Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010

Στην Διαδικτυακή Πύλη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση gspa.gr αναρτηθήκαν οι πίνακες με το πλεονάζον προσωπικό του ΟΣΕ κατά κλάδο και Νομό.