχανοστάσιο.

Σύνταξη πινάκων και αιτήσεων ανταλλακτικών.

Εποπτεία και έλεγχος άλλων μηχανοστασίων και σταθμών μηχανών της δικαιοδοσίας του.

Άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας σε περίπτωση ατυχημάτων.

Εποπτεία και διοίκηση του Σταθμού Μηχανών αρμοδιότητάς του.

Μηχανοστάσιο Θεσσαλονίκης

Όπως παραπάνω.

Μηχανοστάσιο Πάτρας

Όπως παραπάνω.

Μηχανοστάσιο Λάρισας

Όπως παραπάνω, με εξαίρεση την εποπτεία σταθμού μηχανών.

Μηχανοστάσιο Αλεξανδρούπολης

Όπως παραπάνω, με εξαίρεση την εποπτεία σταθμού μηχανών.

Μηχανοστάσιο Διακοφτού

Όπως παραπάνω, με εξαίρεση την εποπτεία σταθμού μηχανών.

Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης είναι οι εξής:

Εποπτεία και τεχνική μέριμνα επί των θεμάτων που αφορούν στη Μηχανοστασιακή συντήρηση την κυκλοφορία, και το συντονισμό των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, πλην μηχανημάτων γραμμής και χωματουργικών εργασιών και αυτοκινήτων.

Χειρισμός γενικών διοικητικών θεμάτων της Διεύθυνσης.

Μέριμνα για την εξασφάλιση της καλής κατάστασης και της κανονικής και ασφαλούς κυκλοφορίας των κάθε είδους μεταφορικών μέσων πλην αυτοκινήτων.

Διερεύνηση των εμφανιζόμενων ανωμαλιών των μεταφορικών μέσων και η τήρηση στατιστικών στοιχείων.

Μέριμνα για την επάρκεια ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων.

Μέριμνα τήρησης στοιχείων κόστους

Μέριμνα τήρησης στοιχείων ποιοτικού ελέγχου

Μέριμνα παρακολούθησης διαιτερικών συμβάσεων που αφορούν τη Διεύθυνση Μηχανοστασίων

Παρακολούθηση και συντονισμός της ροής των αναλωσίμων και των ανταλλακτικών

Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

Διαχείριση ζητημάτων καταστατικής λειτουργίας του ΟΣΕ.

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η περιφρούρηση των συμφερόντων της Εταιρίας ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε Αρχής.

Η γνωμοδότηση για νομικά ζητή¬ματα ή ερωτήματα που της θέτουν, εγγράφως, οι αρμόδιες Διευθύνσεις ή η Διοίκηση.

Η διαχείριση και επιμέλεια κάθε υπόθεσης που χρειάζεται δικηγο¬ρική συμπαράσταση.

Η συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εταιρίας για την, από νομική άποψη, επεξεργασία των κάθε είδους Κα¬νονισμών, των Διακηρύξεων και των Εγκυκλίων, που ερμηνεύουν τους νόμους, διατάγματα ή άλλες κανονιστικές διατάξεις κλπ, που συντάσσονται από τις Υπηρεσίες της Εταιρίας.

Ο νομικός έλεγχος των συμβάσεων αγορών, πωλήσεων και ανταλλαγών.

Η εποπτεία, ο έλεγχος και η παρακολούθηση της δραστηριότητας και της απόδοσης των Δικηγόρων της Εταιρίας.

Η, κατόπιν ειδικής έγγραφης εντολής της Διοίκησης ή της, κατά περίπτωση, αρμόδιας Υπηρεσίας, έγερση αγωγών, αιτήσεων ή η κατάθεση εν γένει, εισαγωγικών της δίκης, δικογράφων, κατά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Η διεξαγωγή των δικών της Εταιρίας, ο δικαστικός χειρισμός κάθε διαφοράς μεταξύ Οργανισμού, και τρίτων, από οποιαδήποτε αιτία.

