Παρασκευή 26 Μαΐου 2017

Ενημέρωση από το σωματείο συνταξιούχων σιδηροδρομικών «Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» για τις νέες ταυτότητες και τις παροχές μετακίνησης.

Στην ανακοίνωση του το σωματείο των συνταξιούχων αναφέρει: 

"Μετά από συνάντηση που είχε το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενημερώθηκε για τις αλλαγές που γίνονται στις ταυτότητες και στις παροχές μετακίνησης.

Στην αρχή κάθε έτους θα καταβάλλεται εισφορά 20 ευρώ για την χρήση κάρτας {ταυτότητα) για δωρεάν μετακίνηση, ενώ στα ιντερσίτι θα υπάρχει μια υποχρεωτική κράτηση (αντίτιμο 3 ευρώ). Αυτό αφορά τους εργαζόμενους τους συνταξιούχους όλων των εταιρειών αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους, (σύζυγο - παιδιά έως 26 ετών).

Παρακάτω καταθέτουμε όλο το συγκεκριμένο άρθρο (40 ) της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Οι παροχές μετακίνησης βασίζονται στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εταιρείας και παρέχονται μόνο στους εγαζόμενους ( και τα μέλη των οικογενειών τους ) που απασχολούνται στις εταιρείες ΤΡΑ1ΝΟΣΕ Α.Ε, Ο ΣΕ Α.Ε, ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε, καθώς και στους συνταξιούχους των εταιρειών αυτών. 6.740 εργαζόμενοι και μέλη οικογενειών τους έχουν δικαίωμα να μετακινηθούν με διευκολύνσεις και επιπλέον 32354 συνταξιούχοι και τα μέλη των οικογενειών αυτών.

Εργαζόμενοι (εν ενεργεία) και μέλη οικογενειών

* Οι εν ενεργεία εργαζόμενοι και τα μέλη των οικογενειών τους μετακινούνται δωρεάν στα προαστικά τρένα. * Στα ιντερσίτυ τρένα, όπως για όλους τους επιβάτες θα υπάρχει μια υποχρεωτική κράτηση (αντίτιμο 3 ευρώ). Οι ίδιοι όροι εφαρμόζονται και για τα μέλη των οικογενειών και με όριο για τα τέκνα το 26ο έτος της ηλικίας τους. Το δικαίωμα για δωρεάν μετακινήσεις ισχύει και για άνω των 26 ετών μόνο σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας, * Στην αρχή κάθε έτους καταβάλλεται εισφορά (20 ευρώ για κάθε εργαζόμενο) για τη χρήση καρτών δωρεάν μετακίνησης. * Δεν υπάρχει καμία διαφορά με βάση την ατομική σύμβαση: περιλαμβάνονται συμβάσεις αορίστου χρόνου, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, θέσεις μαθητείας.

Συνταξιούχοι και μέλη οικογενειών

Αναφορικά με τους συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών τους, αυτοί έχουν το δικαίωμα παροχών μετακινήσεων ( με τους κανόνες που καθορίζονται στο σημείο 1 ), με τις εξής προϋποθέσεις: * Ότι απασχολούνταν τουλάχιστον 5 χρόνια στις πιο πάνω εταιρείες, * Η τελευταία απασχόληση ήταν σε μια από τις πιο πάνω εταιρείες, * Ο τερματισμός της απασχόλησης δεν οφειλόταν σε πειθαρχικούς λόγους. * Δεν απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο σε ανταγωνιστική εταιρεία ( είτε οι ίδιοι είτε μέλη των οικογενειών τους), * Έχουν δικαίωμα για σύνταξη κατά τον τερματισμό της απασχόλησης.

Περιπτώσεις Αναστολής

Το δικαίωμα στις παροχές μετακίνησης του προσωπικού μπορεί να ανασταλεί: * Σε περίπτωση απουσίας του εργαζόμενου όταν δεν δικαιούται (από την εταιρεία) τη νόμιμη αποζημίωση των ημερών άδειας (εξαιρούνται οι περιπτώσεις απουσίας για λόγους υγείας, ατύχημα, άδειες μητρότητας, σημαντικοί προσωπικοί λόγοι). * Αντικανονικής χρήσης - κατάχρησης των δωρεάν καρτών. * Μετακίνησης εργαζομένων σε άλλη εταιρεία. * Μη καταβολής εισφοράς. * Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης κατά τον τερματισμό της εργασίας.

Περιπτώσεις Ανάκλησης

Το δικαίωμα χρήσης των παροχών μετακίνησης ανακαλείται: * Στην περίπτωση υποτροπής σε ότι αφορά αντικανονική χρήση/κατάχρηση δωρεάν καρτών. * Στην περίπτωση απασχόλησης με οποιονδήποτε τρόπο σε ανταγωνιστική της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. * Διαζυγίου {για τον/την σύζυγο).

Υποχρεωτικά μεταταχθέντες βάσει του ν. 3891/2010

Επίσης οικειοθελώς και άνευ υποχρέωσης βάσει του άρθρου 40 της ΕΣΣΕ 2016 - 2018, το δικαίωμα χρήσης των παροχών μετακινήσεων (με τους κανόνες που καθορίζονται στο σημείο 1) θα χορηγηθεί και σε όσους μετατάγησαν υποχρεωτικά βάσει του ν. 3891/2010, (εν ενεργεία και συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών τους), με τις εξής προϋποθέσεις: * Ότι είχαν συμπληρώσει 25ετή υπηρεσία στις πιο πάνω εταιρείες. * Ότι εξακολουθούν να υπηρετούν ή συνταξιοδοτήθηκαν από την υπηρεσία στην οποία μετατάχθηκαν υποχρεωτικά. Οι λόγοι αναστολής - ανάκλησης υπό στοιχεία 4 και 5 ισχύουν και για την παρούσα παράγραφο 6. Η ως άνω παροχή, ως οικειοθελώς χορηγούμενη, δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και αζημίως.