Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

Ο ΟΣΕ απαντά σε ερώτηση σχετικά με τη φύλαξη ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων στις γραμμές Θεσσαλονίκης - Σέρρες Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη


Με μια πολυσέλιδη ανακοίνωση του ο ΟΣΕ απαντά σε ερώτηση σχετικά με τη φύλαξη ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων στις γραμμές Θεσσαλονίκης - Σέρρες Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη – Ξάνθη.

Στην απάντηση του ο ΟΣΕ αναφέρει:

Απάντηση στη με αριθμό 2538/10.01.2024 Ερώτηση από τον Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Χήτα που αφορά τη μη λειτουργία και φύλαξη δεκάδων αυτόματων ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων στις γραμμές Θεσσαλονίκης - Σέρρες Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη»

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε για τα παρακάτω :

Η συντήρηση των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων (Α.Σ.Ι.Δ.) έγκειται στις αρμοδιότητες της ΔΙΣΗΣΗΚ.

Η Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής στις περιπτώσεις βλάβης κάποιου ΑΣΙΔ και έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΙΣΗΣΗΚ, αναλαμβάνει τη φύλαξη της ισόπεδης διάβασης με δικό της προσωπικό ή με προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης.

Λόγω όμως του γεγονότος πως πλέον οι βλάβες στα ΑΣΙΔ είναι πολύ συχνές και εμφανίζονται σε μεγάλο αριθμό ισόπεδων διαβάσεων, η ΔΙΣΥΓ αδυνατεί να φυλάξει άμεσα με το διαθέσιμο προσωπικό τα βεβλημένα ΑΣΙΔ.

Βάσει λοιπόν του Γενικού Κανονισμού Κίνησης (Γ.Κ.Κ.) του ΟΣΕ σε περίπτωση βλάβης κάποιου ΑΣΙΔ, οι σταθμάρχες των σταθμών που βρίσκονται σε υπηρεσία και από τις δύο πλευρές της Ι.Δ. φροντίζουν να επιδώσουν υπόδειγμα 1001 σε όλες τις αμαξοστοιχίες που κατευθύνονται προς την Ι.Δ.. Σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που κατευθύνεται προς τη βεβλημένη Ι.Δ. οφείλει να μειώσει ταχύτητα και να συνεχίσει την πορεία του με μεγάλη προσοχή και με συνεχή σφυρίγματα και να είναι έτοιμος να σταματήσει προ της ισόπεδης διάβασης.

Προϋπόθεση των παραπάνω ενεργειών που προβλέπονται στον Γ.Κ.Κ. είναι η επάνδρωση των αμαξοστοιχιών με τον κατάλληλο αριθμό προσωπικού, που αποτελεί αρμοδιότητα της εταιρείας Hellenic Train.

Σημειώνουμε ότι η μη λειτουργία ενός συστήματος αυτόματης εξασφάλισης ΙΔ καλύπτεται από τον Κανονισμό Σημάτων του ΟΣΕ με ιδιαίτερη, ασφαλή, διαδικασία, κατ' αρχήν με ύπαρξη σήματος προς την αμαξοστοιχία που ενημερώνει εάν η διάβαση λειτουργεί ή όχι και επίσης στην περίπτωση ήδη διαπιστωμένης / ανακοινωμένης βλάβης με την επιπλέον γραπτή ενημέρωση των μηχανοδηγών, οι οποίοι στη συνέχεια οφείλουν να περιορίσουν την ταχύτητά τους και να εκπέμψουν σχετικά σφυρίγματα (Παράρτημα V του Κανονισμού Σημάτων ΟΣΕ)»

1. Η προληπτική συντήρηση με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών των Αυτόματων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων (ΑΣΙΔ) διαφόρων τύπων και τεχνολογιών που ευρίσκονται εγκατεστημένα στις Ισόπεδες Διαβάσεις των τμημάτων γραμμής βορείου Ελλάδας πραγματοποιούνται από το τεχνικό προσωπικό του ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ/ΤΘ βάσει προγράμματος εργασιών ως ορίζεται από τους κατασκευαστές αυτών. Τα εν λόγω ΑΣΙΔ είναι εγκατεστημένα στην πλειοψηφία τους πέραν της εικοσαετίας και συχνά εμφανίζουν δυσλειτουργίες λόγω παλαιότητάς τους και δυσκολίας ανεύρεσης ανταλλακτικών καθώς δεν υποστηρίζονται πλέον από τις κατασκευάστριες εταιρείες.