Η μελέτη των θεμάτων προσωπικού που τίθενται, υπηρεσιακώς, υπόψη της και η αντιμετώπιση αυτών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Η ενημέρωση των Υπηρεσιών της Εταιρίας επί των διατάξεων της νομοθεσίας και της νομολογίας των δικαστηρίων που ενδιαφέρουν την Εταιρία, καθώς και η παροχή σχετικών οδηγιών.

Η θεώρηση, για τη νομική διατύπωση, των κάθε είδους συμβά¬σεων προμηθειών, παραγγελιών, εργολαβιών, μισθώσεων.

Η, σε συνεργασία με την, κατά περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία, σύνταξη και διατύπωση των σχεδίων Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στην Εταιρία.

Η μελέτη πάσης φύσης νομικών θεμάτων που ζητούνται από τις Υπηρεσίες της Εταιρίας, και η παροχή σ΄ αυτές των απαραίτητων στοιχείων.

Η διακίνηση της αλληλογραφίας, η τήρηση του αρχείου και της βι¬βλιοθήκης της Διεύθυνσης, η μέριμνα της παραλαβής των κοινοποιουμένων δικογράφων, εξωδίκων κλπ., και της υπογραφής των επιδοτηρίων από το Νομικό Σύμβουλο ή τον αναπληρωτή του ή από τον αρμόδιο υπάλληλο της Γραμματείας της Διεύθυνσης.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών δύναται να συστήνει κατά περίπτωση Ομάδες:

Εταιρικής Λειτουργίας,

Έργων και Μελετών,

Κατά γεωγραφική περιοχή,

Αρχείου και Νομολογίας

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης είναι οι εξής:

Σχεδιασμός, εισήγηση και παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος, του επενδυτικού και χρηματοοικονομικού σχεδίου της ΟΣΕ Α.Ε. και παρακολούθηση της υλοποίησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος, του επενδυτικού και χρηματοοικονομικού σχεδίου των θυγατρικών της (ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ).

Διαχείριση της διαδικασίας εισήγησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος για έγκριση από την Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ.

Κατάρτιση τριμηνιαίων απολογισμών του επιχειρησιακού σχεδίου και εισήγηση τους στη Διοίκηση της εταιρίας. Μέριμνα για τη βεβαίωση αυτών από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, μέριμνα για υποβολή των εγκεκριμένων και των ελεγμένων απολογισμών στη Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ.

Σε περιπτώσεις αναγνώρισης αποκλίσεων στους τριμηνιαίους απολογισμούς άνω του 10% (στην ετήσια βάση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού), εισήγηση στη Διοίκηση της εταιρίας ενός Αναμορφωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου το οποίο θα επαναφέρει την εκτέλεση του προϋπολογισμού στην αρχική του πρόβλεψη.

Υποστήριξη των εργασιών για τα όργανα διακυβερνητικών οργανισμών και Διυπουργικών Επιτροπών.

Μελέτες και τεκμηρίωση προτάσεων ανάπτυξης δικτύου.

Διαχείριση της διαδικασίας προετοιμασίας και υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση από τα Υπουργεία και τους λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς και παρακολούθηση της υλοποίησης για τα χρηματοδοτούμενα έργα.

Ανάπτυξη, οργάνωση, διαχείριση πιστοποίησης, επιθεωρήσεις και εισήγηση για τη βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας (ISO).

Επίβλεψη λειτουργίας του συστήματος ποιότητας (ISO).

Συγκέντρωση, επεξεργασία & έλεγχος όλων των μισθολογικών στοιχείων του προσωπικού (π.χ. δικαιολογητικά ασθενείας, έντυπα αδειών / αδειών εξόδου / εντολών μετακινήσεων κ.α.).

Η διακίνηση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.

Η τήρηση τυχόν ειδικής βιβλιοθήκης και η τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης συμπεριλαμβανομένου και του αρχείου σχεδίων.

