Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΕΚΔΟΤΗΡΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»


Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
(υ.α. Φ 32/οικ20893/1601/2007, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007) για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερο υποβληθέν ποσοστό προμήθειας επί των καθαρών
εισπράξεων,
για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών στον επιβατικό σταθμό Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 340.000,00 €, πλέον ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους πενήτα χιλιάδων Ευρώ (€50.000,00) Ευρώ. Ο επιλεγείς ως ανάδοχος θα κληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της υπό ανάθεση σύμβασης ποσού ίσου με εξήντα χιλιάδες Ευρώ (€60.000,00).
Πληροφορίες σχετικά με το λεπτομερές αντικείμενο του διαγωνισμού, την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, τον τρόπο υποβολής των προσφορών, τα περιεχόμενα των φακέλων προσφοράς και τους λοιπούς όρους του διαγωνισμού, περιλαμβάνονται σε αναλυτικό τεύχος που διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους από την Διεύθυνση Εφοδιασμού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
οδός Καρόλου 1-3 , 8ος όροφος (γραφείο 818),
Υπεύθυνη κα Κ.Μυγδάλη
Τηλ. 210 5297818 fax . 210 5297855
από την ημέρα της δημοσίευσης της ανακοίνωσης και κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:30 έως 13.00μ.μ και έως την 26/02/2013 ημέρα Τρίτη οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προμηθευτούν το τεύχος αυτό το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι τυχόν απορίες και ερωτήματα επί του περιεχομένου του και των όρων του διαγωνισμού γενικότερα, πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. το αργότερο μέχρι την 01/03/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει την
12/03/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η 12/03/2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30μ.μ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α. ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