Στο τμήμα γραμμής Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο ευρίσκονται εγκατεστημένα με παλαιότερες εργολαβίες του ΟΣΕ τριάντα οκτώ (38) ΑΣΙΔ τεχνολογίας ALSTOM, Bombardier και SASIB που εξασφαλίζουν αντίστοιχες Ισόπεδες Διαβάσεις στο τμήμα γραμμής αυτό. Από το σύνολο των παραπάνω ΑΣΙΔ δεν λειτουργούν λόγω βανδαλισμών- κλοπών αλλά και έλλειψη ανταλλακτικών οκτώ (8) ΑΣΙΔ. Για την μη λειτουργία των οκτώ ΑΣΙΔ έχουν ενημερωθεί η Διεύθυνση Κυκλοφορίας καθώς και η Διεύθυνση Γραμμής για την φύλαξη με ανθρώπινο δυναμικό των Ισόπεδων διαβάσεων που εξασφάλιζαν κατά την λειτουργία τους. Για την αποκατάσταση λειτουργίας των οκτώ ΑΣΙΔ το αρμόδιο Τμήμα Συντήρησης (ΔΙΣΗΣΗΚ/ΥΣΣΤΗΕ/ΤΘ) έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανεύρεση υλικών σε άλλα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου.

Η αναβάθμιση του υπόψη τμήματος γραμμής βρίσκεται σε διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την εγκατάσταση Συστημάτων Ηλεκτροκίνησης και Σηματοδότησης από την ΕΡΓΟΣΕ.

Ενώ από πλευράς ΟΣΕ η αρμόδια Διεύθυνση βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης τευχών διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων ΑΣΙΔ επιπέδου ασφάλειας SIL4 στο υπόψη τμήμα γραμμής. Επομένως με βάση τα ανωτέρω δεν υφίσταται λόγος μη λειτουργίας των αμαξοστοιχιών από τη Hellenic Train.

Στο τμήμα γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ξόνθη ευρίσκονται εγκατεστημένα με παλαιότερες εργολαβίες του ΟΣΕ τριάντα επτά (37) ΑΣΙΔ τεχνολογίας ALSTOM, Bombardier, AZD, ALFA, και SASIB που εξασφαλίζουν αντίστοιχες Ισόπεδες Διαβάσεις στο τμήμα γραμμής αυτό. Από το σύνολο των ανωτέρω ΑΣΙΔ δεν λειτουργούν Εννέα (9) λόγω βανδαλισμών και κλοπών, καταστροφής εξοπλισμού από πυρκαγιές και έλλειψη ανταλλακτικών. Στα πλαίσια εκτέλεσης της Σ.242/25-10-2022/ΟΣΕ/ΔΙΣΣΑ που αφορά τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ & ΠΛΑΤΕΩΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ - Ν. ΚΑΥΚΑΣΟΥ», στα πλαίσια εκπόνησης των Η/Μ Μελετών του έργου προτάθηκε στους Τεχνικούς Συμβούλους της εν λόγω Σύμβασης η πλήρης αντικατάσταση με νέων των περίπου 140 υφιστάμενων παλαιών ΑΣΙΔ, αναφορικά με τα τμήματα γραμμής Στρυμώνα - Αλεξ/πόλης και Πλατέως - Φλώρινας - Ν. Καύκασου, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και καταπονημένων υφιστάμενων καλωδιώσεων των ΑΣΙΔ των εν λόγω τμημάτων γραμμής.

Κατά το παρόντα χρόνο ο ΟΣΕ δια του αρμοδίου Τμήματος Συντήρησης έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προσμετρήσεων υλικών και εργασιών σε εντοπισμένα τμήματα του εν λόγω σιδηροδρομικού τμήματος γραμμής για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων απο τις πυρκαγιές ΑΣΙΔ το ταχύτερο στο πλαίσιο εφαρμογής άρθρων της κείμενης νομοθεσίας.

Η δυσλειτουργία των ΑΣΙΔ έχει γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση Κυκλοφορίας και στη Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής προκειμένου η τελευταία να προβεί στην εξασφάλιση φύλαξης των Ισόπεδων Διαβάσεων με ανθρώπινο Δυναμικό.

Επομένως με βάση όλα τα ανωτέρω δεν τίθεται θέμα ασφάλειας για τη μη λειτουργία δρομολογίων των αμαξοστοιχιών.

Στο τμήμα γραμμής Θεσσαλονίκη-Σέρρες ευρίσκονται εγκατεστημένα με παλαιότερες εργολαβίες του ΟΣΕ σαράντα επτά (37) ΑΣΙΔ τεχνολογίας ALSTOM, Bombardier, ALFA, και SASIB που εξασφαλίζουν αντίστοιχες Ισόπεδες Διαβάσεις στο τμήμα γραμμής αυτό. Από το σύνολο των ανωτέρω ΑΣΙΔ δεν λειτουργούν έντεκα (11) λόγω βανδαλισμών, κλοπών και έλλειψη ανταλλακτικών λόγω παλαιότητας. Για την μη λειτουργία των έντεκα (11) ΑΣΙΔ έχουν ενημερωθεί η Διεύθυνση Κυκλοφορίας καθώς και η Διεύθυνση Γραμμής για την φύλαξη με ανθρώπινο δυναμικό των Ισόπεδων διαβάσεων που εξασφάλιζαν κατά την λειτουργία τους.

