Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Πρόταση Ελλάδας - Βουλγαρίας για Πολυτροπικό Διάδρομο Μεταφορών

Το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. «έργο Sea2Sea», που αποτελεί από κοινού πρόταση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός διαδρόμου πολυτροπικών μεταφορών, ο οποίος θα συνδέει την περιοχή του Εύξεινου Πόντου με το Αιγαίο και την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Αυτό είναι εφικτό μέσω της δημιουργίας μιας αποτελεσματικής σιδηροδρομικής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης στο Αιγαίο και τα παρευξείνια λιμάνια του Μπουργκάς και της Βάρνας, αλλά και το παραδουνάβιο λιμάνι του Ρούσε, στη Βουλγαρία.

Το έργο υποστηρίζεται αφενός από τα ελληνικά υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αφετέρου από το βουλγαρικό υπουργείο Μεταφορών.

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του διαδρόμου Sea2Sea, ήταν η υλοποίηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο της μελέτης αξιολογήθηκε η σκοπιμότητα και βιωσιμότητα του διαδρόμου, μέσω της εξέτασης σεναρίων ανάπτυξης και λειτουργίας εναλλακτικών διαδρομών και τελικά προτάθηκε η ανάπτυξη του διαδρόμου Sea2Sea σε τέσσερα διαδοχικά στάδια, ανάλογα με τα τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά καθενός από τα τμήματα του διαδρόμου:

Στάδιο 1 - Κύρια διαδρομή Sea2Sea: Επειδή το μοντέλο και οι σχετικές προβλέψεις δείχνουν ότι κρίσιμες μάζες σιδηροδρομικών μεταφορών φορτίου πραγματοποιούνται μόνο μεταξύ Αλεξανδρούπολης και Φιλιππούπολης, δόθηκε έμφαση στο συγκεκριμένο σιδηροδρομικό τμήμα της διαδρομής, που ορίζεται ως το κύριο κομμάτι του Sea2Sea. Το σημαντικό είναι ότι αυτό το τμήμα περιλαμβάνει το διαπεριφερειακό κομμάτι του διαδρόμου που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία.

Στάδιο 2 - Λειτουργική διαδρομή Sea2Sea: Το δεύτερο στάδιο υλοποίησης του Sea2Sea μπορεί να θεωρηθεί ως το στάδιο που οδηγεί στην πράξη στη σιδηροδρομική σύνδεση του Αιγαίου με τον Εύξεινο Πόντο. Σε αυτό το στάδιο, το Μπουργκάς -το κυριότερο παρευξείνιο λιμάνι της Βουλγαρίας- εντάσσεται στον διάδρομο Sea2Sea, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σύνδεση με την Αλεξανδρούπολη, στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Στάδιο 3 - Πλήρης λειτουργία διαδρομής Sea2Sea: Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, ο διάδρομος Sea2Sea θα προσεγγίζει το πλήρες δυναμικό λειτουργίας του σε ό,τι αφορά τη σιδηροδρομική σύνδεση του Αιγαίου και της Μεσογείου με τον Εύξεινο Πόντο. Σε αυτό το στάδιο εντάσσεται στον διάδρομο Sea2Sea το λιμάνι της Βάρνας στον Εύξεινο Πόντο.

Στάδιο 4 - Προστιθέμενη αξία από την επέκταση του Sea2Sea: Σε αυτό το τελικό στάδιο εντάσσονται στο δίκτυο Sea2Sea τα απομακρυσμένα άκρα του παραδουνάβιου λιμανιού του Ρούσε στη βουλγαρική ενδοχώρα και του εμπορικού λιμένα της Καβάλας στο Αιγαίο. Το στάδιο αυτό συνεισφέρει προστιθέμενη αξία στη λειτουργία του διαδρόμου Sea2Sea.

Η μελέτη πρότεινε επίσης τα απαραίτητα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν και στις δύο χώρες, προκειμένου να ενισχυθεί η δυναμικότητα και η λειτουργικότητα των συγκεκριμένων τμημάτων του διαδρόμων, και να είναι δυνατή η παροχή του προσδοκώμενου επιπέδου μεταφορικών υπηρεσιών.

euro2dey