Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020

Αύριο η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Αύριο Τετάρτη 6 Ιουλίου και ώρα 15:00 θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος στα γραφεία του στη οδό Καρόλου στην Αθήνα. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1ον- Υποβολή Πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» για ένταξη της «Τεχνικής υποστήριξης του ΟΣΕ στον προγραμματισμό και τεκμηρίωση των αναγκαίων έργων αναβάθμισης/ανάταξης των πάγιων εγκαταστάσεων του Σιδηροδρομικού Δικτύου στον άξονα του ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ειδομένη) και του άξονα της γραμμής Φλώρινα - Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο» στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 

2ον- Δωρεάν παραχώρηση 150 τεμ. παλαιών και άχρηστων ξύλινων στρωτήρων στη Μονή Δεκούλου. 

3ον- Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Ν. 3429/2005 για τον Ο.Σ.Ε Α.Ε. 

4ον- Μεταβίβαση ενεργού Τροχαίου Υλικού από τον Ο.Σ.Ε. Α.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο. 

5ον- Έγκριση του υπ’ αριθμόν 14Α/26-03-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών (Ε.Α.Η.Δ) του πρώτου σταδίου της διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την τεχνική αξιολόγηση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. ΕΣΗΔΗΣ 78314) με αριθμό διακήρυξης 17012/1 για την «προμήθεια δύο (2) τηλεσκοπικών οχημάτων εξέδρας». 


και 6ον- Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της σχετικής προκήρυξης και των τευχών για την ανάθεση της μελέτης (A.Δ 2248) .