Στα πλαίσια εκτέλεσης της Σ.242/25-10-2022/ΟΣΕ/ΔΙΣΣΑ που αφορά τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΙΔ. ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΤΡΥΜΩΝΑ - ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ & ΠΛΑΤΕΩΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ - Ν. ΚΑΥΚΑΣΟΥ», στα πλαίσια εκπόνησης των Η/Μ Μελετών του έργου προτάθηκε στους Τεχνικούς Συμβούλους της εν λόγω Σύμβασης, η πλήρης αντικατάσταση με νέων των περίπου 140 υφιστάμενων παλαιών ΑΣΙΔ, αναφορικά με τα τμήματα γραμμής Στρυμώνα - Αλεξ/πόλη και Πλατέως - Φλώρινας - Ν. Καύκασου, λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και καταπονημένων υφιστάμενων καλωδιώσεων των ΑΣΙΔ των εν λόγω τμημάτων γραμμής.

Από πλευράς ΟΣΕ η αρμόδια Διεύθυνση βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης τευχών διακήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων ΑΣΙΔ επιπέδου ασφάλειας SIL4 στο τμήμα γραμμής Θεσσαλονίκη -Στρυμώνας. Επομένως με βάση τα ανωτέρω δεν υφίσταται λόγος μη λειτουργίας των αμαξοστοιχιών από τη Hellenic Train, στο τμήμα εν λόγω τμήμα γραμμής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Παναγιώτης Γ. Τερεζάκης


ΕΡΩΤΗΣΗ

Τoν κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ΘΕΜΑ: «Ερώτημα για την επιβεβαίωση ή μη της αναφοράς της «Πανελληνίου Ενώσεως Προσωπικού Έλξης», η οποία αφορά τη μη λειτουργία και φύλαξη δεκάδων αυτόματων ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων στις γραμμές Θεσσαλονίκης - Σέρρες, Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη» Κύριε Υπουργέ, Η «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» με ανακοίνωσή της την 31 η Δεκεμβρίου 2023, μεταξύ άλλων αναφέρει:
 «Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η ΜΗ επαναλειτουργία των τραίνων στις γραμμές Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο οφείλεται σε έλλειψη τροχαίου υλικού της Hellenic Train οφείλουμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι είναι ψευδή. Η ΑΛΗΘΕΙΑ για τη μη επαναλειτουργία των δρομολογίων στις περιοχές αυτές βρίσκεται στη ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ και ΜΗ ΦΥΛΑΞΗ δεκάδων αυτόματων ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων, την ευθύνη των οποίων έχει ο Ο.Σ.Ε. γεγονός που ενέχει ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ για πρόκληση ατυχημάτων με ανυπολόγιστες συνέπειες… Καλούμε τη Διοίκηση του Ο.Σ.Ε. να επιλύσει ΑΜΕΣΑ το πρόβλημα με τις αφύλακτες και βεβλαμένες αυτόματες ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις σε Έβρο - Ξάνθη αλλά ΚΑΙ στη γραμμή Θεσσαλονίκη - Σέρρες…». Προφανώς, για το θέμα της ανωτέρω σοβαρής αναφοράς χρήματα ή θέληση δεν υπάρχουν προς το παρόν. 
Αντιθέτως όμως, με ανακοίνωση της 23 ης Δεκεμβρίου 2023 διατίθεται το ποσόν των 95.742.101,92 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. από τον Ο.Σ.Ε. για το έργο της επεκτάσεως του Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη Δυτική Αττική το οποίο θα συνδέει τα Άνω Λιόσια με τα Μέγαρα. Επειδή λοιπόν Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα αλλά και η Αθήνα και ιδιαιτέρως ο εθνικά ευαίσθητος χώρος της Θράκης και της Μακεδονίας το ανωτέρω πρόβλημα, αν απεικονίζεται επακριβώς, πρέπει να επιλυθεί τάχιστα. 
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεσθε να επιβεβαιώσετε ή όχι την αλήθεια της ανωτέρω ανακοινώσεως; Σε θετική απάντηση τι θα πράξετε τάχιστα προς επίλυση του ανωτέρου αυτού του σοβαρού προβλήματος και πότε; 

Ο ερωτών Βουλευτής 
ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