Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Νέες μετατάξεις από τον ΟΣΕ σε άλλες υπηρεσίες έχουν δημοσιευτεί σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στα τεύχη 224,225,226.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Με την αριθμ. οικ.4871/441/10−3−2011 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−

νικής Διακυβέρνησης, του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του

Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.

3891/2010 (Φ.Ε.Κ. 188/Α΄), μεταφέρονται στον ΟΑΕΔ οι κατωτέρω υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου των ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδι−

κότητα σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ως ακολούθως:

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

3 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑΣ ΖΗΣΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΕΡΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

5 ΑΓΛΑΪΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

6 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

7 ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

8 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΒΡΟΥ

9 ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΕΛΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

11 ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

12 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ−ΙΩΣΗΦ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

13 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΡΤΣΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΒΡΟΥ

14 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

16 ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

17 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΒΡΟΥ

18 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΙΝΤΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

19 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

1930

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ)

20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΚΩΣΤΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

22 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

23 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

24 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

25 ΖΗΣΗΣ ΚΑΣΠΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΒΡΟΥ

26 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΗΧΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

27 ΠΑΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

28 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

29 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

30 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ−

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο

αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν.

Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πλη−

ρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο του Ν. 3845/2010

(Φ.Ε.Κ. 65/Α΄) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 22 του Ν. 3899/2010 (Φ.Ε.Κ. 212/Α΄).

(Aριθμ. βεβ. ΟΑΕΔ: Β105532/10−2−2011).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ.

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,ΝΗΣΩΝ KAI ΑΛΙΕΙΑΣ

Με την αριθμ. 5116.03/14/2011/28−03−2011 κοινή από−φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης καιΗλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, ΥποδομώνΜεταφορών και Δικτύων και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 16 του ν. 3891/2010 και του άρθρου 2 παρ. 22του ν. 3899/2010, μεταφέρεται ο κατωτέρω πρώην υπάλληλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικούδικαίου αορίστου χρόνου, στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΕΚΠ/ΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Χρήστος Σιλίκης Νικόλαος Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενήςοργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση, η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.Ο μεταφερόμενος υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16, παρ. 9 τουν. 3891/2010.(Aριθμ. βεβ. της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΝαυτικούΑπομαχικού Ταμείου, 92388/288/17−02−2011).OI YΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣΜε την υπ’ αριθμ. Φ.471.26/AΔ 892/Σ40/23.3.11/ΑΝΥΕΘΑκοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3891/2010 και τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 22 του Ν. 3899/2010 για τη διάθεση τουπροσωπικού των «ΟΣΕ Α.Ε.» και «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», μεταφέρονται οι παρακάτω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωπο παγείς θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότηταςως ακολούθως:

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ

1 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

2 ΤΣΙΠΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙ−

ΔΕΥΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ

1 ΘΩΔΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

2 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

3 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι ανωτέρω συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις κατέχουν.Η μεταφορά γίνεται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε Μ.Κ.σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 16του Ν. 3891/2010 και στην παρ. 22 του άρθρου 2 τουΝ. 3899/2010.(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. 131/23.3.2011 απόφαση ανάληψηςυποχρέωσης του ΓΕ−Α/Δ3/3, επί ΚΑΕ 0211/ΕΦ 11.410, τηςΔνσης Οικονομικού ΓΕΑ).

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. 5/23.3.2011 απόφαση ανάληψης υπο−

χρέωσης του ΓEN/E4−IV, επί ΚΑΕ 0211/ΕΦ 11−300, της

Δ/νσης Οικονομικού ΓΕΝ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ.

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