Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Αύριο η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ

Αύριο Πέμπτη 21 Οκτωβρίου και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ στα γραφεία του στην οδό Καρόλου στην Αθήνα.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Υποβολή για έγκριση, με βάση τα ΔΠΧΑ των κάτωθι:
• Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020 της Εταιρείας ΟΣΕ ΑΕ.
• Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2020 του Ομίλου ΟΣΕ. 

2ον-Έγκριση των υπ* αριθ. 12Α/ 12-08-2021, 12Β/ 07-09-2021 και 12Γ/ 04-10-20211 πρακτικών ης Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) που αφορούν δικαιολογητι κά συμμετοχής - τεχνικής αξιολόγησης, την οικονομική αξιολόγηση, την αποσφράγιση καθώς και αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 134633) με αριθμό διακήρυξης 20018 για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του υποέργου 3 (δραστηριότητες 2.2) της πράξης με τίτλο «Υλοποίηση των Τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (TSI) των Τηλεματικών εφαρμογών για επιβάτες (TAP) και για εμπορευματικές μεταφορές (TAF) στην Ελλάδα: Σχεδιασμός και Υλοποίηση των Συστημάτων TAF/TAP-TS1», προϋπολογιζόμενης αξίας #1.062.150,00# € χωρίς Φ.Π.Α. και #1.317.066,00# € με Φ.Π.Α. 

3ον- Λήψη Απόφασης έγκρισης του 1ου Ανασυνταγμένου Πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση Κτιρίου Γραφείων του ΟΣΕ (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ) στην Θεσσαλονίκη» Α.Δ. 2030. 

4ον- Μεταβολή του τρόπου εξασφάλισης τριών ισόπεδων διαβάσεων της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης στις χιλιομετρικές θέσεις 60+298. 222+101. 244+371.

 5ον -Έγκριση τροποποίησης της υπ* αριθμ 7506/2018/ΔΙΠΕΦ σύμβασης του έργου «Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης, Λειτουργίας. Συντήρησης με άρση βλαβών και αποκατάσταση ζημιών στο σύνολο του εγκατεστημένου εσωτερικού και παρά την σιδηροδρομική γραμμή εξωτερικού εξοπλισμού του 1 Συστήματος Ραδιοκάλυψης GSM-R στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας στο ΣΚΑ, στον σιδηροδρομικό άξονα Πειραιάς-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας, στην σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο-Αεροδρόμιο και των λάδων γραμμής Θριάσιο-Ικόνιο και Οινόη Χαλκίδα» για την εσωτερική διαχείριση άρθρων.

Και 6ον- Ανακοινώσεις
sidirodromikanea.blogspot.com