Κυριακή 29 Ιουνίου 2014

Εξαγορά στρατιωτικής θητείας με έκπτωση…

Πότε οι ασφαλισμένοι, τη δικαιούνται και ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν πίσω χρήματα

Από τον Ιανουάριο του 2011 και μετά για τους άνδρες ασφαλισμένους των πρώην ει-.; δικών ταμείων (ΔΕΚΟ - Τράπεζες) ισχύει έκπτωση από 30% έως και 50% σε όσους επι­θυμούν να εξαγοράζουν τον χρόνο στο  στρατό, προκειμένου να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη ή να βελτιώσουν κατά τι την σύνταξή τους.

Μάλιστα, οι νομικοί υποστηρίζουν ότι συνδυαστικά, η ισχύουσα νομοθεσία δίνει αυτό το δικαίωμα σε όλους τους άνδρες που θεμελίωσαν δικαίωμα ασφάλισης μετά τις 31/12/2010, με την συμπλήρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από το όριά ηλικίας.
Εκτιμούν δε, ότι ακόμη κι αυτοί που έχουν ήδη καταβάλει τα εν λόγω ποσά χωρίς έκπτωση, δικαιούνται να αιτηθούν επιστροφής μέρους των εισφορών που "έχουν ήδη πλη­ρώσει, γλυτώνοντας από 500 ευρώ έως και αρκετές χιλιάδες ευρώ, καθώς πρόκειται για σφαλισμένους στα ταμεία των ΔΕΚΟ καιρόν τραπεζών, πριν από Το 1983. Σε αυ­τή την κατηγορία ανήκουν σχεδόν όλοι οι άνδρες ασφαλισμένοι που χρησιμοποίησαν τα προγράμματα εθελούσιας σε ΟΤΕ και τράπεζες από το 2011 και μετά.

ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ

 Βάσει της νομοθεσίας, η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας κοστίζει ποσό ίσο με το ’20% του μισθού κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για όποιους θεμε­λιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 έως 31/12/2014 θα γίνεται έκπτωση 30%. Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 θα γίνεται έκπτωση 50%.
Οι ασφαλισμένοι, που θέλουν να αναγνω­ρίζουν τη στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
-Στις περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλ­ληλης ασφάλισης ο εργαζόμενος έχει τη δυ­νατότητα να αναγνωρίζει μόνο στο ένα Τα­μείο τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επι­λογή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί!
- Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και συνταξιοδοτείται με σύνταξη αναπηρίας, η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θη­τείας για θεμελίωση του δικαιώματος.

"Ελευθερία" Λάρισας