Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

ΓΑΙΑΟΣΕ. Προκήρυξη ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού.

Προκήρυξη ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «ΕΡΓΟ ΑΝΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»


Η εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ  ανακοινώνει ότι σύμφωνα με απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα Τεύχη της Προκήρυξης, του διαγωνισμού «ΕΡΓΟ ΑΝΑΤΑΞΗΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 7.000.000€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ο Ανάδοχος που θα προκύψει από το Διαγωνισμό θα αναλάβει το έργο της επαναφοράς σε λειτουργική κατάσταση 24 μονάδων τροχαίου υλικού.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα έγγραφα της προκήρυξης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και στην ιστοσελίδα www.gaiaose.gr.

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με το Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνήσετε στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. λ. Λιοσίων 301, 104 45 Αθήνα (τηλέφωνο + 30 2108318158, fax: + 30 2108318558).