Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

ΓΑΙΑΟΣΕ- Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 : Αύξηση των ταμειακών ροών με μείωση των εσόδων από τόκους - οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών και των καθαρών κερδών - υψηλές ανείσπρακτες απαιτήσεις.

ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΟΣΕ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ

Γράφει ο Γιάννης Μεταξιώτης*

ΓΑΙΑΟΣΕ- Οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2019 : Αύξηση των ταμειακών ροών 40% στα 48,7 εκ € με μείωση των εσόδων από τόκους -13,8% ,οριακή αύξηση 1% του κύκλου εργασιών και των καθαρών κερδών - υψηλές ανείσπρακτες απαιτήσεις. 

Στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις   χρήσης 2019   της ΓΑΙΑΟΣΕ συγκριτικά με το 2018  προκύπτουν  σημαντικά στοιχεία:

Α. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ του κύκλου εργασιών, μεγάλες ανείσπρακτες  απαιτήσεις από ιδιώτες, μη αποδοτική διαχείριση των διαθεσίμων της εταιρείας.  

1.     Οριακή αύξηση 1% του κύκλου εργασιών ( στα 19,4 εκατ.) και των καθαρών κερδών (15 εκατ.) σημείωσε η ΓΑΙΑΟΣΕ στην χρήση  2019. Αναλυτικότερα τα έσοδα από τη μίσθωση ακινήτων έφτασαν στα 5,2 εκ ., τα έσοδα από τη διαχείριση τροχαίου υλικού στα 13,7 εκ . και τα έσοδα από την ενέργεια τα 0,4 εκ .

2.     Τα  ανείσπρακτα υπόλοιπα των πελατών της εταιρείας παραμένουν   σε  υψηλό επίπεδο στα  28.998.351,00€ , 1,5 φορά  του κύκλου των εργασιών των 19.409.709,00€  της χρήσης  2019 . Σε αυτά πρέπει να σημειωθεί ότι η εταιρεία ήδη   έχει καταβάλει και το ΦΠΑ  τους. Το μεγαλύτερο των απαιτήσεων της (18.769.569,00€)  η ΓΑΙΟΣΕ την 31-12-2019  το απαιτεί  από την  ιδιωτική πλέον  ΤΡΑΙΝΟΣΕ. 

3.     Τα διαθέσιμα της εταιρείας  την 31/12/2019  είναι αυξημένα κατά  40%   στα 48,7 εκ € συγκριτικά με  την 31/12/2018 που ήταν στα   34.7 εκ € . Εξ αυτών τα 37 εκ €  είναι σε προθεσμιακή κατάθεση και τα 11,6 εκ ευρώ  σε λογαριασμούς όψεως ( άτοκους ?) .

4.     Τα  καθαρά  έσοδα από τόκους  το 2019 είναι στα 401.948 €  ενώ  το 2018  ήταν στα 466.331 €  μειωμένα κατά -13,81%  ενώ θα   αναμενόταν  φυσιολογικά να είναι αυξημένα  με δεδομένο ότι η εταιρεία  την 31- 12-2019 εμφανίζει  υψηλότερα διαθέσιμα κατά 14 εκ ευρώ συγκριτικά  με την 31-12-2018 .

5.   Στις επενδύσεις σε ακίνητα (οικόπεδα) του Θριάσιου Πεδίου   το υπόλοιπο τέλους  την 31/12/2019  παραμένει στα  51.8 εκ ,του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του.

6.     Πρέπει να επισημανθεί ότι θα  ήταν χρήσιμο και απαραίτητο για τον δημόσιο συμφέρον αλλά  και για την πληροφόρηση του κοινού, στις σημειώσεις-εξηγήσεις  των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 της ΓΑΙΑΟΣΕ  να είχαν απεικονιστεί  αναλυτικά   σε πίνακα    με αξίες   και η  εξέλιξη   των περιουσιακών στοιχείων  του δημοσίου  (τα ακίνητα και το τροχαίο υλικό του ΟΣΕ) που διαχειρίζεται  για λογαριασμό του η εταιρεία όποτε θα ήταν αρκετά σαφές  τόσο η εξέλιξη των αξιών των  ακινήτων  όσο και  του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ αλλά και η αποτελεσματικότητα της διαχείριση τους από την εταιρεία.