Ο χειρισμός θεμάτων προσωπικού της Διεύθυνσης κατά τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διεκπεραίωση θεμάτων σχετικών με το Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης

Στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ανήκουν τα εξής:

Τμήμα Στατιστικής

Τμήμα Ανάπτυξης και Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Τμήμα Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Σχεδίου Θυγατρικών

Τμήμα Διεθνών Υποθέσεων

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της έχουν ως εξής:

Τμήμα Στατιστικής

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Στατιστικής είναι οι εξής:

Σχεδιασμός, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και δεικτών για την παρακολούθηση της πορείας και απόδοσης των Διευθύνσεων-Υπηρεσιών του Οργανισμού.

Σύνταξη εκθέσεων στατιστικών αποτελεσμάτων και ενημέρωση των Διευθύνσεων-Υπηρεσιών του Οργανισμού.

Εκπόνηση μελετών και προβλέψεων με τη χρήση των στατιστικών στοιχείων του Οργανισμού και άλλων πληροφοριών, καθώς και διενέργεια ερευνών σχετικά με την επίτευξη των σκοπών και στόχων.

Αποστολή τακτικών ερωτηματολογίων στην UIC, EUROSTAT και άλλους φορείς σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και υποχρεώσεις.

Τμήμα Ανάπτυξης και Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ανάπτυξης είναι οι εξής:

Σύνταξη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων και επιμέλεια για την έκδοσή της.

Σχεδιασμός και σύνταξη του στρατηγικού, επιχειρησιακού προγράμματος του ΟΣΕ Α.Ε.

Διαχείριση της διαδικασίας εισήγησης του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος για έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ.

Παρακολούθηση υλοποίησης, έλεγχος εφαρμογής και αναθεώρηση - επικαιροποίηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγράμματος του ΟΣΕ Α.Ε.

Παρακολούθηση υλοποίησης, έλεγχος εφαρμογής και αναθεώρηση – επικαιροποίηση του επενδυτικού σχεδίου του ΟΣΕ Α.Ε.

Σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων αξιοποίησης και απορρόφησης των Κοινοτικών Πόρων.

Μελέτη και τεκμηρίωση προτάσεων ανάπτυξης του δικτύου.

Συγκέντρωση, εξέταση και εισήγηση μελετών, προτάσεων και πληροφοριών για τη διαμόρφωση των μακροχρόνιων στόχων του ΟΣΕ και τον εντοπισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών.

Προετοιμασία μελετών ανάπτυξης του δικτύου, βιομηχανικές συνδέσεις, μελετών κόστους – οφέλους, κλπ, διαδικασία προκήρυξης και διαγωνισμού για την ανάθεση και διαχείριση και επίβλεψη στην περίπτωση ανάθεσης σχετικών μελετών και υπηρεσιών συμβούλου σε τρίτους.

Συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για την ενημέρωση της Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών και των λοιπών αρμόδιων Αρχών (πχ απολογιστικά στοιχεία, στοιχεία προόδου εργασιών, στοιχεία οικονομικού προγραμματισμού, κτλ).

Συντονισμός για την ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση καθώς και υποβολή στοιχείων και αναφορών που απαιτούνται από τα διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης (Υπουργείων και Ε.Ε.).

Τμήμα Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Σχεδίου Θυγατρικών

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Σχεδίου Θυγατρικών είναι οι εξής:

Παρακολούθηση και επιθεώρηση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού και Επενδυτικού Σχεδίου των θυγατρικών του ΟΣΕ (ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ).

Εισηγήσεις σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος των θυγατρικών του ΟΣΕ.

Επιθεώρηση ενημέρωσης της Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και της Ειδικής Γραμματείας ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών και των λοιπών αρμόδιων Αρχών (πχ απολογιστικά στοιχεία, στοιχεία προόδου εργασιών, στοιχεία οικονομικού προγραμματισμού, κτλ).

Τμήμα Διεθνών Υποθέσεων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών Υποθέσεων είναι οι εξής:

Παρακολούθηση του έργου και συμμετοχή στις εργασίες διακυβερνητικών οργανισμών και διυπουργικών Επιτροπών.

