Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ να ενσωματώσουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της Ε.Ε σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

European Commission logoΗ Επιτροπή ζήτησε από τις Κάτω Χώρες να ευθυγραμμίσουν όλους τους εθνικούς τους κανόνες με την οδηγία 2004/49/ΕΚ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
 Η εν λόγω οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να συστήσουν μια αρχή για την ασφάλεια, έναν ανεξάρτητο φορέα διερεύνησης των ατυχημάτων και των συμβάντων, καθώς και να καθορίσουν κοινές αρχές διαχείρισης, ρύθμισης και εποπτείας της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. 
Οι Κάτω Χώρες δεν έχουν μέχρι στιγμής ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες σχετικά με τις αρχές λήψης αποφάσεων της αρχής για την ασφάλεια, καθώς και τα κριτήρια βάσει των οποίων ο φορέας διερεύνησης μπορεί να αποφασίζει τη διεξαγωγή ή μη έρευνας για ένα ατύχημα ή συμβάν. 
Οι Κάτω Χώρες πρέπει επίσης να εγγυηθούν τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων της αρχής για την ασφάλεια και του φορέα διερεύνησης. Όλα τα μέτρα αυτά είναι απαραίτητα για να επιτευχθεί ο στόχος των υψηλών επιπέδων ασφάλειας στα σιδηροδρομικά δίκτυα των κρατών μελών. 
Η εν λόγω οδηγία έπρεπε να έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Απρίλιο του 2006. Το αίτημα διαβιβάστηκε υπό τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Οι Κάτω Χώρες διαθέτουν δύο μήνες για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν για την ορθή εφαρμογή της οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πηγή: europa.eu