Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για όσους μετατάσσονται

Το συνταξιοδοτικό καθεστώς των μετατασσόμενων υπαλλήλων του ΟΣΕ αλλά και των υπόλοιπων φορέων στους οποίους πραγματοποιούνται μετατάξεις διευκρινίζει το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας το οποίο στο αρθρο 88 με θέμα Συνταξιοδότηση Μετατασσομένων ορίζει τι θα ισχύει για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε φορείς υποδοχής οι οποίοι διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους.
Ειδικότερα αναφέρει ότι οι υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή τωνΝ.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, ,μπορούν, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό.
Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού−συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Υπηρεσία ή το Φορέα στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τρεις μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης μετάταξης ή μεταφοράς.
Η ασφαλιστική−συνταξιοδοτική τακτοποίηση του προσωπικού από την ημερομηνία μετάταξής του ή μεταφοράς του, όπου συντρέχει περίπτωση, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις του κάθε Φορέα. Οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης για την ασφάλιση του ανωτέρω προσωπικού καταβάλλονται του μεν εργοδότη από τις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσεται ή μεταφέρεται, του δε ασφαλισμένου από τον ίδιο.
Euro2day