Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Διαγωνισμός, για την εκμετάλλευση των κυλικείων των αμαξοστοιχιών.

  Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισμό, κατ΄ανάλογη εφαρμογή του Άρθρου 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (υ.α. Φ 32/οικ20893/1601/2007, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007), με πρόσκληση ενδιαφερομένων και δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης του Διαγωνισμού με κατάθεση σφραγισμένων προσφορών και στη συνέχεια περαιτέρω διαδικασία διαπραγμάτευσης, για ημεδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα (εταιρειες), με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την παραχώρηση των υπηρεσιών εκμετάλλευσης των εστιατορίων – κυλικείων των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Ως ελάχιστη πρώτη τιμή προσφοράς, ορίζεται μηνιαίο αντάλλαγμα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) πλέον Φ.Π.Α. 
  Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους εξακοσίων Ευρώ (€600,00). Με την υπογραφή της σύμβασης, ο Υποψήφιος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με δέκα έξι χιλιάδες Ευρώ (€16.000,00).
  Πληροφορίες σχετικά με το λεπτομερές αντικείμενο του διαγωνισμού, την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τον τρόπο υποβολής των προσφορών, τα περιεχόμενα των φακέλων προσφοράς και τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται σε αναλυτικό τεύχος που διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από την :


Διεύθυνση Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Οδός Καρόλου,8ος όροφος, γρ.818
Υπεύθυνη κ. Φωτεινού
Τηλ. 210 5297918 fax . 210 5297818

από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης και κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:30 έως 13.00. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 09/04/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00μμ. 

Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
        Α. Ζηλιασκόπουλος