Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


Αυτά είναι τα άρθρα που αφορούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές όπως αναφέρονται στο νομοσχέδιο που κατέθεσε σήμερα στην βουλή το Υπουργείο Υποδομών.Άρθρο 42
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4199/2013

1. Στο άρθρο 85 του ν. 4199/2013 (Α` 216) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν μέχρι και την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βάσει της αρμοδιότητας που χορηγήθηκε από το π.δ. 160/2007 (Α' 201), όπως ισχύει, και το άρθρο 37 του ν. 3891/2010 (Α' 188) και στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ και του Κανονισμού 445/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένουν έγκυρα και σε πλήρη ισχύ μέχρι την αντικατάστασή τους από όμοια πιστοποιητικά που θα εκδώσει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)».
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 97 του ν. 4199/2013 καταργείται.
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 89 του ν. 4199/2013 καταργείται.


Άρθρο 43
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 104/2010

1. Στο άρθρο 17 του π.δ. 104/2010 (Α' 181) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Αρχής, εγκρίνονται οι εθνικοί τεχνικοί κανόνες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτών».

2. Το πρώτο εδάφιο του Παραρτήματος ΙΧ του π.δ. 104/2010 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την υποβολή της αίτησης για παρέκκλιση κατατίθενται τα ακόλουθα έγγραφα:».

3. Το έβδομο στοιχείο της περίπτωσης (β) του πρώτου εδαφίου του Παραρτήματος ΙΧ του π.δ. 104/2010 (Α' 181) αντικαθίσταται ως εξής:
«περιγραφή των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν, ώστε να προαχθεί η τελική διαλειτουργικότητα του έργου».


Άρθρο 44
Ανάθεση διαχείρισης τροχαίου υλικού στην εταιρεία ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 188) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η  ΓΑΙΑΟΣΕ είναι αρμόδια για τη διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής σιδηροδρομικής περιουσίας. Στους σκοπούς της ΓΑΙΑΟΣΕ, περιλαμβάνονται:
α) η διαχείριση και εκμετάλλευση σιδηροδρομικών ακινήτων και σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού,
β) η ίδρυση και λειτουργία εμπορευματικών κέντρων σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν,
γ) η παραγωγή και πώληση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) σε ακίνητα που διαχειρίζεται ή της ανήκουν,
δ) η διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων, η αγορά ή η πώληση ακινήτων, η άσκηση κάθε είδους κτηματικών εργασιών και συναλλαγών, η ανάληψη και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εν γένει, εργασιών ανέγερσης, επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης ακινήτων,
ε) η ανέγερση και εκμετάλλευση οικιστικών, ξενοδοχειακών, τουριστικών και κάθε είδους εμπορικών εν γένει εγκαταστάσεων,
στ) η οργάνωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση εμπορικών, βιομηχανικών ή αγροτικών ακινήτων ή εγκαταστάσεων,
ζ) η μελέτη και επίλυση νομικών, πολεοδομικών, τεχνικών ή άλλων ζητημάτων προς το σκοπό της αξιοποίησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που της ανήκει ή  που διαχειρίζεται,
η) η παροχή υπηρεσιών συμβούλου - εμπειρογνώμονος, καθώς και η εκπόνηση και η σύνταξη μελετών σκοπιμότητας, οικονομοτεχνικών μελετών, ερευνών αγοράς, μελετών βιωσιμότητας, καθώς και μελετών συναφών με την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδιασμού για ζητήματα που εμπίπτουν στο σκοπό της,
θ) η απόκτηση με αγοραπωλησία, απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή ακινήτων,
 ι) η τήρηση του μητρώου του συνόλου της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται, καθώς και της ακίνητης περιουσίας στην οποία περιλαμβάνεται σιδηροδρομική υποδομή,
ια) η μέριμνα για την έκδοση από τις αρμόδιες υπηρεσίες των διοικητικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται, 
ιβ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επωνυμία της ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών.»

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 καταργείται.

