Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018

ΓΑΙΑΟΣΕ. Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση κτιρίου και ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ .Παρθενίου Αρκαδίας

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ διαθέτει προς μίσθωση κτίριο εμβαδού 53,50 τ.μ. και ακάλυπτη έκταση εμβαδού 56,00 τ.μ. στον Σ.Σ.Παρθενίου Αρκαδίας.
Ως ελάχιστο προσφερόμενο μίσθωμα ορίζεται το ποσό των 155,00€ μηνιαίως.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λεωφ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Τρίτη 3 Ιουλίου του 2018 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση κτιρίου και ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ.Παρθενίου. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2.000,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό661/470026-05 και IBAN GR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την Τρίτη 3 Ιουλίου του 2018 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία.
Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558,.

Πηγή: gaiaose.gr