Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Διαγωνισμός για την μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ  προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε σε ξενοδοχείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Διάρκεια σύμβασης: δεκάξι (16) μήνες. Προϋπολογισμός: μέχρι 258.020,00€ πλέον ΦΠΑ. 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα Ευρώ σαράντα λεπτά (€5.160,40). Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με ποσοστό 5% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι εννέα (29) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση (15/12/2015).
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134−138 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α΄/160/8−8−2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β΄/2677/21−10−2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρείς (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Διαδικτυακός Τόπος Υποβολής Πρσφοράς
Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
05/01/2016
ημέρα ΤΡΙΤΗ
12/01/2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (www.trainose.gr ) και στο ΕΣΗΔΗΣ.
Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