Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Στις 17 Σεπτεμβρίου η υποβολή προσφορών για το Θριάσιο ΙΙ.

Οι τρεις όμιλοι που εισήλθαν στην β’ φάση του διαγωνισμού για το Θριάσιο ΙΙ για τη κατασκευή του υπερσύγχρονου κέντρου logistic στην έκταση των 1450 στρεμμάτων του ΟΣΕ στον Ασπρόπυργο είναι η Piraeus Europe Asia Rail Logistica LTD (Pearl), η οποία συνδέεται με την Cosco, η κοινοπραξία Goldair Cargo, ανάδοχος του Θριάσιο Ι και η Damco (Κοπελούζος) με Foodlink.

Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους μέχρι και την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού κάθε ένας από τους τρείς ενδιαφερόμενους καλείται να υποβάλλει τα ακόλουθα στοιχεία:

– Εφάπαξ Οικονομικό Αντάλλαγμα το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ, εκ του οποίου ποσοστό 30% θα καταβληθεί από τον Παραχωρησιούχο στην ΟΣΕ Α.Ε. με την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης, ενώ το υπόλοιπο 70% θα καταβληθεί σε 6 μήνες.

– Ποσοστό επί των Ετήσιων Εσόδων που θα προσφέρεται από τον Παραχωρησιούχο στην ΟΣΕ Α.Ε. και το οποίο θα πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 10% και να ισχύει για όλη την Περίοδο Παραχώρησης.

– Μεταβλητό Οικονομικό Αντάλλαγμα που θα προκύπτει για κάθε Συμβατικό Έτος από τον Παραχωρησιούχο στην ΟΣΕ Α.Ε. για όλη την Περίοδο Παραχώρησης, το οποίο θα υπολογίζεται βάσει του Ποσοστού επί των Ετήσιων Εσόδων (ΠΕΕ) του Παραχωρησιούχου.

– Ετήσιο Εγγυημένο Αντάλλαγμα, το οποίο θα δεσμεύεται να καταβάλλει για κάθε Συμβατικό Έτος ο Παραχωρησιούχος στην ΟΣΕ Α.Ε. για όλη την Περίοδο της Παραχώρησης. Η αξία του Ετήσιου Εγγυημένου Ανταλλάγματος θα υπολογίζεται ως ποσοστό 60% επί του εκάστοτε ετήσιου Μεταβλητού Οικονομικού Ανταλλάγματος που θα προσδιορίσει κάθε διαγωνιζόμενος στην Οικονομική Προσφορά του.

Η ΟΣΕ Α.Ε. θα συνάψει Σύμβαση Παραχώρησης με Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, στην οποία μέτοχος θα είναι ιδιώτης επενδυτής που θα αναδειχθεί στο πλαίσιο της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Σ. θα είναι εννεαμελές με 2 μέλη αυτού να ορίζονται από την ΟΣΕ Α.Ε. υποχρεωτικά.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ως αναθέτουσα αρχή, για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, υποστηρίζεται από τους παρακάτω συμβούλους:

(α) Την εταιρία Grant Thornton Business Solutions Α.E., ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

(β) Την εταιρία NOVUS – Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., ως τεχνικό σύμβουλο.

(γ) Τη δικηγορική εταιρία Τροβά – Οικονόμου – Κάρμου και Συνεργάτες Εταιρία Δικηγόρων, ως νομικό σύμβουλο.

(δ) Την εταιρία Matrix Insurance & Reinsurance Brokers S.A., ως ασφαλιστικό σύμβουλο που υποστηρίζει και την Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ
Πηγή: Reporter.gr