Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Αύριο συνεδριάζει το Δ.Σ του Ο.Σ.Ε.

  Συνεδριάζει αύριο 28 Μαΐου 2015 ημέρα Πέμπτη στις 15:00μμ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Σ.Ε προσκαλώντας τα μέλη του, στα Γραφεία του ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3 (8ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων). Τα θέματα την Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1.-Τροποποίηση του άρθρου 93 του Κεφαλαίου ΙΔ΄ «Ένταξη σε Κλάδους» του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΟΣΕ, λόγω εφαρμογής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού ΟΣΕ. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ
2.- «Καθορισμός αμοιβής παροχών εκπαίδευσης από τον Ο.Σ.Ε. προς τρίτους» 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΟΔΑΔ
3.-Έγκριση για τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΜΗΝΕΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΣΕ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης #371.270# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #456.662,10# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ. 
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ
4.-Έγκριση Επενδυτικού Σχεδίου έργων Ανάταξης – Συντήρησης του σιδηροδρομικού δικτύου, μελετών ανάπτυξης και προμηθειών υλικών επιδομής για τα έτη 2016-2018.
(ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΣΣΑ
5. -Ανακοινώσεις.