Τρίτη 10 Μαΐου 2011

ΔΕΚΟ: µείωση ζηµιών και εσόδων

Μικρότερος ο τζίρος στις συγκοινωνίες παρά την αύξηση των τιµών των εισιτηρίων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
Μείωση ζηµιών κατά 216,2 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν οι ΔΕΚΟ το πρώτο τρίµηνο του έτους σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010, στηρίζοντας τις προσδοκίες του οικονοµικο ύ επιτελείου ότι θα επιτευχθεί ο στόχος του Μνηµονίου για µείωσηδαπανών από τις ΔΕΚΟ κατά 800 εκατ. ευρώ στο σύνολοτου 2011.
Ωστόσο, ταστοιχεία για τις 16 ΔΕΚΟ πουδόθηκαν χθες στη δηµοσιότητα δείχνουν ότιη βελτίωση των αποτελεσµάτων οφείλεται αποκλειστικά στις περικοπέςτων εξόδων τους και κυρίως στη µείωση των αµοιβών και του προσωπικού τους, ενώ αντιθέτως τα έσοδά τους µειώθηκαν παρά την αύξηση της τιµής των εισιτηρίων.
Οι ζηµιές των 16 ΔΕΚΟ µειώθηκαν κατά 46%, µε τον όµιλο ΟΣΕ να πρωταγωνιστεί καθώς µείωσε κατά 32% τις ζηµιές του(ή κατά περίπου 70 εκατ. ευρώ), ενώ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ σηµείωσε µείωση ζηµιών κατά 67% (ή κατά 35 εκατ. ευρώ).
Αντίθετα στον όµιλοΟΑΣΑ οι ζηµιές αυξήθηκαν κατά 130% (ή κατά περίπου 31,5 εκατ. ευρώ). Μεταξύ των εταιρειών του ΟΑΣΑ, η ΕΘΕΛ διεύρυνε τιςζηµιές της, όπως και η ΤΡΑΜ Α.Ε.

Το σύνολο τωνεξόδων των 16 ΔΕΚΟ µειώθηκε κατά 295,7 εκατ. ευρώ ή κατά 30%, λόγω κυρίως της µείωσηςκατά118,5 εκατ. ευρώ ή κατά 34% των δαπανών µισθοδοσίας.

Η µείωση αυτή µε τη σειρά της οφείλεται τόσο στις µειώσεις µισθών που επεβλήθησαν µε τον νόµο όσο και στη µείωση προσωπικού που προήλθε από τις συνταξιοδοτήσεις και τη µη ανανέωση συµβάσεων. Συνολικά, το προσωπικό των ΔΕΚΟ µειώθηκε κατά 3.199 εργαζοµένους ή κατά 11%, καθώς ο αριθµός τους περιορίσθηκε από 29.134 σε 25.935. ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΣΕ ο αριθµός των εργαζοµένων περιορίσθηκε κατά 754 ή κατά 15% καιστην ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατά 211 ή κατά 12%. Στον όµιλο ΟΑΣΑ ο αριθµός τους µειώθηκε κατά 1.152 ή κατά 10%.
Επίσης, µείωση εµφανίζουν τα διάφορα λειτουργικά έξοδα κατά 38%, οι δαπάνες για τόκους κατά 29% και οι αµοιβές και τα έξοδα τρίτων κατά 41%.
Στον αντίποδα, οι πωλήσεις των ΔΕΚΟ µειώθηκαν κατά 6% ήτοι κατά 16,8 εκατ. ευρώ, µε πρωταγωνιστή και πάλι τον όµιλο ΟΣΕ, του οποίου οι πωλήσεις µειώθηκαν κατά 37% ή κατά 16,2 εκατ. ευρώ. Επίσης στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι πωλήσεις µειώθηκαν κατά 32% ή 8,3 εκατ. ευρώ.
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΟΑΣΑ, εξάλλου, οι πωλήσεις µειώθηκαν κατά 9% ή 6,8 εκατ. ευρώ.
Υπεύθυνοι για τη µείωση των πωλήσεων στις συγκοινωνίες θεωρούνται αφενός οι πολλές απεργιακές κινητοποιήσεις και αφετέρου το κίνηµα του «Δεν πληρώνω».
Από τις άλλες ΔΕΚΟ, η ΕΡΤ εµφανίζεται να έχει περάσει στην κερδοφορία το πρώτο τρίµηνο του έτους, ενώ ο ΕΛΓΑ περιόρισε σηµαντικά τις ζηµιές του, όπως και η ΕΑΒ.
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ περιόρισε και αυτή τις ζηµιές της, όπως και η ΜΟΔ. Αντίθετα, ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων εµφανίζεται να έχει περάσει οριακά σε ζηµιογόνο αποτέλεσµα, έναντι κερδών τηνίδια περίοδο του προηγούµενου έτους. Με κέρδη εµφανίζεται η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε., ενώ αντίθετα ο ΟΔΙΕ (Ιπποδροµίες) είναι παραδόξως ζηµιογόνος.
Εξάλλου, µειωµένες κατά 35% ήταν και οι επιχορηγήσεις προς τις εν λόγω ΔΕΚΟ, είτε από τον τακτικό προϋπολογισµό είτε από άλλες πηγές.
Ετσι, αυτές περιορίσθηκαν σε 114,9 εκατ. ευρώ από 176,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2010.
Μειωµένες κατά 35% ήταν και οι επιχορηγήσεις προς τις 16 ΔΕΚΟ