Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019

Siemens: Στο 1,1 δισ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α' τριμήνου.


"Η συνεχιζόμενη υψηλή αύξηση των παραγγελιών υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των πελατών στην απόδοση της εταιρείας μας", δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

Οι παραγγελίες αυξήθηκαν 13% σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, και τα έσοδα αυξήθηκαν 2% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Siemens για τα αποτελέσματα α' τριμήνου.

Σε ονομαστική βάση, οι παραγγελίες αυξήθηκαν 12%, στα €25,2 δισεκατομμύρια και τα έσοδα αυξήθηκαν 1%, στα €20.1 δισ.∙ ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 1.25.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) για τις Βιομηχανικές Δραστηριότητες ήταν χαμηλότερα, στα €2,1 δισ., εξαιτίας κυρίως της πτώσης στη Διεύθυνση Power and Gas∙ τo περιθώριο προσαρμοσμένων ΕΒΙΤΑ των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων στα 10,2% συγκρατήθηκε από αποζημιώσεις που ανήλθαν σε 0,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Tα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €1.1 δισ. και οδήγησαν σε βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) στα €1.26, που επιβαρύνθηκαν από €0.08 από αποζημιώσεις∙ η μεταβολή σε ετήσια βάση οφείλεται σε δύο σημαντικούς θετικούς παράγοντες εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους: στο κέρδος από την πώληση μετοχών της OSRAM Licht AG και σε σημαντικά χαμηλότερα έξοδα φόρου εισοδήματος που σχετίζονται με τη φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ.

«Η συνεχιζόμενη υψηλή αύξηση των παραγγελιών υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη των πελατών στην απόδοση της εταιρείας μας. Έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε πριν πετύχουμε κορυφαία για τον κλάδο περιθώρια κέρδους σε όλες τις βιομηχανικές μας δραστηριότητες», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

Ξεκινώντας από το πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2019, οι δραστηριότητες εξοπλισμού σιδηροδρομικής έλξης μεταφέρθηκαν από τη Διεύθυνση Process Industries and Drives στη Διεύθυνση Mobility. Τα ποσά της προηγούμενης περιόδου παρουσιάζονται σε συγκρίσιμη βάση.

• Πολύ υψηλή λήψη παραγγελιών λόγω της σημαντικής αύξησης του όγκου από μεγάλες παραγγελίες∙ οι αυξήσεις στην πλειονότητα των βιομηχανικών δραστηριοτήτων οφείλονται στη σημαντική ανάπτυξη της Διεύθυνσης Mobility, η οποία κατέγραψε, μεταξύ άλλων, μια παραγγελία ύψους €1,6 δισ. για συρμούς μετρό στο Ηνωμένο Βασίλειο και διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης της Διεύθυνσης Energy Management, Power and Gas, και Process Industries and Drives∙ σημαντική μείωση στην ανάπτυξη της Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE)

• Οι Διευθύνσεις Digital Factory, Process Industries and Drives, και η SGRE με την ισχυρότερη αύξηση εσόδων∙ σαφής μείωση των εσόδων στις Διευθύνσεις Power and Gas στις συμβαλλόμενες αγορές

• Πολύ υψηλός δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων στο 1.25∙ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στο σημείο ρεκόρ των €137 δισεκατομμυρίων
• Οι συναλλαγματικές διαφορές και οι συναλλαγές χαρτοφυλακίου επηρέασαν ελάχιστα την ανάπτυξη του όγκου σε ετήσια βάση

• Τα προσαρμοσμένα κέρδη προς φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITA) των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων σημείωσαν πτώση κυρίως εξαιτίας της σημαντικής πτώσης στις Διευθύνσεις Power and Gas και Energy Management, που αντισταθμίζεται μόνο μερικώς από υψηλότερα προσαρμοσμένα EBITA στις Διευθύνσεις Process Industries and Drives και Digital Factory

• Πλην των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, συνεχιζόμενες υψηλές επιδόσεις κέρδους στις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες∙ οι κεντρικά διαχειριζόμενες δραστηριότητες χαρτοφυλακίου σημείωσαν απώλειες σε σύγκριση με μια θετική συνεισφορά στο πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού 2018 που προέκυψε από ένα κέρδος €655 εκατομμυρίων από την πώληση μετοχών της OSRAM Licht AG (OSRAM)

• Υψηλή μείωση στα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες και καθαρά κέρδη σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του πρώτου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2018, που συμπεριέλαβε την πώληση των μετοχών της OSRAM, που αναφέρθηκε παραπάνω, καθώς και τα σημαντικά χαμηλότερα έξοδα φόρου εισοδήματος εξαιτίας κυρίως της θετικής επίδρασης των €437 εκατομμυρίων από την επανεκτίμηση μελλοντικών φορολογικών θέσεων που σχετίζονται με τη φορολογική μεταρρύθμιση των ΗΠΑ∙ εξαιρουμένων αυτών των παραγόντων τα έσοδα του πρώτου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2019 από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και τα καθαρά κέρδη βρίσκονται στα αντίστοιχα με τα περσινά επίπεδα

• H αλλαγή στη διαθέσιμη ταμειακή ροή οφείλεται κατά κύριο λόγο στις Βιομηχανικές Δραστηριότητες, που δημιούργησαν διαθέσιμη ταμειακή ροή €515 εκατομμυρίων συγκριτικά με τα €1.587 δισεκατομμύρια του χρηματοοικονομικού έτους 2018∙ οι κύριοι παράγοντες για την πτώση ήταν η Διεύθυνση Mobility, με μια υψηλή βάση σύγκρισης στο πρώτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2018, και η SGRE, με την αύξηση του λειτουργικού καθαρού κεφαλαίου κίνησης για επερχόμενες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας

• Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE μειώθηκε εξαιτίας του χαμηλότερου καθαρού κέρδους
Εκτιμήσεις

Αναμένουμε ένα συνεχές ευνοϊκό περιβάλλον αγοράς, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις μικρού κύκλου, με περιορισμένους κινδύνους που σχετίζονται με γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Για το χρηματοοικονομικό έτος 2019, αναμένουμε μέτρια αύξηση των εσόδων, καθαρή από τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα του χαρτοφυλακίου. Αναμένουμε επίσης ότι οι παραγγελίες θα υπερβούν τα έσοδα με το δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται πάνω από το 1.

Αναμένουμε περιθώριο κέρδους σε ένα εύρος από το 11,0% έως το 12,0% για τις Βιομηχανικές μας Δραστηριότητες με βάση την τρέχουσα οργανωτική δομή μας, εξαιρώντας τις αποζημιώσεις. Επιπλέον, αναμένουμε τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) από τα καθαρά κέρδη σε ένα εύρος από το €6,30 έως το €7,00, εξαιρώντας και πάλι τις αποζημιώσεις.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το χρηματοοικονομικό έτος 2018 από τα καθαρά κέρδη από €7.12 επωφελήθηκαν από €1.87 ανά μετοχή σε κέρδη χαρτοφυλακίου που σχετίζονται με τα μερίδιά μας στην Atos SE και στην OSRAM Licht AG και επιβαρύνθηκαν από €0.76 από αποζημιώσεις, με αποτέλεσμα να φτάσουν τα €6.01 εξαιρουμένων αυτών των παραγόντων.

Αυτές οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις που σχετίζονται με νομικά και κανονιστικά θέματα, καθώς και αποτελέσματα μετά το κλείσιμο από το συνδυασμό της δραστηριότητάς μας στον τομέα των συγκοινωνιών με την Alstom SA, της οποίας το κλείσιμο αναμένουμε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019.

euro2day.gr