Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω

Προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση της κακοδιαχείρισης στο ΤΑΥΤΕΚΩ διέταξε η προιστάμενη της εισαγγελίας πλημμελειοδικών Αθηνών, κ. Ελένη Ράικου, αναθέτοντας τη διερεύνηση της υπόθεσης στο οικονομικό τμήμα.
Νωρίτερα, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Αθηνά Δρέττα, κατ΄ εντολή του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γιώργου Κουτρουμάνη, και ύστερα από συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω, κ. Χρήστο Μπουρσανίδη, παρέδωσε σήμερα στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, κ. Ελένη Ράικου, ογκώδη φάκελο με καταγγελίες, πορίσματα και εκθέσεις που αφορούν σε υποθέσεις κακοδιαχείρισης του ασφαλιστικού ταμείου Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αποφασισμένη να οδηγήσει στη Δικαιοσύνη κάθε παρόμοια περίπτωση κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Κυρία Εισαγγελέα,
Σας διαβιβάζω, προς ποινική διερεύνηση, το σύνολο των υποθέσεων – καταγγελιών που παραπέμφθηκαν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορούν στο Ταμείο Aσφάλισης Yπαλλήλων Tραπεζών και Eπιχειρήσεων Kοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).
Το Τ.A.Y.T.E.K.Ω. συστήθηκε με το Κεφάλαιο Ζ’ (άρθρα 70 – 83) του Ν. 3655/08 (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α’/58/3-4-2008), ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Τ.A.Y.T.E.K.Ω. συγκροτούν τρεις (3) κλάδοι: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, β) κλάδος πρόνοιας και γ) κλάδος υγείας.
Σε κάθε κλάδο του Τ.A.Y.T.E.K.Ω. εντάσσονται, από την έναρξη λειτουργίας του, Ταμεία και κλάδοι ως Τομείς, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος, οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 3 του αρ. 70 του Ν. 3655/08. Όπως αναφέρεται στη παρ. 1 του αρ. 83 του Ν. 3655/08 το Τ.A.Y.T.E.K.Ω., διαμέσου των Τομέων του, αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών. Οι επισυναπτόμενες υποθέσεις – καταγγελίες αφορούν στη συνολική λειτουργία του ανωτέρω ασφαλιστικού οργανισμού, όπως και σε επιμέρους τομείς, της διοικητικής λειτουργίας του, της απονομής των συντάξεων, της απόδοσης ιατροφαρμακευτικών δαπανών κ.λ.π.
Ειδικότερα, αφορούν:
1. Στη διαδικασία έγκρισης και πληρωμής δαπανών των φυσιοθεραπειών στο Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Ο.Τ.Ε., όπως αναλυτικά αναφέρονται στην έκθεση – πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διενεργήθηκε για την ανωτέρω υπόθεση και ενσωματώνεται στην εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.A.Y.T.E.K.Ω., προς το Δ. Σ. του οργανισμού (ΣΧΕΤ. 1). Από το ανωτέρω πόρισμα προκύπτουν ποινικά αδικήματα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο τέλος της εισήγησης, για διοικητική υπάλληλο του οργανισμού, η οποία παραιτήθηκε, λόγω συνταξιοδότησης, μετά την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε. και πριν την άσκηση πειθαρχικής δίωξης.
Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η υπάλληλος υπέπεσε στα παρακάτω ποινικά αδικήματα: α) Πλαστογραφία μετά χρήσης (216 Π.Κ.), σχετικά με τη νόθευση αποφάσεων Διευθυντών (νόθευση εγγράφων), β) απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ταμείου, με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων, ως αληθινών, ήτοι την είσπραξη μη πραγματοποιηθησών δαπανών θεραπείας ή δαπανών, καθ’ υπέρβαση των δικαιούμενων, για την ίδια και για τρίτους, τη μη καταχώρηση όλων των πραγματοποοιηθησών δαπανών στις ατομικές καρτέλες της υπηρεσίας, προκειμένου να αποκομίσει η ίδια ή τρίτοι παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος της περιουσίας του Ταμείου.
