Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022

«Τρέχουν» τα σιδηροδρομικά έργα ηλεκτροκίνησης της γραμμής Λάρισα - Βόλος


Με την ολοκλήρωση του έργου το εν λόγω τμήμα θα είναι πλήρως ηλεκτροκινούμενο και θα περιλαμβάνει σύγχρονα σιδηροδρομικά συστήματα, που θα μεγιστοποιούν την ασφάλεια, την άνεση και τη μεταφορική ικανότητα του σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο θα είναι εφάμιλλο των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Δικτύων

Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που κατασκευάζονται σήμερα είναι το έργο ηλεκτροκίνησης μεταξύ Λάρισας και Βόλου.

Με αυτό το έργο εκσυγχρονίζεται η γραμμή καθώς θα εγκατασταθούν συστήματα Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και Συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα- Βόλος ενώ παράλληλα θα γίνει αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από το Λατομείο - ΒΙΠΕ – Βόλος».

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη την 4 η Μαΐου 2022, με ημερομηνία περαίωσης των εργασιών την 4η Μαΐου 2025, ήτοι τριάντα έξι μήνες από την υπογραφή της και επιπλέον προβλέπεται χρονικό διάστημα 36 μηνών, ως χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης (εγγύησης) από την βεβαιωμένη περάτωση των εργασιών.

Ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης ανέρχεται σε 41.168.328,99€ πλέον ΦΠΑ και αναθεώρησης. Αναθέτουσα αρχή είναι η ΕΡΓΟΣΕ ενώ το έργο έχει αναλάβει η ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

Αυτή την εποχή εκτελούνται χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση των χώρων, ενώ εκπονούνται οι απαραίτητες μελέτες για την εγκατάσταση της ηλεκτροκίνησης και των άλλων συστημάτων.

Πιο αναλυτικά που βρισκόμαστε σήμεραέχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος και η ομάδα επίβλεψης της ΕΡΓΟΣΕ σε εργοταξιακά γραφεία.
κατ’ εφαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων έχουν ενημερωθεί και έχουν γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες προς τους αρμόδιους φορείς (Δασαρχείο, Εφορίες Αρχαιοτήτων κ.ο.κ.)
έχουν ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο οι τοπογραφικές εργασίες αποτύπωσης της σιδηροδρομικής γραμμής, με σκοπό την απόκτηση του υποβάθρου για την εκπόνηση των μελετών εφαρμογής του έργου.
είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εκπόνησης από τον ανάδοχο των μελετών εφαρμογής του έργου και υποβολής αυτών στην Υπηρεσία προς έλεγχο και έγκριση, βάσει των συμβατικών όρων και της κείμενης νομοθεσίας δημοσίων έργων.
έχει ολοκληρωθεί η αποξήλωση της παλαιάς σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από Σ.Σ.Λατομείου έως Περιοχή Διαλογής Σ.Σ. Βόλου.
είναι σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για την υλοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου – Διαλογή Βόλου.
γίνεται η διερεύνηση και διευθέτηση των σημείων εμπλοκής με τα δίκτυα ΟΚΩ.
Τα έργα στο σιδηροδρομικό τμήμα Λάρισα-Βόλος. Πηγή:ΕΡΓΟΣΕ

Με την ολοκλήρωση του έργου το εν λόγω τμήμα θα είναι πλήρως ηλεκτροκινούμενο και θα περιλαμβάνει σύγχρονα σιδηροδρομικά συστήματα, που θα μεγιστοποιούν την ασφάλεια, την άνεση και τη μεταφορική ικανότητα του σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο θα είναι εφάμιλλο των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Δικτύων.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης του έργου

Το σιδηροδρομικό τμήμα Σ.Σ. Λάρισα - Σ.Σ. Βόλου αποτελεί τμήμα του εκτεταμένου σιδ/κού δικτύου (comprehensive) του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) και συνδετήρια γραμμή (connecting line) του Εμπορευματικού Διαδρόμου 7 (RFC 7), ο οποίος μετονομάστηκε σε Εμπορευματικό Διάδρομο «Ανατολή/ Ανατολική Μεσόγειος» (ΟΕΜ RFC).

Λόγω της ενεργειακής κρίσης που υπάρχει παγκοσμίως, αυξάνεται συνεχώς η σπουδαιότητα των σιδηροδρόμων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κατανάλωση ενέργειας για τη μεταφορά ορισμένου βάρους φορτίου με το σιδηρόδρομο είναι μικρότερη από ότι με τα άλλα μέσα μεταφοράς.

Για το λόγο αυτό η λειτουργία του σιδηροδρομικού τμήματος Λάρισα – Βόλος με ηλεκτροκίνηση θα αποτελέσει ζωτικής σημασίας παρέμβαση για την ανακοπή της πτωτικής πορείας της συμμετοχής του σιδηροδρόμου στο συνολικό μεταφορικό και επιβατικό έργο προσελκύοντας εμπορευματικό έργο από το οδικό δίκτυο, μειώνοντας τα φαινόμενα συμφόρησης, αυξάνοντας το επίπεδο ασφαλείας των μετακινήσεων κατά μήκος της γραμμής αλλά και προάγοντας φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μετακίνησης.
Mε την υλοποίηση του έργου θα επιτευχθεί:αύξηση του επιπέδου ασφαλείας των μετακινήσεων κατά μήκος της γραμμής, τόσο από την εγκατάσταση του συστήματος ETCS όσο και από την κατάργηση πέντε (5) ισόπεδων διαβάσεων, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος του Βόλου
περιβαλλοντική αναβάθμιση από τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης και ειδικότερα εντός του οικισμού της Νέας Ιωνίας Βόλου, λόγω άρσης της ηχητικής όχλησης και αποφυγής της διαταραχής του οικιστικού ιστού,
αύξηση της επιβατικής και εμπορευματικής κίνησης καθώς και ταχύτερη και οικονομικότερη μετακίνηση επιβατών και αγαθών, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό, την οικονομία και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου αφορά: την κατασκευή νέας μονής σιδηροδρομικής γραμμής κανονικού εύρους στο τμήμα από την Χ.Θ. 49+184 (πριν από την είσοδο του Σ.Σ. Λατομείου) έως τη Χ.Θ. 59+677 (είσοδος Σ.Σ. Βόλου) προς αντικατάσταση της υπάρχουσας μη λειτουργούσας, μετρικού ή μικτού εύρους, γραμμής στο ίδιο τμήμα.
την πλήρη κατασκευή του Συστήματος Ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών.
την κατασκευή νέας στάσης για επιβατική χρήση στη περιοχή της ΒΙΠΕ από τη Χ.Θ. 54+480 έως τη Χ.Θ. 54+600 της νέας παραλλαγής, για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων της ΒΙΠΕ.
Η/Μ εγκαταστάσεις των τεχνικών δωματίων των υφιστάμενων σταθμών καθώς και τωνΗ/Μ εγκαταστάσεων της νέας σιδηροδρομικής στάσης στην περιοχή της ΒΙΠΕ.
την κατασκευή δίδυμου οχετού διαστάσεων 2x5μx3μ στην Χ.Θ. 55+422 σε αντικατάσταση υφιστάμενης γέφυρας αποτελούμενης από απλό μεταλλικό ζεύγμα.
λοιπές εργασίες που αφορούν σε έργα Πολιτικού Μηχανικού μικρής κλίμακας στους Σταθμούς και στην ανοικτή γραμμή που φορούν την αντιπλημμυρική προστασία καθώς και την αποκατάσταση του παράπλευρου οδικού δικτύου.

imerisia.gr
sidirodromikanea.blogspot.com