Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013

Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις


 Με τροπολογία των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών πλέον απαιτείται απ' τις επιχειρήσεις να τηρούν Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του προσωπικού που απασχολούν. Στην εισηγητική έκθεση, η διάταξη προωθείται για τη «νομιμοποίηση» της υπερωριακής απασχόλησης.Αναλυτικά προβλέπεται:

Υποχρεωτική καταγραφή των υπερωριών, πριν την έναρξη πραγματοποίησής τους στο ειδικό βιβλίο υπερωριών που τηρείται στην επιχείρηση, χωρίς να απαιτείται η αναγγελία τους στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας.
Το ειδικό βιβλίο υπερωριών, το οποίο τηρείται στον χώρο εργασίας, θα τίθεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί προκειμένου να ελεγχθεί η σωστή συμπλήρωση και ως εκ τούτου η νομότυπη πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων της επιχείρησης εντός των προβλεπομένων ορίων.
Οι εργοδότες υποχρεούνται πλέον να γνωστοποιούν, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα, στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι κατά τον προηγούμενο μήνα.
Προβλέπεται η επιβολή φυλάκισης μέχρι 2 έτη καθώς και χρηματική ποινή σε βάρος των υπευθύνων που παραβιάζουν την απόφαση για προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας των Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης.
Newsit.gr