Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023

Έκτακτη Γεν. Συνέλευση του Σωματείου «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ»,


Καλούνται όλα τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από την από 629η /30-12 -2022 απόφαση πρακτικού του Δ.Σ, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 06 Φεβρουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφείο του Σωματείου που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς αρ.46 στον 4ο όροφο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκποίηση ακινήτου στην οδό Πειραιώς 46-48 και διανομή του προιόντος της εκποιήσεως στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30 παρ. 5 και του αρ. 34 παρ. 2,3,4,5.

2. Διάλυση και εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 43.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς νέα πρόσκληση, στις 13 Φεβρουαρίου 2023 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, με τα ίδια ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΤΟ Δ.Σ.

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αθανασόπουλος Αλέξιος,