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3891/2010 188) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4111/2013 18) καταργείται αναδρομικά από τότε που ίσχυσε, και στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 3891/2010 προστίθενται παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 ως εξής:

 «4. Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορική εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού που είτε ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, είτε ανήκει στην EUROFIMA και μισθώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, αποτελεί αρμοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχειρίσεως και διαθέσεως του τροχαίου υλικού για δικό της λογαριασμό και στο όνομα της. Κατά τη διαχείριση του τροχαίου υλικού, η ΓΑΙΑΟΣΕ χρησιμοποιεί τα έσοδα από την εμπορική εκμετάλλευσή του για τη συντήρηση και βελτίωση της ποιότητας του στόλου τροχαίου υλικού, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης της παραγράφου 5 και την κάλυψη των κάθε είδους δαπανών και εξόδων διαχείρισης. Πριν από τη μεταβίβαση σε τρίτους ή την καταστροφή, ως άχρηστου, μη επισκευάσιμου ή ακατάλληλου για περαιτέρω χρήση, τροχαίου υλικού που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαμβάνει ειδική έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
5. Η ΓΑΙΑΟΣΕ εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού που εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού προβλέπονται:
α.    τα προσδοκώμενα έσοδα και έξοδα από τη διαχείριση του στόλου τροχαίου υλικού και η χρήση των επιμέρους κονδυλίων,
 β.   οι απαραίτητες εργασίες  ανάταξης, ανακατασκευής, μετασκευής, επισκευής, συντήρησης (τακτικής ή έκτακτης) και συντήρησης μακράς ακινησίας του τροχαίου υλικού,
γ.    τυχόν πρόγραμμα εκποίησης τροχαίου υλικού που δεν χρησιμοποιείται, καθώς και
δ.    πρόγραμμα καταστροφής του τροχαίου υλικού που κρίνεται ως άχρηστο, μη επισκευάσιμο ή ακατάλληλο προς περαιτέρω χρήση.
6. Η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού της παραγράφου 5, να χρησιμοποιεί έσοδα που προέρχονται από τα μισθώματα του τροχαίου υλικού που μισθώνει σε τρίτους για την κάλυψη των δαπανών διαχείρισης και φύλαξης, καθώς και για την πραγματοποίηση εργασιών ανάταξης, ανακατασκευής, μετασκευής, επισκευής, συντήρησης (τακτικής ή έκτακτης) και συντήρησης μακράς ακινησίας του τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται. Για τη χορήγηση της έγκρισης, η ΓΑΙΑΟΣΕ αποστέλλει στο  Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στοιχεία για το τροχαίο υλικό στο οποίο πρόκειται γίνουν οι ανωτέρω επεμβάσεις, συνοπτική αιτιολόγηση για την αναγκαιότητά τους και προϋπολογισμό των εργασιών.
7. Στις συμβάσεις εκμίσθωσης τροχαίου υλικού που συνάπτει, η ΓΑΙΑΟΣΕ μπορεί, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα διαχείρισης του στόλου τροχαίου υλικού της παραγράφου 5, να συμφωνεί ότι ο μισθωτής αναλαμβάνει με δικές του δαπάνες την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών ανάταξης, ανακατασκευής ή μετασκευής στο τροχαίο υλικό που μισθώνει, έναντι συμψηφισμού ισόποσων μισθωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, στις συμβάσεις περιλαμβάνεται το ενδεικτικό κόστος των εργασιών, ο μηχανισμός πιστοποίησης του κόστους και της πραγματοποίησης των εργασιών, ο χρονισμός συμψηφισμού των μισθωμάτων  και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια
8. Η ΓΑΙΑΟΣΕ συνάπτει με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σύμβαση εκμίσθωσης διάρκειας έως δέκα (10) ετών για το τροχαίο υλικό της παραγράφου 4 που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των λειτουργικών αναγκών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Η σύμβαση συνάπτεται με όρους αγοράς και σε αυτήν προβλέπεται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αναλάβει την πραγματοποίηση των εργασιών εκτεταμένης συντήρησης του τροχαίου υλικού που μισθώνει κατά την έναρξη ισχύος  της, για την επαναφορά του στη δέουσα λειτουργική κατάσταση σύμφωνα με τα πορίσματα της τεχνικής και οικονομικής αποτίμησης του τροχαίου υλικού που διενεργήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, και οι δαπάνες αυτές συμψηφίζονται με οφειλόμενα μισθώματα.  Μέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα μισθώματα από τη σύμβαση της παρούσας παραγράφου, εισπράττονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ και αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Για το χρονικό διάστημα αυτό, η ΓΑΙΑΟΣΕ παρακρατεί αμοιβή διαχείρισης της σύμβασης ίση με τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού μισθώματος και αποδίδει το υπόλοιπο σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών εκτεταμένης συντήρησης του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, το ποσό που αντιστοιχεί στις εργασίες αυτές παρακρατείται από το μέρος του μισθώματος που αποδίδει η ΓΑΙΑΟΣΕ στο Δημόσιο. Ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη σύμβαση εκμίσθωσης τροχαίου υλικού της παρούσας παραγράφου, των οποίων καθυστερεί η καταβολή πλέον των τριάντα (30) ημερών, μέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 90). Στην περίπτωση αυτή, τα αρμόδια όργανα της ΓΑΙΑΟΣΕ αποστέλλουν χρηματικό κατάλογο αμελλητί στην αρμόδια ΔΟΥ για την ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλομένων ποσών. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορεί να καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ενημέρωσης της Φορολογικής Διοίκησης για  την ενεργοποίηση της είσπραξης των ανωτέρω, το περιεχόμενο του χρηματικού καταλόγου, τα συνοδευτικά έγγραφα που αποστέλλονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια. Μετά την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα μισθώματα από τη σύμβαση της παρούσας, αποτελούν έσοδο της ΓΑΙΑΟΣΕ. Με την έναρξη ισχύος της σύμβασης της παρούσας παραγράφου, λύεται αυτοδικαίως η από 10 Ιουνίου 2013 Σύμβαση Μίσθωσης Τροχαίου Υλικού μεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία έχει υπεισέλθει το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»

