Τετάρτη 23 Ιουλίου 2014

ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Διαγωνισμός για τον καθαρισμό τρένων προαστιακού σιδηροδρόμου

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (υ.α. Φ 32/οικ20893/1602/2007, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007) για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τροχαίου υλικού στις προαστιακές διαδρομές Πειραιώς-Αθηνών-Οινόης-Χαλκίδας, Αεροδρομίου-Α.Λιοσίων,Αεροδρομίου-Κιάτου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

Πρόκειται για το Τροχαίο Υλικό που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στις προαστιακές διαδρομές Πειραιώς-Αθηνών-Οινόης-Χαλκίδας, Αεροδρομίου-Α.Λιοσίων,Αεροδρομίου-Κιάτου όπως αυτές ισχύουν βάσει του Πίνακα δρομολογίων και όπως αυτές μελλοντικά ενδέχεται να διαμορφωθούν. Στον ανωτέρω άξονα, χρησιμοποιούνται κατά κανόνα οι ακόλουθοι τύποι τροχαίου υλικού:

• Δίδυμες αυτοκινητάμαξες (Α/Α) Rail bus και δίδυμες Α/Α ΜΑΝ 2000,

• Πεντάδυμες Ηλεκτροκίνητες αυτοκινητάμαξες (Α/Α) Desiro Electric και Πεντάδυμες Α/Α Intercity.

Διάρκεια σύμβασης ένα (1) έτος . Προϋπολογισμός : μέχρι 911.208,00€ πλέον Φ.Π.Α. 
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους με σάραντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ΕΥΡΩ (45.560,00 ΕΥΡΩ).Ο επιλεγείς ως ανάδοχος θα κληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης ποσού ίσου με ποσοστό 10 % επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος. Πληροφορίες σχετικά με το λεπτομερές αντικείμενο του διαγωνισμού, την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τον τρόπο υποβολής των προσφορών, τα περιεχόμενα των φακέλων προσφοράς και τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται σε αναλυτικό τεύχος που διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από την
Διεύθυνση Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Οδός Καρόλου 1-3, 8ος όροφος, γρ. 818

Υπεύθυνη κα Ε. Φωτεινού
Τηλ. 210 5297818 fax . 210 5297855

από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης και κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:30 έως 13:00 έως την 20/08/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προμηθευτούν το τεύχος αυτό το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι τυχόν απορίες και ερωτήματα επί του περιεχομένου του και των όρων του διαγωνισμού γενικότερα, πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. το αργότερο μέχρι την 26/08/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. 

Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 18/09/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 18/09/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30π.μ.. 

Η προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού έχει σταλεί για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.) στις 21/07/2014.