Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Η Σλοβενία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την μη εφαρμογή της διαλειτουργικότητας


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) θα παραπέμψει τη Σλοβενία ​​στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη μη μεταφορά της οδηγίας για τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων στο εθνικό δίκαιο. Η προθεσμία για την εφαρμογή ήταν η 31η  Δεκεμβρίου 2011.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει από την  Σλοβενία ​​για να συμμορφωθεί με την οδηγία 2011/18/EU σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων. Ωστόσο, η Σλοβενία ​​δεν έχει   εφαρμόσει τα αναγκαία μέτρα και να ενημερώσει το ΕΚ.
"Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων έχει ως στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των σιδηροδρόμων," λέει η ΕΚ. «Θεσπίζει ένα κανονιστικό πλαίσιο για την τεχνική εναρμόνιση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων και αφαιρεί τεχνικών και διοικητικών εμποδίων, για παράδειγμα με την παροχή κοινών διαδικασιών έγκρισης για τη θέση σε περιουσιακά στοιχεία σιδηροδρομικών υπηρεσιών."
Η EC αναφέρει ότι η μη εφαρμογή της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο  εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των σιδηροδρόμων