Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

Αττικό Μετρό: Νέα προκήρυξη εσωτερικών θέσεων.

Αττικό Μετρό: Νέα προκήρυξη εσωτερικών θέσεων Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΥΥ246Ψ8Ο3-ΒΣ3), και λόγω της επικείμενης λήξης της Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, καλεί όσους από τους εργαζόμενους στην εταιρεία επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παραπάνω θέση υποβάλλοντας Υπηρεσιακό Σημείωμα και επισυνάπτοντας επικαιροποιημένο βιογραφικό. Τα απαραίτητα προσόντα της θέσης, είναι: 
• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης 
• Γενική εμπειρία 15 τουλάχιστον ετών σε οικονομικές υπηρεσίες εκ των οποίων 5 τουλάχιστον σε θέση Οικονομικού Διευθυντή σε αντιστοίχου μεγέθους φορέα.
 • Άδεια Λογιστή Α' Τάξης. 
• Άριστη γνώση Ε.ΛΠ.-Φ.Π.Α κλπ.
 • Άριστη γνώση Φορολογίας Εισοδήματος, Ν. 2190/1920 κλπ. σχετικών διατάξεων. 
• Καλή γνώση & χρήση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
• Ικανότητα διοίκησης & παρακίνησης του προσωπικού 
• Ικανότητες τήρησης προθεσμιών & εκπλήρωσης πλάνων
 • Χωρίς Στρατιωτικές Υποχρεώσεις 
• Μέλος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
• Γνώση Δημοσίου Λογιστικού Επιθυμητά προσόντα: 
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο 
• Εμπειρία σε μηχανογραφημένα συστήματα ERP Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και να έχουν παραληφθεί από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών το αργότερο στις 15:00 της 31ης Ιανουαρίου 2017, με την ένδειξη «Για τη θέση του Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών».
 Β. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) Η Διοίκηση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με βάση την υπ' αριθμ. 1398(3.ΣΤ)/23.01.2-17 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΥΥ246Ψ8Ο3-ΒΣ3), και λόγω της επικείμενης λήξης της Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου του Υποδιευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, καλεί όσους από τους εργαζόμενους στην εταιρεία επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την παραπάνω θέση υποβάλλοντας Υπηρεσιακό Σημείωμα και επισυνάπτοντας επικαιροποιημένο βιογραφικό. 
Τα απαραίτητα προσόντα της θέσης, είναι: 
• Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης 
• Γενική εμπειρία 12 τουλάχιστον ετών σε οικονομικές υπηρεσίες εκ των οποίων 4 τουλάχιστον σε Διευθυντική θέση Οικονομικών Υπηρεσιών σε αντιστοίχου μεγέθους φορείς.. 
• Άδεια Λογιστή Α' Τάξης 
• Άριστη γνώση ΕΛΠ-Φ.Π.Α κλπ. 
• Άριστη γνώση Φορολογίας Εισοδήματος, Ν. 2190/1920 κλπ. σχετικών διατάξεων 
• Άριστη γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 
• Καλή γνώση & χρήση MS Office 
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
• Ικανότητα διοίκησης & παρακίνησης του προσωπικού 
• Ικανότητες τήρησης προθεσμιών & εκπλήρωσης πλάνων 
• Χωρίς Στρατιωτικές Υποχρεώσεις 
• Μέλος στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
• Γνώση Δημοσίου Λογιστικού Επιθυμητά προσόντα:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο 
• Εμπειρία σε μηχανογραφημένα συστήματα ERP Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα και να έχουν παραληφθεί από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών το αργότερο στις 15:00 της 31ης Ιανουαρίου 2017, με την ένδειξη «Για τη θέση του Υποδιευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών».

Πηγή: dikaiologitika.gr