Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

Τι αναφέρει το άρθρο 63 για τις δαπάνες διαχείρισης και τα της διοίκησης της ΕΡΓΟΣΕ.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (διακριτικός τίτλος «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.»), η οποία είναι θυγατρική εταιρεία του ΟΣΕ, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α'), με σκοπό τη διαχείριση κατασκευής των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Εθνικούς Πόρους «Έργων»

του επενδυτικού προγράμματος του Ο.Σ.Ε. των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που κάθε φορά εγκρίνονται, διαχειρίζεται την υλοποίηση των έργων εκσυγχρονισμού της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας- Ειδομένη (ΠΑΟΕΠ), καθώς και των έργων που οδηγούν στην ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση ορίζεται, ότι οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης, όπως ενδεικτικώς, μισθώματα κτηρίου, απαιτούμενη κίνηση του προσωπικού, αμοιβές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωση υπηρεσιών ειδικού επιστημονικού προσωπικού, εν γένει διοικητικές και διαχειριστικές δαπάνες κλπ, των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, που εκτελούν έργα συγχρηματοδοτούμενα ή μη, εγγεγραμμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου, εάν στις αποφάσεις ένταξης σε Επιχειρησιακά Προγράμματα ή σε Αποφάσεις Χρηματοδότησης που έχουν εκδοθεί απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έργα τους, δεν έχει προβλεφθεί σχετικό κονδύλιο ή το προβλεφθέν κονδύλιο δεν επαρκεί, καλύπτονται από το Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με εγγραφή διακριτών ενάριθμων, ή με ένταξή τους στο σχετικό ενάριθμο του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δαπανών αυτών παραμένει σε ποσοστό μέχρι 4% επί του προϋπολογισμού των εκτελούμενων έργων, στο οποίο συνυπολογίζονται και οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης που ήδη περιλαμβάνονται σε Αποφάσεις Χρηματοδότησης.
Η προτεινόμενη ρύθμιση εφαρμόζεται και για τα έργα της χρηματοδοτικής / προγραμματικής περιόδου 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF (Connecting Europe Facility) και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης διάταξης, για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης και διοίκησης, από την ημερομηνία εγγραφής του κάθε έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

taxheaven.gr

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 63 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»