Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

ΓΑΙΑΟΣΕ. Διαγωνισμός για τη μίσθωση κτιρίου και ακάλυπτης έκτασης στον Σ.Σ. Αγ.Στεφάνου Αττικής.

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση κτίριο εμβαδού 55 τ.μ. και ακάλυπτης έκτασης 126 τ.μ. με κωδικό 04026304στο Γεωπληροφοριακό Σύστημα της ΓΑΙΑΟΣE, όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο του παραρτήματος με τα στοιχεία Α-B-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Α και Α-Θ-Η-Ι-Κ-Λ-Α.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξηΠροσφορά για μίσθωση κτιρίου στον Σ.Σ.Αγ.Στεφάνου Αττικής. 
Στην προσφορά πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει, επίσης με την προσφορά θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) ή αποδεικτικό ισόποσης κατάθεσης στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό 661/470026-05 στην Εθνική Τράπεζα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 14:30.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κ. Κομνηνού Ηρώ.
Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558