Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

ΓΑΙΑΟΣΕ. Πλειοδοτική διαδικασία για τη μίσθωση κτηρίου 105 τμ και ακάλυπτης έκτασης 1600 τ.μ. περίπου στο Σ.Σ Βόλου

Η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. θυγατρική εταιρεία του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. διαχειρίστρια της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ σύμφωνα με το ν. 3891/10 διαθέτει προς μίσθωση κτήριο 105τμ περίπου στο Σ.Σ Βόλου. Η διάρκεια της μίσθωσης θα ανέρχεται σε δύο (2) έτη.

Προσφορές αποστέλλονται στα γραφεία της ΓΑΙΑΟΣΕ, Λ. Λιοσίων 301, Αθήνα, Τ.Κ 10445 σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους έως και την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 και ώρα 14:00. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει αν είναι σφραγισμένος και να φέρει εξωτερικά την ένδειξη Προσφορά για την μίσθωση κτηρίου 105 τ.μ.και ακάλυπτης έκτασης 1600τ.μ. περίπου στο Σ.Σ Βόλου.Στην προσφορά πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος και το μηνιαίο μίσθωμα που προσφέρει καθώς και εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων ευρώ (1000€) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα ή με ισόποση κατάθεση στον λογαριασμό της ΓΑΙΑΟΣΕ στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό  661/470026-05  . Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της ΓΑΙΑΟΣΕ την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 και ώρα 14:30.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Αγγελακόπουλο Κωνσταντίνο.
Τηλέφωνο: 210-8318158, Fax: 210-8318558, http://www.gaiaose.gr