Παρακολούθηση του έργου, συμμετοχή στις εργασίες οργάνων διασιδηροδρομικών Ενώσεων και ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπηρεσιών.

Χειρισμός ειδικών θεμάτων διεθνών σχέσεων.

Μέριμνα διάχυσης στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υπηρεσίες, των διακρατικών συμβάσεων και συμφωνιών (CIV, CIM, κλπ) και των συναφών διορθωτικών και λοιπών εγκυκλίων των διασιδηροδρομκών ενώσεων για την εφαρμογή τους.

Παρακολούθηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας σε θέματα διεθνών σχέσεων, που αφορούν στο σιδηρόδρομο και ενημέρωση των ενδιαφερομένων Υπηρεσιών.

Μέριμνα εκτέλεσης οποιασδήποτε μεταφραστικής εργασίας που ενδιαφέρει την Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης κείμενων διακρατικών συμβάσεων και συμφωνιών στην ελληνική γλώσσα.

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας είναι οι εξής:

Ανάπτυξη και οργάνωση του Συστήματος Ποιότητας (ISO), σύνταξη του εγχειριδίου ποιότητας και συντονισμός προετοιμασίας / σύνταξης / έκδοσης / αναθεώρησης / εφαρμογής διαδικασιών.

Διαχείριση διαδικασίας πιστοποίησης

Διαχείριση κρίσιμων για την ποιότητα θεμάτων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Εταιρείας (ποιότητα οργάνωσης, ποιότητα υπηρεσιών διαχείρισης έργου, ποιότητα του εμμέσου προϊόντος της).

Παρακολούθηση της στοχοθέτησης / στοχομέτρησης σε εταιρικό επίπεδο και σε επίπεδο Διευθύνσεων / Τμημάτων.

Επιθεώρηση συμμόρφωσης με το Σύστημα Ποιότητας (ISO) σύμφωνα με το πρόγραμμα επιθεωρήσεων.

Ενημέρωση της Διοίκησης σχετικά με την απόδοση του Συστήματος Ποιότητας (ISO) και υπόδειξη μέτρων για βελτιώσεις.

Επιμέλεια για την εξασφάλιση των ποιοτικών και λοιπών προϋποθέσεων διαχειριστικής επάρκειας για τη συμμετοχή του ΟΣΕ σε Κοινοτικά Προγράμματα.

Γραφείο Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Διαβίβαση εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, των θεμάτων των εκάστοτε ημερήσιων διατάξεων των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και έγκαιρη διαβίβαση των εισηγήσεων και του υποστηρικτικού υλικού τους προς τα μέλη του Δ.Σ.

Καταγραφή των θέσεων – απόψεων – προτάσεων των μελών του Δ.Σ. κατά τις Συνεδριάσεις του, μέσω πρακτικογράφησης.

Έκδοση των εκάστοτε αποφάσεων του Δ.Σ και έγκαιρη κοινοποίησή τους στις εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας.

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των ημερήσιων διατάξεων, αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων, πρακτικών και των εισηγήσεων με το υποστηρικτικό υλικό τους προς το Δ.Σ..

Τήρηση επίσημων πρακτικών σε ηλεκτρονική μορφή, των συνεδριάσεων του Δ.Σ. με τις υπογραφές του συνόλου των εκάστοτε παριστάμενων στις συνεδρίες μελών του Δ.Σ.

Μέριμνα για τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων συνεδριάσεων της Γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, τήρηση των πρακτικών τους και έκδοση των σχετικών αποφάσεων της Γ.Σ.

Γραφείο Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Υποστήριξη στην παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας τα οποία διαχειρίζεται ο Πρόεδρος, συντονισμός των απαραίτητων εργασιών και διευκόλυνση των κάθε φύσης επικοινωνιών / επαφών του για την υποστήριξη του έργου του.

