Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Αύριο η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ


Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. έχει ορισθεί για την 23η Φεβρουάριου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα Γραφεία του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην οδό Καρόλου 1-3 (9ος όροφος, Δυτική αίθουσα). Όσα από τα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν και με τηλεδιάσκεψη. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πετσάβα Παύλου.

2ον- Έγκριση του υπ' αριθμ. 13Α/07.02.2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 171850) με αριθμό διακήρυξης 20047/11.11.2022 που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργίας Ισοπέδων Διαβάσεων του ΟΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό, γεωγραφικής περιοχής Νότιας Ελλάδας».

3ον-Έγκριση των υπ' αριθμ. 12Α/09.12.2022 και 12Β/29.12.2022 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς, καθώς και της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 171851) με αριθμό διακήρυξης 20048/10.11.2022 που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργίας Ισοπέδων Διαβάσεων του ΟΣΕ ΑΕ με ανθρώπινο δυναμικό, γεωγραφικής περιοχής Κεντρικής Ελλάδας».

4ον- Έγκριση των υπ’ αριθμ. 14Α/15.12.2022 και 14Β/29.12.2022 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (ΕΑΗΔ) ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς, καθώς και της οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 171852) με αριθμό διακήρυξης 20049/11.11.2022 που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργίας Ισοπέδων Διαβάσεων του ΟΣΕ ΑΕ με ανθρώπινο δυναμικό, γεωγραφικής περιοχής Βόρειας Ελλάδας». 

5ον- 1. Έγκριση χορήγησης Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης, και

2. Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ύψους 445.460,51 €, σε ισοζύγιο σε σχέση με το αρχικό συμβατικό αντικείμενο του έργου: «Κατασκευή βαρέως τύπου περίφραξης κατά μήκος της γραμμής ανόδου Π-Π περί τη Χ.Θ. 101+850 (θέση Πυρί Θήβας)» (Α.Σ. 2181/2022).

6ον- Λήψη απόφασης έγκρισης για την εισαγωγή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» (Α.Δ. 2136) προς γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Εποπτευόμενων Φορέων ΥΠΟ.ΜΕ για την προσθήκη πρόσθετης απαίτησης στη διακήρυξη του.

7ον- Λήψη απόφασης έγκρισης για την εισαγωγή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Α.Δ. 2120) προς γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Εποπτευόμενων Φορέων ΥΠΟ.ΜΕ για την προσθήκη πρόσθετης απαίτησης στη διακήρυξη του.

8ον- Λήψη απόφασης έγκρισης για την εισαγωγή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ» (Α.Δ. 1913) προς γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Εποπτευόμενων Φορέων ΥΠΟ.ΜΕ για την προσθήκη πρόσθετης απαίτησης στη διακήρυξη του.

9ον- Λήψη απόφασης έγκρισης για την εισαγωγή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» (Α.Δ. 2145) προς γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο Εποπτευόμενων Φορέων ΥΠΟ.ΜΕ για την προσθήκη πρόσθετης απαίτησης στη διακήρυξη του.

10ον- Ανακοινώσεις.

sidirodromikanea.blogspot.com