Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Αύριο η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ.


Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Ε. έχει ορισθεί για την 29η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στα Γραφεία του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στην οδό Καρόλου 1-3 (9ος όροφος, Δυτική αίθουσα). Όσα από τα μέλη του Δ.Σ. το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν και με τηλεδιάσκεψη. 


Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Λήψη Απόφασης κατακύρωσης της δημοπρασίας του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Σ.Σ. ΑΙΡ - Σ.Σ. ΑΘΗΝΩΝ» (Α.Δ. 2219)

2ον- Πρωτογενές Αίτημα για την ανάθεση του Έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ Χ.Θ. 258+100 ΓΡ. ΑΝΟΔΟΥ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙ - ΔΟΜΟΚΟΣ» (Α.Δ. 2268)

3ον- «Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος για την προμήθεια πετρελαίου Βαρέων Οχημάτων από την HELLENIC TRAIN για τα συγκροτήματα της ΔΙΣΥΓ, έτους 2023».

4ον- Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΔΙΣΥΓ μέσω της πρόσληψης προσωπικού με Δ.Π.Υ.

5ον- Έγκριση εισήγησης πρωτογενούς αιτήματος για την Π.Υ. από προσωπικό με Δ.Π.Υ. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΔΙΣΗΣΗΚ

60ν- «Έγκριση Πρακτικού Α της Επιτροπής Διαγωνισμού με ΑΔ 2261/22, Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής στα τμήματα ΚΙΑΤΟ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΣΚΑ) - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΟΙΝΟΗ - ΤΙΘΟΡΕΑ, ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΛΑΡΙΣΑ - ΒΟΛΟΣ και ΔΟΜΟΚΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ/ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ, με τον Κανονισμό ΕΕ 1299/2014»

7ον- Έγκριση των υπ' αριθ. 07Α/ 20-09-2022, 07Β/ 29-09-2022 και 07Γ/ 10-11-2022 πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής αξιολόγησης, την οικονομική αξιολόγηση, την αποσφράγιση καθώς και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 16453) με αριθμό διακήρυξης 20046/2022 για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Υλοποίησης και Λειτουργείας του Δικτύου Δεδομένων του ΟΣΕ Α.Ε για δέκα τέσσερις (14) μήνες».

Και 8ον- Ανακοινώσεις.