Διαχείριση αλληλογραφίας Προέδρου ΔΣ.

Οργάνωση συναντήσεων, συσκέψεων, υπηρεσιακών ταξιδιών κλπ.

Συγκέντρωση και διαβίβαση αιτημάτων προς τον Πρόεδρο του ΔΣ.

Τήρηση απαιτήσεων επικοινωνιών και αρχειοθέτησης εγγράφων του συστήματος ποιότητας.

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Ομοίως με το γραφείο του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου.

Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας είναι οι εξής:

Η παροχή των Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου, ως ΕΣΥΠΠ, του Ο.Σ.Ε. και των θυγατρικών του και η εισήγηση προς τις διοικήσεις Ενιαίας Πολιτικής των Εταιρειών σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και ειδικότερα:

Η παρακολούθηση και ενημέρωση της Διοίκησης της υλοποίησης του θεσμού και των παρεχομένων υπηρεσιών των Τεχνικών Ασφάλειας (Τ.Α.) και Ιατρών Εργασίας (Γ.Ε.)

Η γνωμοδότηση σε θέματα σχεδιασμού , προγραμματισμού, κατασκευής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού , επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης και παραγωγικής διαδικασίας

Η εκπόνηση Κανονισμών και Εγχειριδίων σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας.

Η μελέτη και υποβολή προτάσεων προς την Διοίκηση για τους τρόπους υλοποίησης των όσων περιλαμβάνει το Κεντρικό Εργασιακό Συμβούλιο στις σχετικές του γνωματεύσεις για θέματα συνθηκών εργασίας, υγείας και περιβάλλοντος εργασίας.

Η εισήγηση στην Διοίκηση κάθε μέτρου που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι που παρευρίσκονται στους τόπους εργασίας από κάθε κίνδυνο που μπορεί να απειλήσει την υγεία ή τη σωματική τους ακεραιότητα.

Η φροντίδα της εφαρμογής των υποδείξεων των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρητών Εργασίας και γενικά η διευκόλυνση του έργου τους.

Η εισήγηση στη Διοίκηση για τη λήψη συλλογικών μέτρων Προστασίας των εργαζομένων.

Η ενημέρωση των Τ.Α. και Γ.Ε. για τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας και για τον τρόπο εφαρμογής της από την επιχείρηση.

Η συγκέντρωση και κωδικοποίηση της Ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας που έχει σχέση με την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας.

Η κατάρτιση προγράμματος προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση , σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Η τήρηση στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και των αιτίων τους και η μελέτη μέτρων αντιμετώπισής τους.

Ο προγραμματισμός της εκτέλεσης ασκήσεων πυρασφαλείας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Η εισήγηση στη Διοίκηση για θέματα προσλήψεων Τ.Α. και Γ.Ε. καθώς και του βοηθητικού προσωπικού που είναι αναγκαίο, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων των Τ.Α. και Γ.Ε.

Η μελέτη και η εισήγηση στη Διοίκηση για τη λήψη μέτρων, ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες επικίνδυνους για την υγεία τους.

Η φροντίδα για την συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την παραγωγική διαδικασία και τις χρησιμοποιούμενες ύλες , που έχουν σχέση με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η συγκέντρωση και ανάλυση των υποδείξεων και συμβουλών των Τ.Α. και Γ.Ε. σχετικών με θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων.

Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι οι εξής:

Ανάπτυξη πλαισίου διαδικασιών και μεθόδων για την έγκυρη, αποτελεσματική και ποιοτική εκτέλεση του προγράμματος ελέγχων σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις της ΟΣΕ Α.Ε. με τις βέλτιστες ελεγκτικές πρακτικές και τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου.

Κατάρτιση του ετήσιου Προγράμματος Ελέγχου προς έγκρισή του από το Δ.Σ και διενέργεια ελέγχων σύμφωνα με αυτό, καθώς και διενέργεια έκτακτων ελέγχων όποτε αυτό ζητείται από το Δ.Σ ή κρίνεται σκόπιμο.