Το συνολικό όφελος υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και η απάτη διαπράττεται κατ’ επάγγελμα ή συνήθεια, γ) απιστία σχετικά με την υπηρεσία κατά το αρ. 256 Π.Κ., αναφορικά με τη διαπιστωθείσα υπερτιμολόγηση δαπανών και παράβαση καθηκόντων (αρ. 259 Π.Κ.), γιατί με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας της με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό της ή σε άλλο παράνομο όφελος. Πέραν από τα ποινικά αδικήματα έχουν τελεστεί και σειρά πειθαρχικών παραπτωμάτων.
2. Στην ανάθεση νομικών υποθέσεων και τον τρόπο πληρωμής τους από τον πρώην ΟΑΠ – ΔΕΗ σε εξωτερικούς συνεργάτες δικηγόρους κατά τα έτη 2005 – 2009, κατά παράβαση των καταστατικών διατάξεων του φορέα, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα προσκομιζόμενα αποσπάσματα πρακτικών των υπ’ αριθ. 11/10-03-2010 και 26/07-07-2010 συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και του με αρ. πρωτ. 57383/9749/15 εγγράφου με θέμα «Σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παροχής Νομικών Υπηρεσιών (ΣΧΕΤ. 2, 3, και 4).
Ειδικότερα αφορά στον Δικηγόρο Σταύρο Σπηλιά, του οποίου η συνολικά αιτούμενη αμοιβή των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (145.000) ευρώ, την οποία ζήτησε από το Ταμείο, για νομική υπόθεση που του ανατέθηκε, απαιτούσε, για την ανάθεση, να ακολουθηθεί η διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού και όχι της απευθείας ανάθεσης, με ιδιωτικό συμφωνητικό, όπως έγινε.
3. Σε παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στο ΤΕΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠΤΠΓΑΕ κατά το φορολογικό έλεγχο από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών του Υπουργείου Οικονομικών για φορολογικές παραβάσεις των οικονομικών χρήσεων 2000 – 2005, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη προσκομιζόμενη Έκθεση Ελέγχου (ΣΧΕΤ. 5), για διαφορά που υπάρχει στους παρακρατηθέντες φόρους που αποδόθηκαν από το Ταμείο, για συμβάσεις προμηθειών, λήψη υπηρεσιών, απόδοση τιμολογίων κ.λ.π.
4. Σε παραβάσεις που αφορούν σε εντολές χρηματικών ενταλμάτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο με αριθ. πρωτ. 54438/9334/16-06-2010 έγγραφο του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και τα συνημμένα αποσπάσματα πρακτικών του Δ.Σ. του Ταμείου (ΣΧΕΤ. 6), που αναφέρονται ειδικότερα α) στο χρηματικό ένταλμα υπ’ αριθ. 505 οικονομικού έτους 2010, ποσού 449.648,92 ευρώ, β) στην υπ’ αριθ. πρωτ. 899/4-5-2010 εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης ασφάλισης – παροχών των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΒΑ, Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ, Πρόνοιας και Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας και Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «Η ΕΘΝΙΚΗ», σχετικά με την «έγκριση εκταμιεύσεων βάσει προϋπολογισμού 2009 για το Α’ εξάμηνο του 2010, συνολικού ύψους δαπάνης κλάδου Ασθενείας 879.978,32 ευρώ» και σε λοιπά επιμέρους μικρότερα χρηματικά εντάλματα.
5. Σε παραβάσεις που διαπιστώθηκαν για τον έλεγχο οικονομικής χρήσης 2006 στο Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού Η.Σ.Α.Π. (ΣΧΕΤ. 7)
6. Σε παραβάσεις που αφορούν στην απώλεια πρωτότυπων τιμολογίων της Ψυχιατρικής Κλινικής Λυράκου Α.Ε. στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και Ασθένειας Προσωπικού Δ.Ε.Η., ποσού επτά χιλιάδων εκατόν οκτώ και ενενήντα λεπτά (7.108,90) ευρώ, όπως προκύπτει από το με ημερομηνία 23/09/2009 έγγραφο του Ταμείου (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και ασθένειας προσωπικού Δ.Ε.Η. – Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών) με θέμα «Απώλεια πρωτοτύπων τιμολογίων της Ψυχιατρικής Κλινικής Λυράκου Α.Ε. (ΣΧΕΤ. 8).
