Τετάρτη 27 Ιουλίου 2016

Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί όροι για την ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα.

Υπογράφηκε σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνο Σκουρλέτη, η απόφαση με την οποία εγκρίνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ηλεκτροκίνηση της σιδηροδροµικής γραµµής Παλαιοφάρσαλος – Καλαµπάκα», που ανήκει γεωγραφικά στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία της ηλεκτροκίνησης της υφιστάµενης ανακαινισµένης µονής σιδηροδροµικής γραµµής που ξεκινά από τον Παλαιοφάρσαλο (Σταυρός Φαρσάλων) και καταλήγει στην Καλαµπάκα (Χ.Θ: 60+000-141+000) και είναι συνολικού µήκους περίπου 80 χλµ.

Το συγκεκριµένο σιδηροδροµικό τµήµα συνδέει το κύριο σιδηροδροµικό δίκτυο (Αθηνών – Θεσσαλονίκης – εξωτερικού) µε το σύνολο του δυτικού Θεσσαλικού κάµπου.

Φορέας του έργου είναι η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

Το έργο της ηλεκτροκίνησης αφορά στην εγκατάσταση αγωγού ρεύµατος πάνω από τη γραµµή, αναρτηµένου από ειδικούς µονωµένους βραχίονες (κονσόλες) στερεωµένων επί ιστών, οι οποίοι τοποθετούνται ανά τακτές αποστάσεις παρά τη γραµµή (συνήθως ανά 60-65 m) και σε απόσταση έως περίπου 3 µέτρων από τον άξονα αυτής, δηλαδή εντός του υφιστάµενου ορίου απαλλοτρίωσης του ΟΣΕ επί του υφιστάµενου καταστρώµατος της γραµµής παραπλεύρως των σκύρων.

Το έργο των συστηµάτων της σηµατοδότησης, ETCS Level-1 και τηλεδιοίκησης για τον έλεγχο και την ρύθµιση της κυκλοφορίας, συνίσταται στην τοποθέτηση καναλιών και υπόγειων καλωδίων κατά µήκος και παραπλεύρως της υφιστάµενης σιδηροδροµικής γραµµής καθώς και εξοπλισµού επί γραµµής (φωτοσήµατα, κυκλώµατα γραµµής ή/και µετρητές αξόνων, ηλεκτροκίνητα χειριστήρια αλλαγών τροχιάς κλπ).

Το υποσύστηµα γραµµής ETCS αποτελείται από τις Ηλεκτρονικές Μονάδες Γραµµής (LEU µε τη διεπαφή µε τα εξωτερικά στοιχεία του συστήµατος σηµατοδότησης), ραδιοφάρους σταθερούς και µεταβλητούς (fix and switchable).

Ο υποσταθµός ηλεκτροκίνησης (Υ/Σ) Τρικάλων που πρόκειται να κατασκευαστεί για τη λειτουργία του έργου χωροθετείται στην περιοχή της Βασιλικής (πλησίον της Καλαµπάκας). Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 22032/12-8-2014 (26 σχετικό της παρούσας) γνωµοδότησης του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ) περί της θέσης του νέου υποσταθµού ηλεκτροκίνησης του έργου επιλέχθηκε η νότια, γειτονική εναλλακτική θέση στη Χ.Θ. 67+080 (οικόπεδο 2), αντί του όµορου οικοπέδου 1 (Χ.Θ.67+227) που προτείνεται στην ΜΠΕ. Η έκταση που καταλαµβάνει ο Υ/Σ Τρικάλων είναι περίπου 20 στρέµµατα.

Επίσης προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων πυλώνων της ∆ΕΚ για την γραµµή σύνδεσης του Υ/Σ µε το υφιστάµενο δίκτυο 150 kV της ∆ΕΗ. Ο υποσταθµός διαθέτει τυποποιηµένο κτίριο από οπλισµένο σκυρόδεµα που στεγάζει τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό των δευτερευόντων κυκλωµάτων χειρισµού, ελέγχου, προστασίας και µέτρησης και περιλαµβάνει και στοιχειωδώς εξοπλισµένο εργαστήριο για την αντιµετώπιση µικροεπισκευών.

Για την πρόσβαση στη θέση του Υ/Σ απαιτείται η λειτουργική αναβάθµιση (χωρίς διαπλάτυνση) υφιστάµενης αγροτικής οδού µήκους 600 µ.

Πηγή: tameteora.gr