Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014

Επανασυνιστάται η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων

Επανασυνιστάται η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων , σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων», που θέτει το υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων σε διαβούλευση έως τις 7 Απριλίου.
Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ επιχειρείται η πλήρης συμμόρφωση της χώρας μας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29 Απριλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας», η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ 160/2007 (ΦΕΚ Α’ 201), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις:

α) επανασυνιστάται η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η διοικητική και οικονομική της αυτοτέλεια, καθώς και η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των μελών της και

β) ενσωματώνεται το κείμενο του κεφαλαίου V της Οδηγίας 2004/47/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο και εισάγονται πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του στη χώρα μας.

Η ενσωμάτωση της ως άνω Οδηγίας στο Ελληνικό δίκαιο επιχειρήθηκε κατ΄ αρχήν με το π.δ. 160/2007, με τις διατάξεις του οποίου συστάθηκε η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, υπό την εποπτεία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με διακηρυγμένη λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια. Στη συνέχεια με τους ν.3710/2008, ν.3891/2010 και 4199/2013 έγιναν τροποποιήσεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής.


Παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις, η πρακτική εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου αποδείχθηκε δυσχερής και η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο έργο της,κυρίως λόγω των δυσχερειών ανεπαρκούς στελέχωσής της και την αδυναμία λήψης αποφάσεων.

Ως εκ τούτου, το νομικό πλαίσιο, που ισχύει επί του παρόντος στη χώρα μας, κατ’ ουσία απέχει από ρυθμίσεις σχετικές με τη διενέργεια επαρκών τεχνικών διερευνήσεων μετά από κάθε σιδηροδρομικό ατύχημα, την αξιοποίηση των εμπειριών και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, την υποβολή προτάσεων και την ενδεχόμενη λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών ή διορθωτικών μέτρων, για την πρόληψη ατυχημάτων στο μέλλον.

Πέραν τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο προδικαστικής διερεύνησης αρχικά και προειδοποιητικής επιστολής στη συνέχεια αναφορικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας προς την οδηγία 2004/49/ΈΚ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, αμφισβήτησε τη λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια του φορέα διερεύνησης που είχε συσταθεί ως Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, λόγω της εποπτικής αρμοδιότητας του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαπιστωθείσες ελλείψεις και αδυναμίες, την σειρά των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στη συμμόρφωση της Ελλάδας προς την οδηγία 2004/49/ΈΚ για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, καθώς και την αναγκαιότητα της ύπαρξης ενός φορέα υπεύθυνου για την διερεύνηση των σιδηροδρομικών ατυχημάτων με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρομικών μεταφορών μέσω των συστάσεων ασφάλειας, τις οποίες εκδίδει ο αρμόδιος φορέας, κρίνεται σκόπιμο να αναθεωρηθεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο με γνώμονα το σεβασμό του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου και την αποτελεσματικότητα της νέας Αρχής.

metaforespress.gr