Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013

Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης των εστιατορίων - κυλικείων των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (υ.α. Φ 32/οικ20893/1601/2007, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007) για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκμετάλλευσης των εστιατορίων – κυλικείων των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.


Διάρκεια σύμβασης: δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (4) μηνών. Προϋπολογισμός : μέχρι 940.000,00€ πλέον Φ.Π.Α συμπεριλαμβανομένης και της τετράμηνης παράτασης.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους σάραντα επτά χιλιάδων ΕΥΡΩ (47.000,00 ΕΥΡΩ).Ο επιλεγείς ως ανάδοχος θα κληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης ποσού ίσου με εννενήντα τεσσάρων χιλιάδων ΕΥΡΩ (94.000,00 ΕΥΡΩ). Πληροφορίες σχετικά με το λεπτομερές αντικείμενο του διαγωνισμού, την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τον τρόπο υποβολής των προσφορών, τα περιεχόμενα των φακέλων προσφοράς και τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται σε αναλυτικό τεύχος που διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από την
Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Οδός Καρόλου 1-3, 8ος όροφος, γρ. 818
Υπεύθυνη κα Ε. Φωτεινού
από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης και κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:30 έως 13:00 έως την 20/08/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προμηθευτούν το τεύχος αυτό το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι τυχόν απορίες και ερωτήματα επί του περιεχομένου του και των όρων του διαγωνισμού γενικότερα, πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. το αργότερο μέχρι την 22/08/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την 05/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 05/09/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30π.μ..
Η προκήρυξη του παρόντος διαγωνισμού έχει σταλεί για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.) στις 25/07/2013.
                                                 Για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
                                                               Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
                                                                        Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος