Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019

Σήμερα λήγει η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης άδειας μηχανοδηγού.

Σήμερα Δευτέρα  29 Ιουλίου, και μέχρι  ώρα 14.00, θα μπορούν οι υποψήφιοι μηχανοδηγοί να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού.


Σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει αίτηση (οδός Σταδίου 33 – Τ.Κ. 10559, Αθήνα, 7ος όροφος), συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να παραλάβει το Δελτίο Εξεταζόμενου από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, μαζί με την αίτηση, συνυποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και:

i. Φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Επιτυχούς Παρακολούθησης του προγράμματος από το αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο που παρείχε την εκπαίδευση.

ii. Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους σε ισχύ. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός προσκομίζεται και φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως.

iii. Έντυπο Δήλωσης για την Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων

iv. Απόδειξη πληρωμής παράβολου υπέρ του Δημοσίου (κωδικός τύπου παραβόλου 4483), ύψους 100 ευρώ, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΑΣ19/οικ.49045/5005/12/19-11-2012 (Β’ 3178).

v. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Να σημειωθεί ότι, την αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλει ο ίδιος ο υποψήφιος ή τρίτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η γενική επαγγελματική επάρκεια για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού βασίζεται σε εξετάσεις Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο.

Τα ισχύοντα θέματα εξετάσεων για την απόκτηση άδειας μηχανοδηγού (κατάλογος ερωτήσεων & απαντήσεων) συγκροτούν μια Τράπεζα Θεμάτων η οποία εγκρίνεται με απόφαση της Κ.Ε.Ε.

Η τράπεζα θεμάτων αναρτάται στον ιστότοπο της ΡΑΣ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων, προκειμένου να τα προμηθευτούν με επιμέλειά τους οι υποψήφιοι των εξετάσεων, οι οποίοι ενημερώνονται σχετικά κατά την υποβολή της αίτησης τους.

Οι εξεταζόμενοι που μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων πέτυχαν και στα 2 μέρη των εξετάσεων, το Θεωρητικό και το Πρακτικό, δικαιούνται Βεβαίωση Επιτυχούς Εξέτασης, η οποία εκδίδεται από τη ΡΑΣ και χορηγείται στους δικαιούχους ενυπόγραφα.

Να σημειωθεί ότι, το Θεωρητικό μέρος των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30/07/2019 και ώρα 12:00 στο Κ.Ε.Κ. του ΟΣΕ.

Το Πρακτικό μέρος την Τετάρτη 31/07/2019 και ώρα 10:04 στο Μηχανοστάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη στην Αθήνα (Δρομολόγιο Αθήνα-Λειανοκλάδι-Αθήνα), καθώς επίσης και την Τετάρτη 31/07/2019 και ώρα 13:45 στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης (Δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα-Θεσσαλονίκη).

metaforespress.gr