Παρασκευή 24 Απριλίου 2020

ΡΑΣ: Δημοσίευση Απόφασης Έγκρισης των Παραρτημάτων του Γενικού Κανονισμού Κίνησης.

 Δημοσίευση Απόφασης Έγκρισης των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Γενικού Κανονισμού Κίνησης – Μέρος Β.
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ. Αριθμ. ΑΣ10/3816/44/02-04-2020 (Β’ 1341) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Έγκριση Παραρτημάτων II και III του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως – Μέρος Β΄ (Κανονισμός Κυκλοφορίας και Ελιγμών)».
Τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ τα οποία ήταν εν ισχύ, επικαιροποιήθηκαν πρόσφατα από το Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ). Το Παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στην κυκλοφορία επί των τμημάτων διπλής γραμμής χωρίς εξοπλισμό ηλεκτρικής σηματοδότησης και ασφάλειας ενώ το Παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στην κυκλοφορία επί των τμημάτων διπλής γραμμής με εξοπλισμό ηλεκτρικής σηματοδότησης και ασφάλειας.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ. Αριθμ. ΑΣ10/77243/580/13-2-2019 (Β΄ 698) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως – Μέρος Β΄ (Κανονισμός Κυκλοφορίας και Ελιγμών)», η οποία τέθηκε σε ισχύ την 01-01-2020.

ras-el.gr