7.     Σε συσχέτιση με ανωτέρω πρέπει να σημειωθεί ότι σε σχετική σημείωση τόσο στις οικονομικές καταστάσεις του ΟΣΕ την χρήση 2019 όσο και στο πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών του ΟΣΕ  αναφέρεται ότι η εταιρεία      είχε αποστείλει προς την εταιρεία  ΟΣΕ  την  06/07/2020 Διαβιβαστικό των εκθέσεων καταγραφής και αξιολόγησης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού του ΟΣΕ(Δημοσίου). Αυτό είχε επίπτωση  ως αρνητική επιβάρυνση στα οικονομικά αποτελέσματα της  χρήσης 2019 του ΟΣΕ κατά  193  εκ

Β ΤΡΟΧΑΙΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΟΣΕ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ

1.     Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το  σιδηροδρομικό τροχαίο υλικό του ΟΣΕ παλαιότερα από τα αρχεία του Οργανισμού  είχε αποτιμηθεί   στα 1,2 δίς .  Ο  ΟΣΕ σε προηγούμενες χρήσεις προέβη σε μείωση του χρέους της προς το Ελληνικό Δημόσιο κατά  503 εκ€, λόγω μεταβίβασης αντίστοιχης  αξίας τροχαίου υλικού, σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις υπ’ αριθμό Φ35/Οικ.23084/1822/14.4.2014 και Φ35 /Οικ.62786/3165/ 22.10.2015 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019. Σύμφωνα με το από 06/07/2020 Διαβιβαστικό των εκθέσεων καταγραφής και αξιολόγησης του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, η εμπορική αξία του μεταβιβασθέντος τροχαίου υλικού  υπέστη νέα μείωση και ορίστηκε στο νέο  ποσό των 310 εκ€.

2.           Σύμφωνα με τα ανωτέρω  η νέα μειωμένη  εμπορική αξία του  τροχαίου υλικού  στο ποσό των  310 εκ € από την προηγούμενη ορισθείσα τα 503 εκ €  μπορεί να έχει άμεση επίπτωση ,δηλαδή και μείωση των  εσόδων της ΓΑΙΑ ΟΣΕ (Ελληνικού δημοσίου).

 

3.   Στις σημειώσεις χρήσης 2019 καταγράφεται νέα << πολεμική  αντιπαράθεση>>   ανάμεσα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ(τομέα συντήρησης) και  την  ΓΑΙΑΟΣΕ υπενθυμίζοντας  το ίδιο σκηνικό από το πρόσφατο παρελθόν ,την αντιπαράθεση για τις επιπλέον έξτρα τιμολογήσεις συντήρησης   της πρώην ΕΕΣΣΤΥ(η οποία ήδη έχει εξαγοραστεί από την  Ιταλική ΤΡΑΙΝΟΣΕ)  προς  την   ΤΡΑΙΝΟΣΕ . Συγκεκριμένα υπάρχει σχετική αναφορά στην σημείωση 25 των οικονομικών καταστάσεων της ΓΑΙΑ ΟΣΕ   για  τιμολόγιο που έχει εκδοθεί  την 31/12/2019   από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ(τομέας συντήρησης) συνολικού ποσού 10.529.786,12 €  προς την ΓΑΙΑΙΟΣΕ με την αιτιολογία της  τιμολόγησης συμπληρωματικής συντήρησης. Το εν λόγω τιμολόγιο  δεν έχει γίνει αποδεκτό  από την  ΓΑΙΑΟΣΕ.  Διότι  η τιμολόγηση του   αμφισβητείται  όπως αναφέρεται σχετικά  γιατί  δεν στοιχειοθετείται  σύμφωνα σε συμβατικούς όρους, ούτε με τον νόμο αλλά αντιθέτως σε αυθαίρετες ερμηνείες διατάξεων του νόμου. Η  όλη αυτή διαδικασία έχει ήδη γνωστοποιηθεί στην Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών.

ΠΗΓΗ: https://www.gaiaose.com/ikonomika-stichia/


Γιάννης Μεταξιώτης είναι M.Sc. Economist in Financial Analysis