Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Κύπρος: Σπρώχνουν για τραμ και νέο μουσείο.

Ως ένας μεγάλος αστικός δήμος εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα εκπρόσωποι των έξι δήμων της μείζονος Λευκωσίας για κατάθεση από κοινού σχεδίου δράσης με στόχο την άντληση διαρθρωτικών κονδυλίων. Με τον σχεδιασμό δε, που κατατέθηκε και αξιολογείται από τις αρμόδιες Αρχές του κράτους, οι έξι δήμοι αυτοδεσμεύονται για περαιτέρω συνέργειες και συνεργασία εφόσον αυτός εγκριθεί.

Η εργασία που έγινε καταγράφεται στην Ενιαία Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης 2021-2030 για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας που κατέθεσαν από κοινού οι Δήμοι Λευκωσίας, Στροβόλου, Λακατάμιας, Αγλαντζιάς, Έγκωμης και Αγίου Δομετίου. Όπως μας αναφέρθηκε αρμοδίως από τον Δήμο Λευκωσίας, η προώθηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί προϋπόθεση για υλοποίηση του σχεδιασμού, αλλά σίγουρα, εάν προχωρήσει και ενωθεί το αστικό κομμάτι της Λευκωσίας, αυτό θα βοηθήσει.

Ο κοινός σχεδιασμός των έξι δήμων, στον οποίο μεγάλη συμβολή είχε η εμπειρία του Δήμου Λευκωσίας, έχει αντλήσει ευρωπαϊκά κονδύλια και στο παρελθόν έχει δεκαετή ορίζοντα, ενδεικτικό προϋπολογισμό 781 εκατ. ευρώ και θα καλύπτει το 25% του πληθυσμού της χώρας, ήτοι πέραν των 200 χιλ. κατοίκων. Ο σχεδιασμός προϋποθέτει και δράσεις που θα πρέπει να γίνουν από πλευράς του κράτους και μέσα από αυτόν οι έξι δήμοι της πρωτεύουσας «σπρώχνουν» στην ουσία για έργα υποδομής όπως είναι το τραμ και το νέο αρχαιολογικό μουσείο.

Δέσμευση για συνέργειες

Το όλο εγχείρημα των έξι δήμων φιλοδοξεί, σύμφωνα και με γραπτή ενημέρωση που εξασφάλισε ο «Φ» από τον Δήμο Λευκωσίας, να θέσει φρένο σε κατακερματισμένες, αποσπασματικές και συχνά αντιφατικές προσεγγίσεις που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν καίρια διαρθρωτικά προβλήματα και αναπτυξιακές προκλήσεις του αστικού συμπλέγματος στο οποίο ανήκει η πρωτεύουσα. Για τον σκοπό αυτό αναπόσπαστο τμήμα του σχεδιασμού που κατατέθηκε αποτελεί και «η δημιουργία διαδημοτικών μηχανισμών διακυβέρνησης, συντονισμού και στήριξης της συγκροτημένης υλοποίησης και παρακολούθησης των προτεινόμενων οριζόντιων, διαδημοτικών και τοπικών δράσεων, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή συνέργειά τους στην επίτευξη των κοινών στόχων και προτεραιοτήτων σε επίπεδο του συνόλου της περιοχής παρέμβασης».

Δράσεις που αφορούν μεταξύ άλλων θέματα κοινωνικής πολιτικής, την κυκλική οικονομία και θέματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Ο πληθυσμός της περιοχής που καλύπτει η Στρατηγική ανέρχεται σε πέραν του 25% του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου (212.500 κάτοικοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής Πληθυσμού του 2011) και αποτελεί το 39% περίπου του συνολικού αστικού πληθυσμού. Ο σχεδιασμός έχει ορίζοντα δεκαετίας, «παρέχοντας τη δυνατότητα εμπροσθοβαρούς υλοποίησης έργων και δράσεων που είναι ώριμα ή μπορούν να ωριμάσουν γρήγορα και εξελικτικής ωρίμανσης μεγάλων έργων των οποίων η υλοποίηση προϋποθέτει την προηγούμενη εφαρμογή άλλων έργων και τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών υλοποίησης». Ταυτόχρονα το σχέδιο των έξι δήμων επικαιροποιεί τον Στρατηγικό Σχεδιασμό 2014-2020 για την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Αστικού Κέντρου του συμπλέγματος και τον επεκτείνει στον ευρύτερο αστικό χώρο και επιπλέον περιοχές του που μειονεκτούν ή/και αντιμετωπίζουν καίριες περιβαλλοντικές και άλλες προκλήσεις, διασφαλίζοντας τη συμπλήρωση των επενδύσεων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματά τους.

781 εκατ. ευρώ από πολλούς

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του σχεδιασμού ανέρχεται, όπως αναφέρθηκε, σε €781 εκατ. περίπου και περιλαμβάνει έργα προς υλοποίηση με ευθύνη τόσο των συνεργαζόμενων δήμων όσο και του κράτους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και με χρηματοδότηση από διάφορα Ευρωπαϊκά Ταμεία, εθνικούς πόρους, πόρους των δήμων ή και μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων.
Πέραν των δράσεων και έργων που προτείνουν να αναλάβουν οι συνεργαζόμενες τοπικές Αρχές, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και έργα στρατηγικής σημασίας με ευθύνη υλοποίησής τους από το κράτος. Σε αυτά περιλαμβάνεται η δημιουργία συστήματος λεωφορειολωρίδων σε κύριους άξονες κυκλοφορίας και η μετεξέλιξή του σε ένα σύστημα τραμ Λευκωσίας, καθώς και η ανέγερση του νέου κυπριακού μουσείου, η καταγραφή των οποίων στην κοινή στρατηγική των έξι δήμων αποτελεί μιας μορφής πίεση για επίσπευσή τους. Τέλος σημειώνουμε ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη της Αστικής Περιοχής Λευκωσίας επικεντρώνεται σε τέσσερις Στρατηγικούς Άξονες που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για την επίτευξη του κοινού τους στόχου: Έξυπνη Ανάπτυξη – Καινοτόμος Μετασχηματισμός, Πράσινη και Ανθεκτική Ανάπτυξη, Πολιτιστική και Κοινωνική Ανάπτυξη και Ανάπτυξη Χωρίς Αποκλεισμούς.

philenews.com
sidirodromikanea