Τμήμα γραμμής
Εργολάβος
Εκτελεσθείσες 
εργασίες
Ποσοστό εργασιών υποδομής
Υπολειπόμενες εργασίες
Καλαμπάκα
Οξύνεια
Γεωργόπουλοι Η. & Δ.
·  πλήρης υποδομή
·  στρώση γραμμής ως το Χ.Σ. 17+000
·  συναρμολόγηση ζευγμάτων γεφυρών Χ.Σ. 5+500 και Χ.Σ. 17+400
·  κτήρια Σ.Σ. Μουργκάνι και Οξύνειας
100%
·  αποπεράτωση Σ.Σ. Καλαμπάκας
·  στρώση γραμμής από Χ.Σ. 17+000
Οξύνεια
Ξηροπόταμος
Γεωργόπουλοι Η. & Δ.
·  πλήρης υποδομή
·  βάθρα γέφυρας Χ.Σ. 20+400
·  κτήρια σταθμών
100%
·  παραλαβή και τοποθέτηση ζευκτών γέφυρας Χ.Σ. 20+400
·  στρώση γραμμής
Ξηροπόταμος
Αγιόφυλλο
Γεωργόπουλοι Η. & Δ.
·  εργασίες υποδομής
·  κτήρια σταθμών
75%
·  ολοκλήρωση υποδομής (25%) και γεφυρών
·  στρώση γραμμής
Αγιόφυλλο
Καρπερό
Γεωργόπουλοι Η. & Δ.
·  εργασίες υποδομής
·  κτήρια σταθμών
48%
·  ολοκλήρωση υποδομής (52%) και γεφυρών
·  στρώση γραμμής
Καρπερό
Μικρό
Αυδής Α.
·  εργασίες υποδομής
·  κτήρια σταθμών
53%
·  ολοκλήρωση υποδομής (47%) και γεφυρών
·  στρώση γραμμής
Μικρό
Καλόχι
Μονδιάνος Η.
·  εργασίες υποδομής
33%
·  ολοκλήρωση υποδομής (67%) και γεφυρών
·  στρώση γραμμής
Καλόχι
Μικροκλεισούρα
·  Δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες
Μικροκλεισούρα
Πασαγεφύρι
Σαχαρίδης Κ. & Σία
·  εργασίες υποδομής
·  βάθρα γεφυρών
·  κτήρια σταθμών
50%
·  ολοκλήρωση υποδομής (50%) και γεφυρών
·  στρώση γραμμής
Πασαγεφύρι
Κοζάνη
·  πλήρης υποδομή
·  κτήρια σταθμών (εκτός Σ.Σ. Κοζάνης)
·  βάθρα γεφυρών
100%
·  παραγγελία και τοποθέτηση ζευγμάτων
·  κατασκευή κτηρίων Σ.Σ. Κοζάνης
·  στρώση γραμμής

Άρθρο ειδικού συνεργάτη για το thesaliaeconomy.gr 
Πηγή: thesaliaeconomy.gr