7. Σε παραβάσεις που αφορούν στις οικονομικές χρήσεις 2003 έως και 2007 στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Πρωτεύουσας (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) (ΣΧΕΤ. 9) καθώς και στις συμβάσεις του κτιρίου της οδού Νεοφύτου Δούκα 7 στην Αθήνα (Κολωνάκι), όπως προκύπτει από το πόρισμα ελέγχου της Ευαγγελίας Τζακώστα (ΣΧΕΤ. 10).
8. Σε παραβάσεις που αφορούν στη σύμβαση προμηθειών φαρμάκων, μεταξύ του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 53489/9031 έγγραφο του Ταμείου (Γραφείου Προέδρου) και με θέμα «Σχέδιο του διαβιβαστικού εγγράφου προς τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασίας του εποπτεύοντος Υπουργείου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 959/13-5-2010 απόφασης του Δ.Σ.» (ΣΧΕΤ. 11), η οποία φέρεται να συμφωνήθηκε, κατά παράβαση της υπ’ αριθ. 3834/8-12-2009 απόφασης του Δ.Σ. του Ταμείου, με την οποία διαβίβαζε το σχέδιο της σύμβασης στη Διεύθυνση Νομικών υποθέσεων, για να γνωμοδοτήσει επί των προτεινόμενων αλλαγών του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, πριν την τροποποίηση της σύμβασης.
9. Σε παραβάσεις του Υπαλληλικού Κώδικά από το Διευθυντή Διοικητικού και τη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω, όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 18491/4937/Π Δ έγγραφο του Ταμείου (Γραφείο Προέδρου) προς Γ.Γ.Κ.Α. (ΣΧΕΤ. 12), οι οποίες αφορούν στη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου.
10. Σε παραβάσεις που αφορούν στη μη πληρωμή Διαγνωστικών Κέντρων και Εργαστηρίων από το Τ.Ε.Α.Π.Α.Π. Δ.Ε.Η., όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 588 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου και των συνημμένων αποσπασμάτων πρακτικών της υπ’ αριθ. 5/3-2-09 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ταμείου. (ΣΧΕΤ. 13), μετά από διαπιστωθείσα πλαστογράφηση των πρακτικών του Δ.Σ. του Ταμείου ως προς τα ποσά των τιμολογίων (αναγράφεται ποσό 97.387,85 ευρώ αντί του ορθού των 59.927,50 ευρώ), την υπογραφή του Διευθυντή επί των τιμολογίων και διαφορετική γραμματοσειρά, μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου .
11. Σε παραβάσεις των κείμενων διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση συντάξεων σε ασφαλισμένους του Τ.Α.Π. Δ.Ε.Η. που ζημίωσαν το Ταμείο, όπως προκύπτει από το προσαγόμενο σχετικό πόρισμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΣΧΕΤ. 14) και συγκεκριμένα καθώς με απόφαση του Δ.Σ. δόθηκε άλλη ερμηνεία στο Νόμο 2084/92, με αποτέλεσμα να χορηγούνται ποσά συντάξεων μεγαλύτερα των νομίμων προβλεπόμενων, όχι μόνο από το 1995 και μεταγενέστερα, αλλά και για όσες χορηγήθηκαν από το 1992 έως το 1995, με την ύπαρξη πλαφόν. Με απόφασή του το Δ.Σ. του ΟΑΠ – Δ.Ε.Η., χωρίς να έχει την αρμοδιότητα, δημιούργησε μεγάλη οικονομική ζημία στο Ταμείο, διότι τα ποσά αυτά δεν αναζητήθηκαν, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Επίσης, σας θέτουμε υπόψιν Σας πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ», με ημερ. 20/04/2011, το οποίο αφορά σε αμοιβές συμμετοχών στο Δ.Σ. του Ταμείου (ΣΧΕΤ. 15).
Επειδή οι υποθέσεις – καταγγελίες που παραπέμφθηκαν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορούν στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., χρήζουν ποινικής διερεύνησης από μέρους Σας, προκειμένου να καταλογισθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

ΖΗΤΩ
Να γίνει ποινική διερεύνηση των προσκομιζόμενων υποθέσεων καταγγελιών οι οποίες αφορούν στο Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
Αθήνα, 5.5.2011
Euro2day