Σύνταξη των εκθέσεων ελέγχου και υποβολή του Δ.Σ προς έγκριση

Υποβολή προς έγκριση στο Δ.Σ. του ετήσιου προγράμματος ελέγχου.

Παροχή κατευθύνσεων και αξιολόγηση του έργου εσωτερικού ελέγχου.

Αξιολόγηση, μέσω των ελέγχων, του βαθμού εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί για τη διαχείριση κινδύνων, καθώς και του βαθμού ενσωμάτωσης του συστήματος διαχείρισης κινδύνων στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του ν.3429/2005, στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται ένας τουλάχιστον εσωτερικός ελεγκτής που διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα και σε όργανα της Εταιρείας, και είναι ανεξάρτητοι από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ή το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έμμισθη εντολή και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Οι απασχολούμενοι στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να εφαρμόζουν και να υπερασπίζονται τις αρχές τις ακεραιότητας, της αντικειμενικότητας, της εμπιστευτικότητας και της επάρκειας.

Σε ό τι αφορά στις υποχρεώσεις και τα ασυμβίβαστα, τις αναλυτικές αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα των εσωτερικών ελεγκτών αυτά προκύπτουν αναλυτικά από το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.

Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης είναι οι εξής:

Συντονισμός και μέριμνα για τη λήψη μέτρων σχετικών με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Συμβολή στην κατάρτιση των σχεδίων Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την Εταιρεία.

Μέριμνα για την οργάνωση ειδικής εκπαίδευσης του προσωπικού της Εταιρείας σε θέματα ΠΣΕΑ.

Τμήμα Διαχείρισης Ασφάλειας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Ασφάλειας είναι οι εξής:

Θέσπιση συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας σύμφωνα με το ΠΔ 160/2007

Ενέργειες για την λήψη Έγκρισης Ασφάλειας από την Αρχή Ασφάλειας

Παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος, σύνταξη της έκθεσης ασφάλειας και υποβολή στην αρμόδια Αρχή Ασφάλειας.Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Οι αρμοδιότητες του τμήματος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι οι εξής:

Σχεδιασμός & υλοποίηση εταιρικής επικοινωνιακής στρατηγικής.

Επικοινωνία με ΜΜΕ για την οργάνωση, διεκπεραίωση επαφών και έγκυρης πληροφόρησης σχετικά με την Εταιρεία και το έργο της.

Διερεύνηση ευκαιριών με σκοπό την επίτευξη κατάλληλης δημοσιότητας του έργου της Εταιρείας κατά τρόπο που διασφαλίζει την εταιρική εικόνα και προάγει τις εταιρικές σχέσεις με τρίτα μέρη, διευκολύνοντας την αποστολή της Εταιρείας.

Συλλογή και ταξινόμηση εντύπου υλικού που αφορά στη δραστηριότητα της Εταιρείας.

Ενεργός συμβολή στη διοργάνωση / προβολή εκδηλώσεων & γεγονότων.

Επιμέλεια της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

Τμήμα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Προϊστάμενης Αρχής

Το Τμήμα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Προϊστάμενη Αρχής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο και τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται στο ρόλο και τη λειτουργία της οργανωτικής μονάδας υποστηρικτικών υπηρεσιών Προϊσταμένης Αρχής, όπως τροποποιούνται και ισχύουν.

Τρίτο Μέρος - Αρχές Αξιολόγησης Προσωπικού

Χαρακτηριστικά Διοίκησης της Απόδοσης

Το σύστημα διοίκησης της απόδοσης του ΟΣΕ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

α) διαφάνεια,

β) αντικειμενικότητα,

γ) αλληλοσεβασμός,

δ) δικαιοσύνη και

ε) ανάπτυξη των εργαζομένων.

