Δευτέρα 30 Απριλίου 2018

ΓΑΙΑΟΣΕ. Διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου και ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ. Μελιγαλά Μεσσηνίας.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ διαθέτει προς μίσθωση κτίριο εμβαδού 54,00 τ.μ. περίπου, με κωδικό 3015302 και ακάλυπτη έκταση εμβαδού 150,00 τ.μ. περίπου, στον Σ.Σ. Μελιγαλά.


Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Τρίτη 8η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για μίσθωση κτιρίου & ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ.Μελιγαλά. Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 500,00 ευρώ ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 661/470026-05 και IBANGR3101106610000066147002605 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την Τρίτη 8η Μαΐου 20178 και ώρα 14:30.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Διαμαντοπούλου Ευαγγελία.

Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558