Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021

19 Απριλίου 1911: Το χθεσινόν δυστύχημα εκ του σιδηροδρόμου.

Την 9ην πρωινήν χθες ατμάμαξα του ενταύθα Σιδηροδρόμου κατήρχετο μόνη εις την Παραλίαν προς παραλαβήν οχημάτων.

Ενώ ακριβώς η μηχανή ευρίσκετο προ του σιδηροδρομικού φυλακείου και της διασταυρώσεως με την οδόν προς την συνοικίαν του εργοστασίου της Ηλεκτρικής, ηθέλησε να διέλθη επί της γραμμής ο δεκαπενταετής Παναγιώτης Ι. Γιαννόπουλος επιβαίνων κάρρου της καθαριότητος. Ευτυχώς ο οδηγών την ατμάμαξαν εγκαίρως αντιληφθείς την επικειμένην σύγκρουσιν ανέκοψεν αμέσως τον δρόμον και η μηχανή εσταμάτησε χωρίς να συγκρουσθή διόλου με το κάρρον.

Ο οδηγών όμως αυτό μικρός φοβηθείς ηθέλησε να στρίψη αποτόμως το κάρρον και τούτο ανατραπέν λόγω της αποτόμου κλίσεως κατεπλάκωσεν αυτόν.

Ο Γιαννόπουλος αναίσθητος μετεφέρθη εις την κλινικήν Δουράκη, όπου τω παρεσχέθησαν βοήθειαι. Είναι τραυματισμένος εις την νεφρικήν χώραν, κατά την έκθεσιν όμως του Στυλιανόπουλου δεν διατρέχει κίνδυνον.

tharrosnews.gr
sidirodromikanea