Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.).

Αποτέλεσμα εικόνας για Ρυθμιστικη αρχή σιδηροδρομωνΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.).

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις των άρθρων 22- 34Α του ν. 3891/2010 (Α’, 188) “ Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα”, όπως ισχύουν.

2. το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων….» (ΦΕΚ Α’ 114)

3. το Π.Δ. 73/2015 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ Α΄116)

4. την ανάγκη πλήρωσης των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) με διαφανή τρόπο

ΚΑΛΟΥΜΕ

τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.), η οποία ως Ανεξάρτητη διοικητική Αρχή απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και αποτελεί ρυθμιστικό φορέα και Αρχή ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα µε έδρα την Αθήνα, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε συνηµµένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά αποκλειστικά µέσω του διαδικτυακού συνδέσμου https://online.ekdd.gr/applications

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 27/6/2016 έως και 6/7/2016

Σημειώνεται ότι αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην προαναφερόμενη διεύθυνση εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας και δεν θα φέρουν πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, δεν θα εξετάζονται.

Προσόντα Επιλογής του Προέδρου και του Αντιπρόεδρου

Η Ρ.Α.Σ. συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία (3) ακόμη τακτικά μέλη, καθένα εκ των οποίων αναπληρώνεται από ένα αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.

Ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Σ. επιλέγονται πρόσωπα που διαθέτουν πτυχίο τουλάχιστον Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, υψηλή επιστημονική κατάρτιση, επαγγελματική εξειδίκευση σε τεχνικά, οικονομικά ή νομικά ζητήματα, γνώσεις και εμπειρία σε θέσεις σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε θέματα ανταγωνισμού, ασφάλειας μεταφορών και εφαρμογής ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Διαδικασία Επιλογής

Ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων θα εξετάσει όλες τις υποψηφιότητες και θα προτείνει, κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη της παρ. 2 του αρ. 23 του ν. 3891/2010 όπως ισχύει, τον υποψήφιο που κατά την κρίση του είναι ο καταλληλότερος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο, ύστερα και από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, επιλέγει και διορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.

Θητεία

Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρ.Α.Σ. είναι πενταετής, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων. Η θητεία κάθε μέλους μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια φορά.

Κατά την διάρκεια της θητείας τους ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Σ. υπηρετούν με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Ασυμβίβαστα, Υποχρεώσεις και Περιορισμοί

Για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Ρ.Α.Σ ισχύουν τα ασυμβίβαστα, οι υποχρεώσεις και οι περιορισμοί των διατάξεων των άρθρων 24-26 ν. 3891/2010, όπως ισχύει.

Υποψηφιότητα που υποβάλλεται, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ότι δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα και στις υποχρεώσεις του άρθρου 24 του ν. 3891/2010, όπως ισχύει και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου.

Τα μέλη της Ρ.Α.Σ. υποβάλλουν κατ’ έτος στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την, προβλεπόμενη από το ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α΄), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονομικών συμφερόντων.

Για ό,τι δεν προβλέπεται ειδικά στην παρούσα πρόσκληση, εφαρμόζεται η κείμενη νοµοθεσία.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Ρ.Α.Σ., του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και της ανοιχτής διακυβέρνησης.

Ημερομηνία και Ώρα Έναρξης: 27/06/2016 – 13:00

Ημερομηνία και Ώρα Λήξης: 6/07/2016 – 14:00
Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ
Διαβάστε την πρόσκληση εδώ


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


Πηγή: ipaideia.gr