Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

Αμοιβόμενη, πρακτική εξάσκηση σε 1.300 φοιτητές και πτυχιούχους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πρόγραμμα και ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Σιδηροδρόµων

Σύμφωνα με το «Έθνος», το επίδοµα διαβίωσης για τις περιόδους πρακτικής άσκησης του 2019 θα είναι 1.196,84 ευρώ τον µήνα και αφορούν σε πεντάµηνη πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διάφορα όργανά της. Ενδιαφέρον µπορούν να εκδηλώσουν φοιτητές και πτυχιούχοι.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή των αιτήσεων είναι το πτυχίο (τρία έτη σπουδών), πολύ καλή γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερµανικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση µιας δεύτερης επίσηµης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (που απαιτούνται για τους υπηκόους της ΕΕ). Η πρακτική άσκηση αφορά διάφορες Υπηρεσίες της ΕΕ, όπως για παράδειγµα το Κοινό Κέντρο Ερευνών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ), η Επιτροπή των Περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και πάρα πολλούς ακόµη φορείς.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέτουν αιτήσεις έως τις 4 Φεβρουαρίου 2019(στις 12.00 ώρα Βρυξελλών), ενώ η πρακτική άσκηση θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου για τους πρώτους νέους οι οποίοι θα επιλεγούν. Ολες οι πληροφορίες και οι λεπτοµέρειες παρέχονται στον ιστότοπο ec.europa.eu/stages, ενώ σε αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση θα γίνουν και οι αιτήσεις. Οπως αναφέρουν στο «Εθνος» οι υπεύθυνοι για το συγκεκριµένο πρόγραµµα, το ενδιαφέρον από την πλευρά των νέων είναι κάθε χρόνο τεράστιο, καθώς όλοι θέλουν να αδράξουν την ευκαιρία για θέση πληρωµένης πρακτικής άσκησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ζήσουν την εµπειρία της εργασίας στην ΕΕ (σε Βρυξέλλες, Λουξεµβούργο και αλλού).

Το πρόγραµµα

Από την 1η Μαρτίου ή την 1η Οκτωβρίου οι ασκούµενοι αποκτούν πρακτική εµπειρία στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εργαστούν για παράδειγµα στον τοµέα του δικαίου του ανταγωνισµού, του ανθρώπινου δυναµικού, της περιβαλλοντικής πολιτικής κ.λπ.
Τι περιλαµβάνει η καθηµερινή εργασία των ασκουµένων; Συµµετοχή και διοργάνωση συναντήσεων, οµάδων εργασίας, φόρουµ, δηµόσιων ακροάσεων, έρευνα και σύνταξη τεκµηριώσεων, εκθέσεων, διαβουλεύσεων, απαντήσεων σε ερωτήµατα. Βέβαια και η Επιτροπή, όπως αναφέρεται σε σχετικό σηµείωµα, «απαιτεί» από τους ασκούµενους να δείξουν ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά θέµατα. Για την εκµάθηση των µεθόδων εργασίας της Επιτροπής. Προθυµία να εργαστούν σε ένα πολυπολιτισµικό περιβάλλον, να συµβάλουν στην καθηµερινή εργασία και να προσφέρουν µια νέα οπτική γωνία στα θέµατα µε τα οποία θα απασχοληθούν.
Οι ασκούµενοι επί της ουσίας αναλαµβάνουν καθήκοντα ίδια µε των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων. Για παράδειγµα, η πρακτική άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Σιδηροδρόµων περιλαµβάνει τη συµµετοχή, όπως τονίζει «σε πραγµατικά έργα που σχετίζονται µε το προφίλ του φοιτητή, µαζί µε τους καλύτερους επαγγελµατίες σε ένα φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει πολλά ερεθίσµατα».

Θα επιστραφούν τα έξοδα ταξιδιού

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει δύο περιόδους άσκησης διάρκειας πέντε µηνών για 1.300 άτοµα. Καθεµία περίοδο, δηλαδή ένα εξάµηνο, υπάρχουν περίπου 650 διαθέσιµες θέσεις.
Οι ασκούµενοι εκτός από το µηνιαίο επίδοµα των 1.200 ευρώ θα έχουν και επιστροφή των εξόδων ταξιδίου, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται και ασφάλιση ατυχηµάτων και υγείας.

tvxs.gr