Κυριακή 31 Μαρτίου 2013

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα διοίκηση του νεοσύστατου φορέα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.).


Και με την βούλα του νόμου η νέα διοίκηση  του νεοσύστατου φορέα συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού.  Στην νέα διοίκηση συμμετέχει και ο σιδηροδρομικός Βασίλης Διαμαντάκης Πολιτικός Μηχανικός στον οποίο ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του. Παραθέτουμε  την απόφαση όπως αυτή  δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 124, 22 Μαρτίου 2013

Αριθμ. 13047/1399
Διορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥ− ΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 23 του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπι στωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρημα− τοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπλη− ρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α ́ 18), με το οποίο συστάθηκε η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.)»,

β) του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α ́ 314), όπως η τελευταία τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύστα− ση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α ́ 113),
606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.)
γ) των άρθρων 18 έως 24 του ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» (Αń 37), όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει,
δ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α ́ 98), όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (Α ́ 141). 2. Τη με αριθ. Φ38/οικ. 10561/1197/1.3.2013 (Β ́ 503) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάρτιση ιδρυτικού καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης
Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία».
3. Την ανάγκη ορισμού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηρο− δρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.). 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−

λογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζονται, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ− ΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), για τρία (3) έτη, οι:
α) Αγιάσογλου Στέφανος του Θεοδώρου, Οικονομολόγος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 012730, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
. β) Διαμαντάκης Βασίλειος του Σαράντη, Πολιτικός Μηχανικός, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 165152, ως μέλος.
γ) Ανδριανάκος Απόστολος του Ιωάννη, Επιχειρηματίας,

με Α.Δ.Τ. ΑΖ 632700, ως μέλος.
δ) Βάλλης Γεώργιος του Γρηγορίου, Δημόσιος Υπάλληλος, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 555462, ως μέλος.

ε) Ακριβός Αθανάσιος του Ιωάννη, Συνταξιούχος Ο.Σ.Ε.,

με Α.Δ.Τ. ΑΕ 802101, ως μέλος.
στ) Γραφάκος Εμμανουήλ του Δημητρίου, Οικονομολόγος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 012146, ως μέλος.

ζ) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση

αυτή, ο οποίος θα εκλεγεί από τους εργαζομένους μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου συντήρησης του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4111/2013.
Μέχρις ότου εκλεγεί ο εκπρόσωπος των εργαζομένων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και συνεδριάζει νόμιμα χωρίς το μέλος αυτό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