Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Διαγωνισμός για τη μίσθωση ακινήτου καθώς και υπαίθριου χώρου στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Σερρών

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση και χρήση καφεστιατόριο εμβαδού 156τ.μ. καθώς και υπαίθριο χώρο εμβαδού 294τ.μ. περίπου που βρίσκονται στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Σερρών.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σεκλειστούς σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» έως και την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:00μ.μ..

Στην προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον Α.Δ.Τ., το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. του υπογράφοντος την προσφορά σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου).

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει καθώς και εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ή αποδεικτικό κατάθεσης ύψους 1.000,00€ σε λογαριασμό που διατηρεί η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό 661/470026-05.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:30.

Επισημαίνεται ότι η Εκμισθώτρια προτίθεται να συνάψει συμβόλαιο μίσθωσης με τον πλειοδότη του διαγωνισμού διάρκειας δώδεκα (12) ετών καταβάλλοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους ίσο με τρία μισθώματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Διαμαντάκη Βασίλειο.

Τηλέφωνο: 2310500031, Fax: 2310500032 vas.diamantakis@gaiaose.gr