Εγχειρίδιο διοίκησης της απόδοσης

Το αναλυτικό εγχειρίδιο διοίκησης της απόδοσης ολοκληρώνεται, τροποποιείται, συμπληρώνεται, αναπροσαρμόζεται, κτλ, από τη διοίκηση της εταιρίας και δημοσιοποιείται στο προσωπικό τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την έναρξη της περιόδου αξιολόγησης. Το αναλυτικό εγχειρίδιο διοίκησης της απόδοσης στηρίζεται στις ακόλουθες ενδεικτικές αρχές:

Α) Αξιολόγηση βάσει δεξιοτήτων

Όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ιεραρχικής θέσης αξιολογούνται βάσει ενός σφαιρικού πλαισίου δεξιοτήτων.

Οι δεξιότητες, οι οποίες εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες εργασιακές συμπεριφορές, δύνανται να καλύπτουν α) Στρατηγική & Επιχειρησιακή Αντίληψη, β) Λειτουργική Αποτελεσματικότητα, γ) Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, δ) Γνώση Τεχνικού Αντικειμένου.

Το πλαίσιο δεξιοτήτων είναι δυναμικό, ορίζεται (εκ των προτέρων) από τη διοίκηση της εταιρίας, επικαιροποιείται, διαμορφώνεται, τροποποιείται με βάση τη στρατηγική της εταιρείας.

Β) Αξιολόγηση βάσει στόχων

Στελέχη υψηλότερων ιεραρχικών θέσεων διοίκησης αξιολογούνται, επιπλέον των δεξιοτήτων, και βάσει ποσοτικών στόχων.

Οι στόχοι εξειδικεύονται / προκύπτουν από τη γενικότερη στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας

Οι ποσοτικοί στόχοι συμφωνούνται με τον άμεσο προϊστάμενο του εργαζόμενου στην αρχή κάθε οικονομικού έτους.

Η βαρύτητα των επιμέρους στόχων δύναται να διαφοροποιείται αναλόγως της ιεραρχικής θέσης διοίκησης.

Η συνεισφορά (στην συνολική αξιολόγηση) της επί μέρους αξιολόγησης των στόχων σε σχέση με την επί μέρους αξιολόγηση των δεξιοτήτων/συμπεριφορών είναι μεγαλύτερη στα υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα.

Μεθοδολογία αξιολόγησης

Η αξιολόγηση απόδοσης του προσωπικού πραγματοποιείται κατ’ ελάχιστον μια φορά ετησίως, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία αξιολόγησης.

Ο εργαζόμενος, κατόπιν σχετικής (εκ των προτέρων) ενημέρωσης για τη διαδικασία, τα κριτήρια, το μοντέλο βαθμολογίας, κτλ που αφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο, θα αξιολογείται από τον άμεσο προϊστάμενό του.

Στην διαδικασία εμπλέκεται και δεύτερος αξιολογητής, σε υψηλότερο ιεραρχικό επίπεδο από τον πρώτο αξιολογητή (π.χ. έμμεσος προϊστάμενος εργαζομένου), ώστε να διασφαλιστεί η ορθή τήρηση της διαδικασίας, η αντικειμενικότητα της βαθμολόγησης, καθώς και η επίτευξη κανονικής κατανομής στα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Έκθεση αξιολόγησης

Η έκθεση αξιολόγησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον άμεσο (και τον έμμεσο όπου απαιτείται) προϊστάμενο, επιδίδεται στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια προσωπικής συνάντησης αξιολόγησης.

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης συνάντησης με τον άμεσο προϊστάμενο, ο αξιολογούμενος ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της απόδοσής του, συζητά και συμφωνεί μελλοντικούς στόχους βελτίωσης.

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να συμπληρώσει προσωπικά σχόλια στην έκθεση αξιολόγησης και να ζητήσει συνάντηση με τον έμμεσο προϊστάμενο και τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού σε περίπτωση διαφωνίας του με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Η τελική Έκθεση αξιολόγησης κρατείται στον ατομικό φάκελο του Εργαζόμεν