Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Ένα βήμα πιο κοντά ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ

Ένα βήμα πιο κοντά στην γραμμή εκκίνησης βρίσκεται ο διαγωνισμός για το Θριάσιο ΙΙ, δηλαδή τον εμπορευματικό σιδηροδρομικό σταθμό και σταθμό διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) που έχει αναπτυχθεί σε έκταση 1.450 στρεμμάτων -παρακείμενη στα 588 στρέμματα που έχουν παραχωρηθεί στο σχήμα Goldair- ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ που θα υλοποιήσει το Θριάσιο Ι.

Γιώργος Μίχας

Κι αυτό επειδή με απόφαση της Γενικής Γραμματέα Υποδομών Μαρίας-Έλλης Γεραρδή ορίστηκε η επιτροπή παραλαβής των συμβάσεων του νομικού, χρηματοοικονομικού και τεχνικού συμβούλου. Πρόκειται για ένα, ως ένα βαθμό, γραφειοκρατικό διάβημα που οδηγεί όμως, στην ωρίμανση του project εκτιμώμενης αξίας 561,7 εκατ. ευρώ και φυσικά στην προώθηση των διαδικασιών με στόχο τη δημοπράτηση του έργου.
Για το Θριάσιο ΙΙ έχουν επιλεγεί το γραφείο Ποταμίτης Βεκρής ως νομικός σύμβουλος, η Grant Thornton ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η NAMA ως σύμβουλος διαχείρισης του διαγωνισμού, ο οποίος υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να προκηρυχθεί πριν το τέλος του 2021.
Η τελευταία απόπειρα για την αξιοποίηση του ακινήτου έλαβε χώρα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο διαγωνισμός που είχε διενεργηθεί είχε κηρυχθεί άγονος, καθώς κανένα από τα τρία ενδιαφερόμενα σχήματα δεν κατέθεσε δεσμευτική προσφορά. Από τις αρχές της χρονιάς, το υπουργείο Υποδομών δρομολογεί την εκ νέου προκήρυξη του διαγωνισμού που έχει ως αντικείμενο την παραχώρηση της λειτουργίας, της συντήρησης και της εκμετάλλευσης, όπως και την κατασκευή έργων και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού του ΕΣΣΔΙ.

Οι προδιαγραφές

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού, η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης της οποίας η εκτιμώμενη αξία τοποθετείται σε 561,7 εκατ. ευρώ θα είναι 30 έτη από τα οποία ενάμιση έτος (18 μήνες) θα αντιστοιχούν στις εργασίες μελέτης και κατασκευής. Προβλέπεται εφάπαξ οικονομικό αντάλλαγμα, ύψους κατ’ ελάχιστον 20 εκατ. ευρώ, το οποίο θα εισπράξει ο ΟΣΕ ως κύριος του έργου. Ο Οργανισμός θα εισπράττει και ετήσιο εγγυημένο αντάλλαγμα (ΕΕΑ) για όλη την περίοδο της παραχώρησης του οποίου η αξία θα υπολογίζεται ως ποσοστό 60% επί του εκάστοτε ετήσιου μεταβλητού οικονομικού ανταλλάγματος που θα προσδιορίσει κάθε διαγωνιζόμενος στην οικονομική προσφορά του.
Προβλέπεται ακόμη η υλοποίηση δεσμευτικής επένδυσης, της οποίας το ύψος δεν προσδιορίζεται από τα σχέδια των τευχών του διαγωνισμού.
Οι εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα επιτρέπουν τη βασική λειτουργία του ΕΣΣΣΔΙ. Κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν βασικές εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ κατά τη β΄ φάση ανάπτυξης πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω εργασίες σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής, δικτύων και Η/Μ εξοπλισμού, ενώ επιπλέον υλοποιήθηκαν και κτιριακά έργα σιδηροδρομικής υποδομής, εργασίες σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

Τα έργα

Ποιου είδους εργασίες πρόκειται να υλοποιήσει ο παραχωρησιούχος για την ολοκλήρωση του συνόλου του ΕΣΣΔΙ; Ο ανάδοχος θα πρέπει να κατασκευάσει κτίρια προσωπικού χώρου μεταφόρτωσης συνδυασμένων μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων (Ε/Κ), υπηρεσιών, φόρτωσης, εξυπηρέτησης Ε/Κ, προσωπικού χώρου μεταφόρτωσης φορτίου βαγονιών πρατηρίου υγρών καυσίμων με στέγαστρο, προσωπικού χώρου μεταφόρτωσης οχημάτων, προσωπικού χώρου μεταφόρτωσης υγρών φορτίων και πρατηρίου υγρών καυσίμων με στέγαστρο.
Εκτός από τις υποδομές, ο παραχωρησιούχος θα πρέπει να προχωρήσει στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, ήτοι γερανογεφυρών, οχήματος στοίβασης, ειδικών ελκυστήρων, ανυψωτικών μηχανημάτων, περονοφόρων, γεφυροπλάστιγγων φορτηγών, συστήματος logistic κτλ.
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα σε δύο φάσεις που περιλαμβάνουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος και την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

.liberal.gr
sidirodromikanea.blogspot.com