Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

ΓΑΙΑΟΣΕ. Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση αποθήκης στην περιοχή του Σ.Σ. Φλώρινας

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ως διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση αποθήκη (ΚΕΠΕΣ) εμβαδού 627,30τ.μ. και ακάλυπτης έκτασης 1.400τ.μ. που βρίσκονται στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Φλώρινας όπως απεικονίζονται στο απόσπασμα του ορθοφωτοχάρτη.
Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σεκλειστούς σφραγισμένους φακέλους με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» έως και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00μ.μ..

Στην προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον Α.Δ.Τ., το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. του υπογράφοντος την προσφορά σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου).
Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει καθώς και εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00€) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ή αποδεικτικό κατάθεσης ύψους 1.000,00€ σε λογαριασμό που διατηρεί η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην Εθνική Τράπεζα με αριθμό 661/470026-05.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:30.
Επισημαίνεται ότι η Εκμισθώτρια προτίθεται να συνάψει συμβόλαιο μίσθωσης με τον πλειοδότη του διαγωνισμού διάρκειας δώδεκα (12) ετών καταβάλλοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους ίσο με τρία μισθώματα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Διαμαντάκη Βασίλειο.
Τηλέφωνο: 2310500031, Fax: 2310500032