5.   Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 13, 16, 18 και 19 του νόμου αρχίζει σε χρόνο που προσδιορίζεται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνοντας υπόψη την έκβαση των αιτήσεων που θα υποβληθούν, όπου απαιτείται, για την παροχή έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ζητήματα κρατικών ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρα 73, 87, 88 και 89 αντίστοιχα της ΣΕΚ).
β.      Η ισχύς του άρθρου 8 του νόμου αρχίζει από την 5.12.2012».

6.   Τα στοιχεία α, β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4111/2013  καταργούνται.


Άρθρο 45
Ρύθμιση θεμάτων Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, ΟΣΕ Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των μελών της Ρ.Α.Σ. είναι πενταετής, η οποία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών. Η θητεία κάθε μέλους μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 3891/2010  αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Ρ.Α.Σ. υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

3. Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, αρχόμενο από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναστέλλεται η πληρωμή, ο συμψηφισμός, καθώς και η διαδικασία είσπραξης χρεών του ΟΣΕ έναντι του Δημοσίου, βεβαιωμένων ή μη, που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων. Τυχόν επιβληθείσες από το Δημόσιο, σε βάρος της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ ή εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις που αφορούν στις ως άνω οφειλές, αίρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του ν. 3891/10, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για τα έτη 2014 έως και 2019 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από το Δημόσιο για την εκτέλεση υπηρεσιών ΥΔΥ δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως για τα έτη 2014 έως 2019, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων της παραγράφου 6 του παρόντος.
β. Εξαιρετικά για το έτος 2014, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, διενεργείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της από 23.7.2012 υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ τα έτη 2011-2013, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται μέχρι την 31.12.2014.
γ. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τα έτη 2015 έως και 2019, διενεργείται σύμφωνα με τις προβλέψεις σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την οποία ορίζεται μεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, οι μηχανισμοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για την υπογραφή της σύμβασης δεν απαιτείται η έγκριση της παραγράφου 2.
δ. Μετά το έτος 2019, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, ανατίθεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ. με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού 1370/2007 μέσω περισσότερων συμβάσεων ΥΔΥ, οι οποίες περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια ή συγκεκριμένη διαδρομή. Το αντικείμενο των ειδικότερων συμβάσεων ΥΔΥ καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ., λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανάγκες μεταφοράς επιβατών και την ανάγκη εξασφάλισης της επιβατικής σιδηροδρομικής μεταφοράς μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών.»

5. Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως εξής:
«7. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αναθέτει τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί στην «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» (ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.) για διάρκεια δέκα (10) ετών, με όρους αγοράς. Για τη σύναψη της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύμβασης του προηγούμενου εδαφίου, παρατείνεται αναδρομικά από το χρόνο λήξης της η από 4.4.2011 σύμβαση Συντήρησης και Διαθεσιμότητας Τροχαίου Υλικού που έχει υπογραφεί μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και  περιλήφθηκε στον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού που αποσχίστηκε από τον ΟΣΕ Α.Ε. και εισφέρθηκε στην ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  υπαριθμ. 1661/14.8.2013 1993)».

6. Στο άρθρο 28 του ν. 3891/2010 προστίθεται περίπτωση 28 ως εξής:
«28. Συγκροτεί με απόφασή της συνεργεία ελέγχου, μόνιμες και έκτακτες επιτροπές,  επιτροπές ακρόασης, καθώς και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της, ορίζοντας τη σύνθεση καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Στα ως άνω συλλογικά όργανα μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη ή προσωπικό της Ρ.Α.Σ. Οι εισηγήσεις, τα πορίσματα, οι γνωμοδοτήσεις, και οι εκθέσεις τους υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ρ.Α.Σ., που αποφασίζουν για την τυχόν δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων»..